+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Yan anlam ile ilgili sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yan anlam ile ilgili sorular
  yan anlam nedir? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  YAN ANLAM NEDİR ?
  Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

  Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.

  Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu”, “Bu yılın ilk karı düştü” ve “Kavakların gölgesi yola düştü” cümlelerinde yan anlamdadır.

  Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar. (arka taraf)
  Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış.
  Uçağın kanadı havada parçalanmış.
  Başı kırık bir çiviyi sökmeye uğraşıyor.
  Bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum.
  prünün ayağına bomba koymuşlar.
  Şişeyi boğazına kadar doldurdu.
  Kapının kolunu kırınca babamdan azar işittim.
  Benim yetiştirdiğim öğrenciler daha başarılı.
  Yokuşun başına kadar koştuk.

  Somutlaşma ve soyutlaşma: Dilimizde kelimeler sadece bir anlamda kullanılamaz. Yani bir kelime birden fazla yerde ve çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Onun için somutlaşma ve soyutlaşma, dilimizdeki kelimeler için her zaman mümkündür. Somut anlamıyla “geçilen yer” demek olan “yol” kelimesi “yöntem, metot” anlamına gelerek soyutlaşmıştır.

  Yakıştırmaca: Kendi adı olmayan ya da adı olduğu hâlde bilinmeyen varlıklar çeşitli özellikleri nedeniyle uygun olan kelimelerle adlandırılır. Buna yakıştırmaca denir. Uçağın kanadı, masanın gözü, ayakkabının burnu vb..
 3. Ziyaretçi
  yan anlam ile ilgili sorular
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  KÜFÜR EDENLER ZAHMET OLMAZSA BU SORULARIN İÇİNDEN YAN ANLAMLA İLGİLİ OLANLARI BULSUNLAR!...

  SÖZCÜKTE ANLAM – TEST 1

  1."Ağır" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "Hafif hareketleri çevreden tepki görmesine yol açıyordu." cümlesindeki "hafif" sözcüğünün anlamca karşıtıdır?
  A)Beli ağrıdığı için ağır bir şey kaldıramıyor.
  B)Bu kadar ağır bir suçlama karşısında sessiz kalamazdı.
  C)Ağır ağır çıkın merdivenleri, nefesiniz kesilir.
  D)Ağır davranışlarıyla yaşından büyük olduğu izlenimini uyandırmıştı.
  E)Bu ağır şartlar altında geçimini sürdürmesi zor.


  2.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi,mecaz anlamda kullanılmamıştır?
  A)Bu haber hepimizi, bütün aileyi, sevince boğdu.
  B)Yeni elbiselerini birkaç gün içinde benzetti.
  C)Son zamanlarda köşeyi dönmek sözü söyle-nip duruyor.
  D)Umarım hepiniz istediğiniz fakülteyi kazanır-sınız.
  E)Bu renk bu odaya hiç de gitmemiş.

  3.Kimi zaman anlam genişlemesi yoluyla, somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam; soyut anlamlı bir sözcük de somut anlam kazanır. Böyle bir anlam değişmesini örnekleyen söz-cük, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A)Bunu anlayacak kafa sende ne gezer.
  B)Bu buz gibi adamla konuşup anlaşmak zor.
  C)Tarlalar çiçeklerle donanmış, tıpkı bir gelin gibi.
  D)Ortalık yavaş yavaş aydınlanıyor.
  E)Göz pınarlarından yaşlar inci gibi dökülüyordu.

  4.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A) eski B) yat C) kır D) saç E) dal

  5.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz-cüklerden hangisinin sesteşi vardır?
  A)Konferansa salt sizi dinlemek için geldim.
  B)Yalnız kalanı kurt kapar.
  C)Size ancak ben yardım edebilirim.
  D)Bunu başarmanın tek bir yolu var.
  E)Sadece söylemekle kalmadı, saz da çaldı.

  6. I.Kurulda konuşulanları başkalarına aktarmış.
  II.Köy ve köylü gerçeğini aktardı şiirlerine.
  III.Bütün ceplerimi aktardım, anahtarı bulama-dım.
  IV.Yazarın son romanını sinemaya aktardım.
  V.Bu yaz kiremitleri aktarmak gerekir.
  "Aktarmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlayacak" sözcüğü, "anlamalı" yerine kullanılmıştır?
  A)Neden böyle konuştuğumu ileride anlayacak.
  B)Onda laf anlayacak kafa nerede?
  C)Öğretmeni dinleyip anlayacak ki, sınavda başarılı olsun.
  D)Anne sevgisinin ne olduğunu o da anlaya-cak.
  E)Hastalığımın ciddiyetini bir gün anlayacak.

  8.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çı-karıldığında cümlenin anlamı değişir?
  A)Senin böyle cesur olduğunu bilmezdim.
  B)Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyo-rum.
  C) O, sahip olduklarıyla yetinmez hiçbir zaman.
  D)Siz akşama kadar çalıştınız mı gerçekten?
  E)Senin görüşlerin nedir bu konuda?

  9."Köy, gece yarısı ayağa kalktı." Cümlesindeki "köy" sözcüğü "köy halkı" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur?
  A)Dışardan kütük getirip şömineyi yaktık.
  B)Otobüse önden binilir, arkadan inilir.
  C)Beyaz Saray'dan aldığımız son haberi sunduk.
  D)Ankara, törende marşları çok güzel söyledi.
  E)Bu şehrin ıssız sokaklarında yapayalnız dolaşıyordu.

  10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü, "amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılmıştır?
  A)Sizin için herkes farklı şeyler söylüyor.
  B)Harcaması için biraz para verdim.
  C)İki gün için İzmir'e gidilmez, diyorum.
  D)O insan için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.
  E)O sıralarda Ankara'da olmadığım için düğününüze gelemedim.

  11.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi daha genel anlamdadır?
  A)Yunus'un şiirleri sevgi doludur.
  B)Kitap 1986'da basılmış.
  C)Roman yaşamdan bir kesittir.
  D)Montaigne'in denemeleri birer hazinedir.
  E)Bu övküvü ikinci kez okudum.

  12.Bir duyuya ilişkin bir kavramın bir başka duyuya aktarılarak anlatılmasına "duyu aktarımı" denir.
  Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek vardır?
  A)Tablolarında sıcak renkler kullanırdı daima.
  B)Önce çalışma masamdaki lamba terk etti beni.
  C)Dağlar kadar sorunları vardı çözemediği.
  D)O güzelim şiirleri, hep içinden okurdu.
  E)Onlar sonsuzluğa gönül vermiş insanlardı.
  13.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A)Kapıya sağlam bir adam koy.
  B)Kendisine yönelen sözler alay doluydu.
  C)Genç, gürbüz bir köylü çocuğuydu.
  D)İki kişi bir hayvanı yüzemiyor.
  E)Kapıda asma bir kilit vardı.

  14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "göstermek" sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A)Size kızımın yaptığı resimleri göstereyim.
  B)Saatlerimiz şu anda tam 8.00'i gösteriyor.
  C)Bu gözlük ufak yazıları pek iyi göstermiyor.
  D)Bu da onun ne kadar iyi niyetli olduğunu gös-terir.
  E)Her gelene yeni yaptırdıkları mutfaklarını gösteriyorlar.

  15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vurmak" sözcüğü, "etkisini bir yere kadar uzatmak" anlamında kullanılmıştır?
  A)Saat on ikiyi vurdu, sen yoksun.
  B)Duvara bir kat daha boya vurmalı.
  C)O güzelim kuşları vuruyorlar.
  D)Adam çocuğa vurdukça vurdu.
  E)Sokak lambalarının ışıkları yola vuruyor.

  16.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıyken soyut anlamda kullanılmamıştır?
  A)Kendisini iki gündür aramadım diye bana gücenmiş.
  B)Babam şimdi evde geç kaldım diye köpürüvordur.
  C)Sıkıntıdan patlıyorum, en kısa zamanda iş bulmalıyım.
  D)Sabrın da bir sınırı var, artık sabredemedim.
  E)Yok yere beni kırdınız, bunu kolay kolay unutamam.

  17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bol" sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmamıştır?
  A)Bu yıl bağlar az ürün verdi.
  B)Saçların ne kadar seyrek.
  C)Bu elbise size dar gelir.
  D)Bu yıl ürün yine kıt.
  E)Elimizdeki olanaklar oldukça sınırlı.

  18.Aşağıdakilerin hangisinde "açılmak" sözcüğü",Ağrıları dinince biraz açıldı." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
  A)Dışarıya çıktı, açıldığını hissedince eve dön-meye karar verdi.
  B)Konuşmacı ilk dakikadan sonra açılmaya başladı.
  C)Gemi Karadeniz sularında epey açıldı.
  D)Fazla açıldığı için iflasın eşiğinden döndü.
  E)Annesine açılınca çok rahatladı.

  19.Aşağıdakilerin hangisinde "bir" sözcüğü "aynı" anlamında kullanılmıştır?
  A)Yaban kazları dönen bir pervane gibi kanat-larını çırpıyor.
  B)Bu tür ithal parçayı Ankara'da bir yerde bula-bilirsin.
  C)Çocukların ikisine bir bisiklet almış parasız-lıktan.
  D)Gelin, kaynana bir evde oturuyormuş.
  E)Sınava bir gün kala çocuk hastalandı.

  20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "acı" sözcüğü, diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A)Onun acısı hep içimde yaşayacak.
  B)Bu kadar acı biber midene dokunur.
  C)Acı bir çığlıkla uyandım.
  D)Acı sözleri beni tatlı canımdan usandırdı.
  E)Çocuğunun acısına dayanamadı.

  CVP ANAH:
  1.D 2.D 3.A 4.A 5.B 6.E 7.C 8.A 9.E 10.B 11.C 12.A 13.C
  14.D 15.E 16.A 17.B 18.A 19.D 20.B


  SÖZCÜKTE ANLAM – TEST 2
  1."Küçük" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik anlamıyla kullanılmamıştır?
  A)Alandaki küçük bir kalabalık olayı kınıyordu.
  B)Küçük kardeşi Amerika'da öğrenim gördü.
  C)Davranışı tam bir küçük insan davranışıydı.
  D)Küçük elleriyle oyuncağını kavramaya çalışı-yordu.
  E)Küçük bir valizle köyünden ayrıldı.

  2.Aşağıdaki cümlelerde kullanılan "geçmek"sözcüğü, anlamca eşleştirilirse hangisi dışta
  kalır?
  A)Böyle şeyler artık bizden geçti.
  B)Kapının önünden birkaç kişi aceleyle geçti.
  C)Buradan geçen adamı tanıyor musun?
  D)Olayın geçtiği yeri hatırlayamıyorum.
  E)Güzel günlerimin geçtiği bu kasabayı unutamam.

  3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler "genelden özele" doğru sıralanmıştır?
  A)Çam her mevsim yeşil kalabilen bir ağaçtır.
  B)Taş katı varlıklar arasında yer alır.
  C)Gül çiçekler içinde birincidir.
  D)Nedense bu toplumdaki insanlar, erkek ço-cuk istiyor.
  E)Yılan sürüngen bir hayvandır.

  4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicelik bildirmemektedir?
  A)Büyük salonda toplanan gençler sabaha ka-dar çılgınca eğlendi.
  B)Bu ağır çantayı taşımaktan omuzlarının kop-tuğunu söylüyordu.
  C)Daha geniş bir eve taşınmak istiyoruz.
  D)İnce camdan yapılan bardaklar daha çok rağ-bet görüyor.
  E)Yüksek mevkilerde gözü olmadığını söylerdi hep.

