+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Hendek Savaşı kaç yılında olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hendek Savaşı kaç yılında olmuştur
  Hendek Savaşı kaç yılında olmuştur? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Hendek Savaşı, 31 Mart 627 yılında Kureyşliler ve Medineli müslümanlar arasında olmuştur
 3. Ziyaretçi
  peygamberimizin künyesi nedir
 4. Asel
  Bayan Üye
  peygamberimizin künyesi nedir

  Peygamber efendimizin en çok söylenilen ismi “Muhammed”dir. Bu isim, Kur’ân-ı kerîm’de Âl-i İmrân sûresi 144. âyette, Ahzab sûresi 40. âyette, Fetih sûresi 29. âyette ve Muhammed sûresi 22. âyetinde olmak üzere dört defâ geçmektedir. Saf sûresi 6. âyetinde ise Îsâ aleyhisselâmın ümmetine Ahmed ismiyle haber verdiği bildirilmektedir. Kur’ân-ı kerîm’de Muhammed ve Ahmed isminden başka, Resûl, Nebî, Şâhid, Beşîr, Nezîr, Mübeşşir, Münzîr, Dâ’i-i ilallah, Sirâcen Münîr, Raûf, Rahîm, Musaddık, Müzekkir, Müdessir, Abdullah, Kerîm, Hak, Mübîn, Nûr, Hâtemün-Nebiyyîn, Rahmet, Ni’met, Hâdi, Tâhâ, Yâsîn diye anılmıştır. Bundan başka yine bâzıları Kur’ân-ı kerîm’de ve bâzıları da hadîs-i şerîflerde bir kısmı da daha önceki peygamberlere gönderilen mukaddes kitaplarda geçmiştir. Daha önceki peygamberlere indirilen kitaplarda geçen isimlerin çoğu, sıfat olup, mecâzen isim sayılan kelimelerdendir. Bunlardan bâzıları da şöyledir. Dahûk, Hamyata, Ahid, Paraklit, Mazmaz, Müşaffah, Münhamennâ, Muhtar, Rûhûl-Hak, Mukimüssünneh, Mukaddes, Hırz-ul-Ümmiyyîn, Mâlum Peygamberimizin ismi İncîl’de “Ahmed” (Paraklit), Tevrât’ta ise “Münhamenna” olarak geçmiş olup, Süryanicede Muhammed ismi karşılığıdır. İncîl’de Peygamberimizin geleceği müjdelenip Paraklit kelimesiyle de ifâde edilmiştir ki, Ahmed ve Muhammed mânâsınadır. İncîl tahrif edilince bu kelimeler kasten değiştirilmiştir.

  Peygamberimizin hadîs-i şerîflerinde ise Mâhi, Hâşir, Âkıb, Mükaffi, Nebüyyür-rahme, Nebiyyüt-Tevbe, Nebüyy-ü Melâhim, Kattâl, Mütevekkil, Fâtih, Hâtem, Mustafa, Ümmî, Kusem (her hayrı kendinde toplayan) isimleri geçmektedir. Bir hadîs-i şerîfte Sevgili Peygamberimiz; “Bana mahsus beş isim vardır: “Ben Muhammed’im. Ben Ahmed’im, ben Mâhi’yim ki, Allah benimle küfrü yok eder. Ben, Hâşir’im ki halk, kıyâmet günü benim izimce haşrolunacaktır. Ben, Âkıb’ım ki benden sonra peygamber yoktur.” buyurdu.

 5. Zühre
  Devamlı Üye
  Hendek Savaşı

  Hendek Savaşı,
  Hz. Muhammed’in önderliğindeki Müslümanların Mekkelilere karşı Medine’de verdiği savunma savaşı (627). Bu savaşta kazanılan başarı Müslümanlara Mekkeliler karşısında saldın üstünlüğü sağlamıştır.

  625′te 3 bin kişilik bir Mekke ordusu Medine yakınlarındaki Uhud’da dağınık Müslüman güçlerini yenilgiye uğratmıştı. Hz. Muhammed’in de yara aldığı bu savaştan sonra bazı Bedevi kabilelerini kendileri*ne katılmaya ikna eden Mekkeliler, Mart 627′de 10 bin kişilik bir güçle yeniden Medine önlerine geldiler. Hz. Muhammed, küçük çaplı akınlara alışmış Araplara yabancı olan bazı taktiklere başvurdu. Uhud’ daki gibi düşmanı saldırıyla karşılamak yerine, İslamı yeni benimseyen Selman-ı Farisi’nin önerisine uyarak kent çevresine bir hendek kazdırdı. Savaşın uzamasından ve olumsuz gelişmesinden kaygılanan Bedevi kabileleri desteklerini çekince düzeni bozulan Mekkeli süvariler kısa süre sonra dağılmaya başladılar. Müslümanların düzenlediği bir karşı kuşatmayla Mekke ordusu tümüyle dağıldı. Hz. Muhammed, Medineli Müslümanlar ve Mekkeliler arasında eşitliği sağlayan bu zaferden sonra, Mekkelilerin ticareti engelleyen bu düşmanlıktan artık bıkmış olmasından da yararlanarak, 628′de Mekkelilerle, Müslümanlara daha geniş ayrıcalıklar kazandıran Hudeybiye Antlaşması’nı yaptı. Hendek savaşı hakkında Kısaca Bilgi Aktardık.


 6. Ziyaretçi
  630 yılındamı oldu 630 yılındamı hendek savaşı oldu

+ Yorum Gönder


hendek savaşı kaç tarihinde yapılmıştır,  hendek savaşı kaç yılında,  hendek savaşı kaç yılında oldu,  hendek savaşı kaç yılında yapıldı,  hendek savaşı kaç yılında yapılmıştır,  hendek savaşı kaç yılında olmuştur