+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyaya yardımcı bilim dalları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafyaya yardımcı bilim dalları nelerdir
  Coğrafyaya Yardımcı Bilim Dalları Nelerdir Biliyor musunuz?

  Coğrafya araştırmalarını yaparken çeşitli bilimlerden yararlanır.
  1-JEOLOJİ : Yer bilimidir. Yerin yapısını, yerkabuğunun oluşumunu ve gelişimini inceler.
  2-KARTOĞRAFYA: Harita bilimi.
  3-BOTANİK : Bitki bilimi.
  4-ZOOLOJİ : Hayvanları konu alır.
  5-METEROLOJİ : Atmosfer olaylarını araştırır.
  6-JEODEZİ : Yer ölçme bilimi.
  7-JEOFİZİK : Dünyamızın iç yapısını inceler.
  8-OSEANOĞRAFYA: Denizler.
  9-PETROĞRAF : Taş bilimi.
  10-ASTRONOMİ : Gök bilimi.
  11-HİDROLOJİ : Su bilimi.
  12-ETNOLOJİ : Kavimleri.
  13-ANTROPOLOJİ : Toplumların, sosyal özeliklerini inceler.
  14-EKONOMİ : İktisadi yapıyı inceler. Tarih, istatistik ve jeopolitik bilimlerinden yaralanır.
  co-rafyaya-yard-mc-bilim-dallar-nelerdir.jpg

  Coğrafyanın Bölümleri
  1-GENEL COĞRAFYA: Yeryüzünün özeliklerini belirleyen tabii, beşeri ve ekonomik olayları ayrı, ayrı bütün dünya üzerinde inceler. Dünya’nın genel özelliklerini inceler. Örneğin, Dünya’daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi. Genel, Coğrafyanın alt bölümleri Fiziki, Beşeri ve Ekonomik Coğrafyadır

  A-FİZİKİ COĞRAFYA :Yeryüzünde oluşan doğal olayları konu alır. Beş bölüme ayrılır.

  MATEMATİK COĞRAFYA : Yerkürenin şekli, boyutları, hareketleri ve harita bilgisi konularını inceler. Matematik, astronomi, fizik, kartoğrafya, gibi bilimlerin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarından faydalanır.

  KLİMATOLOJİ (iklim bilimi): Atmosferin alt katı olan troposferdeki olayları ve iklim elemanlarını inceler. Sıcaklık, basınç, nem ve yağışlar, iklim tipleri konularını oluşturur.

  JEOMORFOLOJİ (Yer şekli bilimi) : Yer şekillerini ve bunların oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler. Jeoloji ile iç içedir.

  HİDROĞRAFYA (Su bilimi): Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran sularda
  oluşan olayları inceler. Denizleri, gölleri ve akarsuları inceler.

  BİYOCOĞRAFYA (Canlı coğrafyası) : Bitki ve, hayvan topluluklarını inceler. Biyoloji ile
  İlişkilidir.

  B-BEŞERİ COĞRAFYA : İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. Nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri, yerleşme gibi… (Nüfus, göç, yerleşme, vb. faaliyetleri incelerC-EKONOMİK COĞRAFYA : İnsanların yarattığı bütün ekonomik etkinlikleri, İnceler. coğrafya (Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik, vb. faaliyetleri inceler.)

  2-YEREL COĞRAFYA : Ülkeler coğrafyası diye de adlandırılır. Dünya’nın herhangi bir bölümünü, kıta, ülke, bölge, yöre ya da il düzeyinde ele, alıp inceler. Örneğin, Türkiye’deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi
  Yerel coğrafya;,
  a. Kıta Coğrafyası
  b. Ülkeler Coğrafyası
  ,c. Bölgeler Coğrafyası
  gibi bölümlere ayrılır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Coğrafya insanların hangi faaliyetlerini incelemektedir

  Coğrafyada inceleme alanı bakımından iki büyük anabilim dalından birisini Beşeri ve Ekonomik Coğrafya oluşturmaktadır. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan olayları inceler.


  Beşeri ve Ekonomik Coğrafya isminden de anlaşıldığı gibi Beşeri Coğrafya ve Ekonomik Coğrafya diye ikiye ayrılmaktadır. Beşeri Coğrafya, bir sahadaki nüfusu, bunların dağılışını, yaş cinsiyet, faaliyet kollarına dağılımı, meskenleri, yerleşme tiplerinin ve bunlarda kullanılan malzemeleri incelemektedir. Ekonomik Coğrafya ise insanların geçimini temin etmek için yaptıkları faaliyetleri (tarım, hayvancılık ve sanayi), ulaşım durumunu, madencilik faaliyetlerini incelemektedir.
  Nüfus Coğrafyası
  Yerleşme Coğrafyası
  Sanayi Coğrafyası
  Tarım Coğrafyası
  Turizm Coğrafyası
  Ulaşım Coğrafyası
  Ticaret Coğrafyası
  Madenler ve Enerji Kaynakları

  Nüfus ve Nüfus CoğrafyasıNüfus,sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayıdır. Bu alan, dünyanın tatmı olabileceği gibi ülke, bölge, il, ilçe, kö veya konut gibi daha dar alan da olabilmektedir. Nüfusu ve çeşitli özetlliklerini saptamak amaçıyla yapılan sayımın işlemine nüfus sayımı denir.

  Nüfus sayımı pek çok ülkede belirli aralıklarla gerçekleştirilir. Sayım sonucu bireylerin doğum tarihi, doğum yeri, yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyleri,meslekleri ve medeni durumları gibi nüfusa ilişkin bilgiler elde edilir.

  Nüfus coğrafyasının yararlandığı verilerin büyük bölümü, nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.Ayrıcı, göç, doğum, ölüm vb. olayların kayıtları ve örnekleme yoluyla yapılan araştırma sonuçlarından da nüfus coğrafyası büyük ölçüde yararlanır. Günümüzdeki ve gelecekteki nüfusun eğitim, Sağlık, iş, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının ülke yöneticileri tarfından belirlenmesinde ve bunların giderilmesinde nüfus coğrafyasının büyük önemi vardır.

  Nüfusun, doğal çevreyi etkileyebilme ve değiştirebilme gücü üzerinde çeşitli faktörler rol oynar. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır:
  *Nüfus,
  *Nüfusun dağılışı,
  *Nüfusun ekonomik faaliyetlerinin türü ve gelişme düzeyi,
  *Nüfusun kültürel özellikleri,

  Nufüs coğrafyasının ele aldığı başlıca konular şunlardır:

  *Nüfus ve çeşitli özelliklerinin (yaş,eğitim,gelir düzeyi,cinsiyet,medeni durumu vb.) tanıtılması,

  *Nüfusun dağılışı ve nüfus hareketlerinin (nüfus artışı, nüfus azalması, göçler) incelenmesi,

  *Nüfus hareketlerinden kaynaklanan sorunların incelenmesi,

+ Yorum Gönder


coğrafyaya yardımcı bilimler,  coğrafyanın alt dalları,  coğrafyaya yardımcı bilim dalları,  coğrafyaya yardımcı bilim dalları nelerdir,  bilim dalları,  Coğrafya yardımcı bilim dalları