+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Cumhuriyetin ilk yıllarında din kurumları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Cumhuriyetin ilk yıllarında din kurumları
  Cumhuriyetin ilk yıllarında din kurumları

  Din kurumları hakkında bilgi

  d-n-kurumlar.jpg

  1923 (29 Ekim) Cumhuriyetin ilanı
  1924 (2 Ocak) TBMM, Cuma gününü “Resmi Hafta Tatili” olarak kabul etti.
  1924 (3 Mart)
  Şeriye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri’nin İlgasına Dair Kanun (429 sayılı) TBMM
  tarafından kabul edildi. Bu kanunun amir hükmü gereği;
  - Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.
  - Diyanet İşleri Reisliği (Başkanlığı) kurularak Başvekalete (Başbakanlığa) bağlandı.
  Tevhid-i Tedrisat Kanunu (430 sayılı) TBMM tarafından kabul
  www.alasayvan.net
  edildi. Bu kanunun amir hükmü gereği;
  - Türkiye’deki bütün eğitim-öğretim kurumları Maarif Vekaleti’ne (Milli Eğitim Bakanlığına) bağlandı.
  - Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bütün medrese ve mektepler
  Maarif Vekaleti’ne devredildi ve bağlandı.
  - “Dinî hizmetlerin ifasıyla görevli memurları yetiştirmek üzere ayrı mektepler (İmam ve Hatip Mektepleri)
  açılması” kabul edildi.
  - “Darulfünun’da bir İlâhiyat Fakültesi açılması” kabul edildi.
  1924 (8 Mart) Şer’i Mahkemeler kaldırıldı.
  1924 (20 Nisan)
  T.C.’nin ilk Anayasası denilebilecek “Teşkilât-ı Esasiyye” kabul edildi. Anayasanın 1. maddesine
  göre Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet’tir. 2. maddeye göre ise “Devletin dini İslam,
  resmi dili Türkçe’dir.” Bu Anayasanın 75. maddesine göre: “Hiçbir kimse mensub olduğu felsefi
  içtihat, din ve mezhepten dolayı muaheze edilemez. Asayiş ve
  www.alasayvan.net umumi muaşeret adabına ve kanunlar
  hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü dini ayinler yapılması serbesttir.” denilerek din
  hürriyeti anayasanın teminatı altına alınmıştır. 80. madde ise eğitim hürriyeti ve dolayısıyla din eğitimi
  hürriyeti ile ilgilidir. Buna göre “Hükümetin nezaret ve murakabesi altında ve kanun dairesinde her
  türlü tedrisat serbesttir.”
  1924 (21 Nisan)
  Daru’l-Hilafeti’l-Âliye ve Medresetü’l-Mütehassisin kapatıldı. İstanbul’da Dârû’l-Fünûn’a bağlı bir İlahiyat
  Fakültesi açıldı.
  1924
  Diğer bütün medreseler de kapatıldı ve kuruluşundan yaklaşık 857 yıl sonra medrese adı tarihe
  karıştı.
  29 yerde ilk İmam ve Hatip Mektepleri açıldı.
  Liselerin programlarındaki Din dersleri çıkarıldı.
  Osmanlı döneminde 6 yıl olan ilkokul yani ilköğretim, Tevhid-i Tedrisat
  www.alasayvan.net Kanunu’ndan sonra yapılan
  düzenlemelerle 5 yıla indirildi.
  Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) kabul edildi. 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinin
  dini, Din-i İslâmdır” ifadesi yer aldı.
  1925 (11 Şubat) Şeyh Said isyanı.
  1925 (21 Şubat)
  TBMM’nde verilen bir önerge üzerine, Kuran-ı Kerim ve Hadis Tercümesi yaptırılması için Diyanet
  bütçesine ek bir ödenek konması kabul edildi ve “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir ile “Muhtasar-ı Tecrid-
  i Sarih Tercümesi ve Şerhi” bu karar sonucu gerçekleşti.
 2. Acil

  Cumhuriyetin ilk yıllarında din kurumları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder