+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Cumhuriyet Tarihi Forumunda Darülfünun’dan çağdaş bir üniversite modeline geçmeyi hedefleyen reform çalışmaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Darülfünun’dan çağdaş bir üniversite modeline geçmeyi hedefleyen reform çalışmaları
  Darülfünun’dan çağdaş bir üniversite modeline geçmeyi hedefleyen reform çalışmaları 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Darülfünun’dan çağdaş bir üniversite modeline geçmeyi hedefleyen reform çalışmaları hakkında bilgi


  İkinci Meşrutiyet'ten sonra, 21 Eylül 1908'de, Vezneciler'deki Zeyneb Hanım Konağına taşındı ve program yeniden düzenlendi. 1912'de Lüleburgazlı Emrullah Efendinin hazırladığı programla, Dârülfünûn'un, modern üniversite hâline getirilme çalışmalarına başlandı. Zeyneb Hanım Konağının yeterli olmamaya başlamasıyla, Yerebatan'da Kimya, Feyzullah Efendi Konağında Jeoloji, İbrahim Paşa Konağında Doğu Dilleri ve Safvet Paşa Konağında Coğrafya Enstitüleri tesis olundu.


  Birinci Dünya Savaşı esnasında, Almanya'dan, edebiyat, fen ve hukuk fakülteleri için davet edilen profesörler ile öğretim kadrosu güçlendirildi. Savaştan sonra, yeni bir yönetmelik hazırlandı. Buna göre, Dârülfünûn'u her yıl seçilen bir rektörün (emin) başkanlığı altında, fakülte temsilcilerinden meydana gelen bir dîvân (senato) idare edecekti. Yine bu yönetmeliğe göre, dört medrese (fakülte) bulunacaktı: Edebiyat, Hukuk, Tıb ve Fünûn. Cumhuriyetin ilanından sonra Dârülfünûn'a, eski Harbiye Nezâreti binası (İstanbul Üniversitesi merkez binası) öğretim için verildi ve ilk rektör İsmail Hakkı Baltacıoğlu oldu. 1924'te çıkan kanunla, Dârülfünûn'a hükmî şahsiyet (tüzel kişilik) verildi. 31 Mart 1933 tarihli ve 2252 sayılı Üniversite Kanunu ile Dârülfünûn lağvedilmiş ve yeni üniversite kurma işi, Maarif Vekâletine (Millî Eğitim Bakanlığı) verilmiştir.
+ Yorum Gönder