+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Türkiye cumhuriyeti tarihi kronolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye cumhuriyeti tarihi kronolojisi
  Türkiye cumhuriyeti tarihi kronolojisi

  ATATÜRK ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ KRONOLOJİSİ
  1881 – 1953  Türkiye cumhuriyeti tarihi kronolojisi.jpg
  1881: Selanik'te doğdu

  1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı

  1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi

  13.03. 1899: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi

  1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.

  11.01. 1905: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

  10. 1906: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

  23.07 1908: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları

  31.03 1909: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı

  13.11 1911: Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı

  27.11 1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi

  09.01 1912: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti

  27.10 1913: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı

  01.03 1914: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

  02.02 1915: Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.

  25.02 1915: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi

  25.04 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu

  01.06 1915: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi

  09.08 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı

  10.08. 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı

  01.04. 1916: Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi

  06.08. 1916: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı

  20.11. 1917: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

  10 1917: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü

  26.10 1918: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

  30 10 1918: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

  31.10 1918: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

  13.11 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü

  30.04 1919: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.

  15.05 1919: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.

  16.05 1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.

  19.05 1919: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı

  15.06 1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı

  21.06 1919: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı

  8-9.071919: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

  23.07 1919: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması

  07.08 1919: Erzurum Kongresi'nin bir Temsil Kurulu seçerek dağılması

  04.11 1919: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.

  11.11 1919: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.

  22.10 1919: Amasya Protokolü'nün imzalanması

  07.11 1919: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi

  27.12. 1919: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi

  20.03. 1920: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimİ

  18.03 1920: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı

  19.03 1920: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

  23.04. 1920: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

  24.04. 1920: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

  05.05. 1920: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.

  11.05. 1920: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

  24.05. 1920: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.

  10.08. 1920: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.

  09.01. 1920: Birinci İnönü Savaşı Başladı.

  10.01. 1920: Birinci İnönü Zaferi.

  20.01. 1921: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

  30.03. 1921: İkinci İnönü Savaşı Başladı.

  01.04. 1921: İkinci İnönü Zaferi.

  10.05. 1921: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması,
  Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

  05.08. 1921: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

  22.08. 1921: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

  13.09. 1921: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.

  19.09. 1921: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.

  26.08 1922: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.

  30.08 1922: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

  01.09 1922: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi

  09.09 1922: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.

  10.09 1922: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

  11.10 1922: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

  01.11 1922: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

  17.11 1922: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.

  29.01 1923: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.

  24.07 1923: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

  09.08 1923: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.

  11.08 1923: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

  29.10 1923: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

  29.10 1923: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması

  01.03. 1924: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

  03.03. 1924: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi,
  Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  20.04. 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.

  17.02. 1925: Aşarın kaldırılması.

  24.08. 1925: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.

  25.11. 1925: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

  30.11. 1925: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

  26.12. 1925: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

  17.02. 1926: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

  01.07. 1927: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.

  (15-20).10.1927: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu okunması.

  01.10. 1927: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

  09.08. 1928: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

  03 10. 1928: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

  15.04. 1931: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

  04.04. 1931: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

  12.07. 1932: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.

  29.10. 1933: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

  24.10. 1934: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

  01.03. 1935: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

  01.05. 1937: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.

  31.03 1938: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

  15.09 1938: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.

  16.10 1938: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
  1010 1938: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

  11.10. 1938: Atatürk'ün ölümü üzerine İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması.
  Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.

  12.10. 1938: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.

  13.10. 1938: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.

  14.10. 1938: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

  15.10. 1938: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

  16.10. 1938: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde,
  sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

  19.10. 1938: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.
  Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

  20.10. 1938: Atatürk'ün sevgili naşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

  21.10. 1938: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.

  25.10. 1938: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

  26.12. 1938: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

  04.10. 1953: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.

  10.10. 1953: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi

+ Yorum Gönder