  5.Bu sorunları çözebilmek için bana biraz zaman tanıyın.
  "Zaman" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-gisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?
  A)Kaygılanma, zaman her şeyin ilacıdır.
  B)Zamanla nasıl da değişiyor insan.
  C)Akşama kadar kahvede zaman öldürüyor.
  D)Oraya geldiğim zaman görüşürüz.
  E)Konuyu düşünebilmek için bize zaman verin.

  6.Soyut durumların, somut kavramları karşılayan sözcüklerle anlatılmasına "somutlaştırma" denir.
  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi-sinde "somutlaştırma"ya başvurulmamıştır?
  A)Sözler boğazında düğümlendi.
  B)Taşlı, çamurlu yollarda yürümeye alışık o.
  C)Adamın yüreği taşlaşmış, ne yapalım.
  D)Dün gelip iğneleyici sözler söyledi yine.
  E)Bu karanlık düşünceler kalıcı olmayacak.

  7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an-lamlı sözcük kullanılmamıştır?
  A)Köye ulaşmak için dağları, kel tepeleri çiğne-yip geçtik.
  B)Ne yazık ki eğitim sistemimiz öğrencileri ezi-yor.
  C)Türkücünün yanık (!) sesi kulaklarımızı tır-malıyordu.
  D)Yemekten sonra başıma hafif bir ağrı girdi.
  E)Büyük bir özlemle annesine sarıldı.

  8.I. Kadının gözlerinden yaşlar süzülmeye baş-ladı.
  II. Gribe yakalanınca iyice süzüldü.
  III.Uçurtmalar gökyüzünde süzülüyor.
  IV.Akşamdan bırakılan peynir tamamen süzül-müştü.
  V.Yağmur damlaları camdan süzülüyordu.
  "Süzülmek" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) n. ve V E) IV. ve V.

  9. Anlam genişlemesi yoluyla soyut anlamlı bir söz-cük somut anlam kazanabilir.
  Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kulla-nım vardır?
  A)Bu yıl kasım ayı her yılkinden yağışlı geçiyor.
  B)Kazada yaralananlar, sedyelerle hastaneye taşındı.
  C)İşimiz bitince hepimiz bu köyden ayrılacaktık.
  D)Kardeşinin sorunlarıyla her zaman ilgilenirdi.
  E)Zaman, o kadar çabuk akıp gidiyor ki farkında bile olamıyoruz.

  10. Gün ışığı camlara vurduğunda hayata yeniden gelmiş gibi olurum.
  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yukarıdaki altı çizili sözcüklerden birinin
  yerini tutmaz?
  A)Yaşam B) Güneş C) Tekrar D) Doğa E) Kadar

  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürüklemek" sözcüğü "kötü bir sona doğru götürmek"anlamında kullanılmıştır?
  A) Çocuğu sürükleyerek eve getirdi.
  B)Peşimden sürüklediğim yıllara yazık.
  C)Film, beni çocukluk yıllarıma sürükledi.
  D)Nehir söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu.
  E) Onu sürükleye sürükleye banyoya sokabiliyoruz.

  12.I.Çaya şekeri az atar.
  II.Otobüs bir süre bekledi.
  III.Temiz bir otelde on gün kaldık.
  IV.Orada çok para kazanmış.
  V.Kısa zamanda gidip geldi.
  Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden han-gi ikisi arasındakİ ilişki;
  Ak gün ağarıp kalmaz
  Kara gün kararıp kalmaz
  dizelerindeki altı çizili sözcükler arasındaki ilişki ile özdeştir?
  A) I. ve II. B) II. ve V. C) I. ve IV. D) III. ve IV. E) I. ve III.

  13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "büyük" sözcüğü, soyut bir kavramı
  nitelemek için kullanılmıştır?
  A)Çalıştı ve büyük bir ev sahibi oldu sonunda o da.
  B)Büyük çocuk ortancayı çok kıskanırdı o yaş-lardayken.
  C)Büyük sorunlarla uğraşıyor, önemsiz sorun-ları bir kenara itiyordu.
  D)Sahnenin ortasında büyük bir masa vardı, masanın arkasında da bir yağlıboya asılıydı.
  E)Büyük kalabalıklara seslenir ve onları coştururduk üniversite yıllarımızdayken.

  14.Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A)Eski kilimleri değerini buluncaya kadar sat-madı.
  B)Hâlâ bir hazırlık yapmadık, kış kapıya dayandı.
  C)Durakta araba beklemek gerekiyordu, eve gi-debilmek için.
  D)Kızların ikisi de erken vattı.
  E)İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır.

  15."Görmek" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlamak, kavramak" anlamında kullanılmıştır?
  A)Gözü yalnız parayı görüyor, sevgiden haberi yok.
  B)Evimiz ormanı görüyordu.
  C)Okul, ne zamandan beri temizlik görmemişti.
  D)Çok para kazanırsan bizi de göre
  E)Bir gün anneliğin ne olduğunu sen de göreceksin.

  16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir?
  A)Bugün hava oldukça açık ve berrak.
  B)Yağmurdan hemen sonra sokaklar kurumuş-tu; fakat çatı ıslaktı.
  C)Yoksulluk ayıp, zenginlik meziyet sayılıyor bu devirde.
  D)Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.
  E)Herkes hakkında iyilik düşünen, kimsenin kötülüğünü istemeyen insancıl biriydi.

  17. "Geniş" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Geniş gövdeli ağaçların gölgesinde piknik yapıyorlar, çaylarını yudumluyorlardı.
  B) Geniş eve harcanan para boşa gitmez, derdi,babam her zaman.
  C) Belediyenin açtığı yeni yollar çok geniş ve ferahtı, trafik rahatlamıştı.
  D) Türkiye'nin kalkınması için çok geniş iş alanlar gerekiyor.
  E) Aslında burası bize geniş deyip daha küçük bir ev aramaya başladık.

  18. Aşağıdakilerin hangisinde "çekilmek" sözcüğü, verildiği anlamının dışında kullanılmıştır?
  A) Bir işten, bir görevden kendi isteği ile ayrılmak: Başka projelerimiz var, bu işten çekiliyorum.
  B) Azalmak veya yok olmak: Yeni aldığımız ine-ğin sütü çekildi.
  C) Bir yere, bir duruma geçmek: Ben de bir tarafa çekilerek sessizce oturdum.
  D) Katılmamak, vazgeçmek: Beni görünce o da yarışmadan çekildi.
  E) Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak: İkramiyeler bensiz çekiliyor bu dünyada.

  19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinin yerine kullanılamaz?
  A) Oldukça şen bir kişiliği vardı.
  B) O, her zaman eğlenceli bir yaşam sürdü,
  C) Hoşgörü sahibi bir insandı.
  D) Onun bu neşeli hâli çok güzel.
  E) Gülmediğini görmedim, hep keyiflidir.

  20. "Acımak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "bir şeyi vermeye kıyamamak" anlamında kullanılmıştır?
  A) Kimsesiz çocuklara yalnızca acımak yetmez;onlara kucak açmak da gerekir.
  B) Duygusuz insanlara acıyorum doğrusu.
  C) Kolum o kadar acıyordu ki, kıpırdatamıyordum bir türlü.
  D) Acırım kitaplarıma, benim gibi okuyacaklarına inansam hiç düşünmez veririm.
  E) Çoluğuna çocuğuna acımasam hemen işine son verecektim.

