+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Tıbbi atıkların temizlenme yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tıbbi atıkların temizlenme yolları
  tıbbi atikların temizlenme ve bunun için çözüm yollorı nelerdi? 2. Asel
  Bayan Üye

  Tıbbi atıkların temizlenme yolları


  Günümüzde atıkların değerlendirilmesi, taşınması ve korunması giderek önem kazanmaktadır. Bunun yanında sağlık kuruluşlarınca üretilen tıbbi atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi bulaşıcı hastalıkları önlemede ve çevre sağlığını korumada özel bir yere sahiptir. Tıbbi atıklar, ünitelerden kaynaklanan patolojik, enfeksiyöz atıklar ile kesici, delici atıklardır. Bu atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağında toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşır.
  22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde tıbbi atıkların üretiminden toplanması, depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine kadar geçen aşamalarda kurum ve kuruluşlara düşen görev, yetki ve yükümlülükler tanımlanmıştır. Öncelikle atıkların en aza indirilmesi esastır. Atıkların karıştırılmaması ve ayrı yerlerde toplanarak depolanması gerekmektedir.

  Tıbbi atık üreticilerinin en büyük yükümlülüklerinden birisi, atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmak, ayrı toplanması, taşınması ve depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık planını hazırlamaktır. Ayrıca atıkların toplanması için gerekli atık toplama kapları ve ekipmanı sağlamakla da yükümlüdürler. Atıkların üretim, taşınma ve depolanması süreçlerinde görevli tüm personelin eğitiminden sorumludurlar. İlgili kurum ya da kuruluş tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli kayıt etmek ve valiliklere bildirmekle yükümlüdürler.

  Yönetmelikte atıklar, evsel atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve radyoaktif atıklar olarak sınıflandırılmıştır. Yazımızda bunlardan ilk ikisine yer vereceğiz.

  Evsel atıklar

  Genel atıklar: Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar

  Ambalaj atıkları: Tüm idari birimler, mutfak, ambar, atölye vs'den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar (kağıt, karton, mukavva, plastik, cam, metal vb.)
  Tıbbi atıklar

  Enfeksiyöz atıklar: Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar
  Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları (Kültür ve stoklar, infeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar, diğer kontamine laboratuvar atıkları, lam, lamel, pipet, petri vb.)
  Kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler,
  Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük, eldiven vb.)
  Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)
  Karantina atıkları
  Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri
  Enfekte deney hayvanları leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

  Patolojik atıklar: Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat otopsi vb. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları (Ameliyathaneler, morg, otopsi adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plesanta, kesik uzuvlar vb. insani patolojik atıklar, biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri)

  Kesici delici atıklar: Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara sebep olabilecek atıklar(enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer cam v.) olarak ayrılmıştır.
  Evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür ve ayrı olarak geçici depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmazlar. Karıştırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler.

  Tıbbi atıklar başta doktor olmak üzere hemşire, ebe, diş hekimi, veteriner, laboratuvar teknisyeni olmak üzere tüm sağlık personeli tarafından oluşumu sırasında kaynağında ayrı olarak toplanır. Toplama ünitesi atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunmalıdır. Tıbbi atıklar hiçbir şekilde evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklarla karıştırılmaz.

  Tıbbi atıkların taşınması

  Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.

  Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK" ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla 3/4 oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

  Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları 3/4 oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilirler. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması sağlanır. Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar.

  Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile "Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunacaktır.

  Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde taşınmazlar. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz.

  Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir.

  En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C nin altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir.

  Geçici atık deposunun özellikleri

  Yönetmelik gereği en az 20 yatak kapasitesine sahip ünitelerin geçici tıbbi atık deposu yapmakla yükümlüdürler. 20 yatağın altındaki üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmak zorundadırlar. Yönetmeliğin geçici 4. maddesine göre yayımı tarihinden (22.07.2005) itibaren geçici atık deposu olmayan 20 yatak üzeri ünitelerin 1 yıl içinde geçici atık deposu yapmak yükümlülükleri vardır.

  Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır.
  Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur.
  Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır.
  Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulur.
  Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli "Uluslararası Biyotehlike" amblemi ile siyah harfler ile yazılmış "Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunur.
  Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde inşa edilir.
  Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa edilir.
  Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir. >li>Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilemez.
  Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını takiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir.
  Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme, atıkların boşaltılmasını takiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır.
  Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanırlar.
  Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde toplama, taşınma , depolama ve bertaraf etme ile ilgili her türlü iş ve işlemler, görev ve yükümlülükler ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Sağlık personeli olarak hepimize düşen en büyük görev tıbbi atıkları kaynağında toplanırken dikkatli olmak ve atıkları ayrı toplanmasını sağlamaktır. Göstereceğimiz özen hem kendi sağlığımızın hem de toplumun sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Tıbbi atıklar konusunda herkes üzerine düşen görevleri sorumluluk bilinciyle yerine getirmek zorundadır.
+ Yorum Gönder