+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Dünyada İçilebilir tatlı su miktarı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Dünyada İçilebilir tatlı su miktarı
  Dünyada İçilebilir Tatlı Su Miktarı Ne Kadardır?

  Yeryüzünün ¾’ünün sularla kaplı olmas ı , dünyada su bollu ğ u oldu ğ u
  görünümü veriyorsa da, içilebilir nitelikteki su oranı ancak % 0.74
  civarı ndad ı r. 18. yüzy ıl ı n son çeyre ğ inde, Sanayi Devrimi başlang ı cı nda 1
  milyar olan dünya nüfusu, 1950 yı l ında 2.5 milyar, 2005 sonunda ise
  yaklaşı k 6.5 milyara ulaşmıştır. Dünya nüfusunun çok hızlı artışı, sanayi ve
  teknolojinin aşırı geli şmesi, ayrı ca çevre bilincinin yeterince yerle şememesi
  veya yaygınlaşamaması gibi nedenler dünyada içilebilir su miktarının
  giderek azalması na sebep olmaktadır. Bunları n yanısıra, içilebilir su kaynaklar ının sorumsuzca kirletilmesi, geri dönüşümü olanaksız sorunların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır.


  tatli su.jpg


  Tahminler, artan su ihtiyacı ile giderek azalan temiz su kaynağı eğrilerinin 2030 yılında kesişeceğini göstermektedir. Bu durum doğal olarak evrensel bir kriz olacağı anlamına gelmektedir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  Dünyadaki tatlı sular içindeki en büyük pay ise %68 lik pay ile kutuplarda ve dağlık alanlarda bulunan buzullarındır. Yer altı suları %31 lük pay ile nehirler, göller ve bataklıklarda bulunan sular ise %0,3’lük paya sahiptir.
+ Yorum Gönder