  CVP ANAH :
  1.C 2.A 3.D 4.E 5.E 6.B 7.E 8.B 9.E 10.D 11.B 12.C 13.C
  14.B 15.E 16.A 17.D 18.E 19.C 20.D


 5. Ziyaretçi
  şişeyi boğazina kadar doldurdu

 6. Zeyneb
  Bayan Üye
  Yan Anlam Nedir Örnekleri

  Bir kelimenin zamanla başka bir anlamla ifade edilmesine, yan anlam denmektedir. Kelimenin gerçek manası dışında kullanılan anlamlarıdır.

  Örneğin buna kol kelimesini örnek verebiliriz. Kol gerçek anlamda bir organımızı ifade eder. Ancak kapının kolu denildiğinde, kol kelimesi gerçek anlamdan çıkar yan anlamı karşılar.

  Buna benzer bir örnek ise şudur; Benim yetiştirdiğimiz çocuk böyle olur. Burada yetiştirmek kelimesi gerçek anlamı dışında yan anlam olarak kullanılmıştır.

  Masanın bir ayağı kırılmış.

  Arabanın anahtarı masanın alt gözünde olacak.

  Çuvalın ağzını sıkıca bağladım.

  Yukarıdaki cümlelerde ayak, ağız ve göz kelimeleri yan anlam ifadesi taşımaktadır. Türkçe, zengin bir dil olması sebebiyle bazen bir kelime birden çok anlamı taşıyabilir. Örneğin; El, ayak, dal, yüz, kol, bacak çay gibi sözcük bir çok anlamı karşılayabilir.


 7. Ziyaretçi
  yan anlam dan bır soru çözümlü
  deyim anlamdan üç tane çözümlü soru
  terim anlamından üç tane soru cözümlü

 8. Fatma
  Administrator
  Gerçek Anlam-Mecaz Anlam-Yan Anlam Soru - Cevap


  1- "Kokmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?

  A) Pazardan aldığı balıklar iki günde kokmuş.
  B) Üzerinden harika bir parfüm kokuyor.
  C) Sokakta birbirinden güzel yemek kokuları vardı.
  D) Gelişmelerin ardından ortalık savaş kokuyor.

  2-"Durgun" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

  A) Kasırganın ardından hava çok durgundu.
  B) Sınıfındakilere kıyasla durgun bir çocuktu.
  C) Alaca karanlıkta durgun yüzünü gördüm.
  D) Son bir yıldır işlerimiz çok durgunlaştı.

  3-Hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir sözcük vardır?

  A)Aylardır kendisinden haber yok.
  B)Evin bahçesine çitler yaptırıldı.
  C)O gölü nasıl kaçırdığıma yanıyorum.
  D)Bundan sonra sözylenecek söz kalmadı.

  4-“Kalabalık yolun ağzına gelince durakladı.” Cümlesinde hangi sözcük yan anlamlıdır?

  A)Kalabalık B)Yol C)Ağız D)Duraklamak

  5- “Düşmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

  A) İyice yaşlanarak elden ayaktan düştü.
  B) Bu şehre bir kez daha yolum düştü.
  C) Dengesini kaybedince ağaçtan düştü.
  D) Bu dünyada düşenin dostu olmuyor.

  6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmamıştır?

  A) Sonbaharın serin günleri yaklaşıyor.
  B)Yetkili ağızlardan bu konuda açıklama bekleniyor.
  C)Müziğin ezgisine kendimizi kaptırıverdik.
  D) Kumun üzerinde kale yapıp yıkıyordu.

  7-" Isınmak " kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Tarhana çorbasını içince ısındı.
  B) Maç başlamadan önce ısınma hareketleri yaptılar.
  C) Yaz mevsimi gelince her yer ısındı.
  D) Yeni okuluna kısa sürede ısındı.

  8-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamdadır?

  A) Vefasız insanlara çok acıyorum.
  B) Hemşire damar yolunu bulmak için çok uğraştı.
  C) Sandığın içindekiler çok ağır gibiydi.
  D) İnsanları karalamaktan zevk alıyordu.

