+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Yeni Anayasada Değişen Maddeler Hangileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Yeni Anayasada Değişen Maddeler Hangileri
  Yeni Anayasada Değişen Maddeler Hangileri


  12 Eylül tarihinde referandum ile oylanacak yeni anayasada hangi maddeler değişiyor?
  1982 anayasası ile karşılaştırmalı yeni maddeler, yeni anayasadanelerin değiştiğini görmenizi sağlayacak.
  “Yeni Anayasada Değişen Maddeler” ; Anayasa degisikligi karsilastirmali teklif tablosu[1] Dosyayı indirmek için tıklayınız.
  PDF formatında olan bu dosyayı pdf okuyucu bir program yarmıyla okuyabilirsiniz.
  PDF okuyucu programınız yoksa bu linkten ücretsiz indirebilirsiniz.
 2. Ziyaretçi

  yeni anayasa degişikligi degişecek olan maddeler hangileri eski maddeler hangileri kıyaslamak lazım
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Karşılaştırmalı yeni ve eski anayasa

  Genel Esaslar

  Devletin şekli
  Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  T.C. Anayasası
  1. Madde
  Devletin Şekli
  Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  Cumhuriyetin nitelikleri
  Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.


  T.C. Anayasası
  2. Madde
  Cumhuriyetin Nitelikleri

  Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

  Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
  Madde 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
  (2) Resmî dili Türkçedir.
  (3) Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
  (4) Millî marşı “İstiklâl Marşı”dır.
  (5) Başkenti Ankara’dır.

  T.C. Anayasası
  3. Madde
  Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti

  Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

  Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

  Milli marşı "İstiklal Marşı" dır.

  Başkenti Ankara'dır.

  Devletin temel amaç ve görevleri
  Madde 4- Devletin temel amaç ve görevi, insan haysiyetini korumak, kişilerin hak ve hürriyetlerini kullanmalarının önündeki bütün engelleri kaldırmak ve halkın huzur, güvenlik ve refahını sağlamak suretiyle insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaktır.


  T.C. Anayasası
  4. Madde
  Değiştirilemeyecek Hükümler

  Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
  İPTAL EDİLMİŞTİR.  T.C. Anayasası
  5. Madde
  Devletin Temel Amaç ve Görevleri

  Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk Devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

  Egemenlik
  Madde 5- (1) Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir.
  (2) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır.
  (3) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
  (4) Milletlerarası ve milletlerüstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır.

  T.C. Anayasası
  6. Madde
  Egemenlik

  Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

  Türk Milleti, egemenliğini,Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

  Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

  Hiçbir kimse, veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

  Yasama yetkisi
  Madde 6- Yasama yetkisi, Türk Milleti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Kanun hükmünde kararnamelere ilişkin hükümler saklıdır.

  T.C. Anayasası
  7. Madde
  Yasama Yetkisi

  Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez.

  Yürütme yetkisi ve görevi
  Madde 7- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

  T.C. Anayasası
  8. Madde
  Yürütme Yetkisi ve Görevi

  Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

  Yargı yetkisi ve görevi
  Madde 8- Yargı yetkisi ve görevi, Türk Milleti adına, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır ve yerine getirilir.

  T.C. Anayasası
  9. Madde
  Yargı Yetkisi

  Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

  Eşitlik
  Madde 9- (1) Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
  (2) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
  (3) Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunmayı gerektiren kesimler için alınan tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
  (4) Devlet organları ve idare makamları, bütün eylem ve işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

  T.C. Anayasası
  10. Madde
  Kanun önünde Eşitlik

  Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

  Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

  Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
  Madde 10- (1) Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluşları ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
  (2) Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

  T.C. Anayasası
  11. Madde
  Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü

  Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

  Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

+ Yorum Gönder