  9-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

  A)Ayakkabılarının burnu iyiden iyiye aşınmıştı.
  B)Kalabalığın ortasında iki el silah sesi duyuldu.
  C)Ağır gövdesini zorlukla hareket ettirebiliyordu.
  D)Yorganın yüzünü değiştirmenin zamanı geldi.

  10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır?

  A)Adamın sözlerine ince bir karşılık verdi.
  B)Tatlı bir bahar sabahı kahvaltı yaptık.
  C)Ağaçların tomurcukları bu sene erken patladı.
  D)Bahçeye bodur ağaçlar dikmeye karar verdi.


  11-
  I. Pişkin tavırlarına bir mana verilemiyordu.
  II. Çoğunluğun kararlarına saygı duymak gerekir.
  III. Hevesinin kırılmasına sebep oluyorsunuz.
  IV. Çevre temizliği bir ülkenin medeniyet aynasıdır.

  Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV.

  12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Gelin baba evinden çıkıp ata bindi.
  B)Çocuğu uyutmak için çok çabalıyordu.
  C)Zaman zaman boş sözler konuştuğu olur.
  D)Arkadaşlarını bir an önce görmek istiyordu.

  13-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kırmak” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Duvara özensiz asılan ayna birden bire kırıldı.
  B)Bahçeye yığılan ağaçları yavaş yavaş kırdı.
  C)Son zamanlarda etrafındakileri kırmaya başladı.
  D)Dengesiz hareketler yaparken kolunu kırdı.

  14- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bağlamak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A) Onun gönül alıcı sözlerine bağlandım.
  B) Geminin halatlarını iskeleye bağladılar.
  C) Sargı yaranın üzerine sıkıca bağlandı.
  D) Ayakkabılarını farklı bir şekilde bağladı.

  15-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “çürümek” sözcüğü, mecaz anlamda kullanılmıştır?

  A)Yıllarca hapishane köşelerinde çürüdü.
  B)Sıcakta bırakılan meyveler kısa sürede çürüdü.
  C)Çürüyen sebzeleri çöpe dökmeye götürdü.
  D)Çürük meyveler yavaş yavaş kokmaya başladı.

  16-“Morarmak” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

  A)Soğuktan elleri gitgide morardı.
  B)Arkadaşının esprisinden sonra morardı.
  C)Yediği dayakla vücudu morardı.
  D)Ayakkabı sıkınca tırnakları morardı.

  17-“Işık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Odanın ışığı yeterli görünmüyordu.
  B)Bu sanatçı gençlere bir ışık olmuştu.
  C)Gözlerindeki ışık herkesi etkilerdi.
  D)Mutluluğu gözlerindeki ışıktan belliydi.

  18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamlıdır ?

  A)Araba bir anda durakladı ama tekrar ilerledi.
  B)Bu gençlerin aydınlık bir geleceği olacak.
  C)Kimsenin sırrını başkalarına anlatmazdı.
  D)Buralarda geceleri çok ürkütücü olur.

  19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı kelime kullanılmıştır?

  A) Barış dünya için vazgeçilmezdir.
  B)Ağacın dalları tek tek budandı.
  C)Yine bayat espriler yapmaya başlamıştı.
  D) Denizlerimiz gittikçe kirlenmeye başladı.

  20- “Kuru” kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Camları kuru bir bezle sildi.
  B)Bu şehrin kuru tepeleri ilginçtir.
  C)Çoğumuzun kuru bir yaşamı vardır.
  D)Ağaçların kuru dallarını kestiler.  Cevap Anahtarı
  1. D
  2. A
  3. C
  4. C
  5. C
  6. B
  7. D
  8. D
  9. C
  10. D
  11. B
  12. C
  13. C
  14. A
  15. A
  16. B
  17. A
  18. B
  19. C
  20. C

+ Yorum Gönder


yan anlam soruları,  yan anlam test soruları,  yan anlam ile ilgili cümleler,  yan anlamla ilgili sorular,  yan anlam ile ilgili testler,  yan anlam ile ilgili sorular