+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Çalışan insanların topluma faydaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çalışan insanların topluma faydaları
  çalışmanın önemi çalışan insanların topluma faydaları ve sözleri 2. Asel
  Bayan Üye

  çalışan insanların topluma faydaları


  Bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak

  İslâm nizamı dengeli bir nizamdır İnsanı iki âlem için hazırlamaktadır Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır İlk olarak insanın kalbini doğrudan ebedî hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken; diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını engellemez Hatta bunu teşvîk eder ve ubûdiyetin diğer yüzü olarak insanlara benimsetir İslâm, insanı ilâhi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek ve ihmale uğratacak aşırı çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvîk eder

  Gerçekten de Allahu Teâlâ, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansın ve yeryüzünde çalışarak onu elde edip hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar; böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmiş ve asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir Yani hedef dünya için çalışmak değil; dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır Aklını kullanan bir insan için bu, en geçerli gayedir Bu ebedî rahatlığa ve refaha kavuşma gayesidirBu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır

  Geçimini sağlamak için çalışıp helâlinden kazanma farzdır Hz Peygamber (sas): "Geçim için çalışıp helâlinden kazanma farzdır" (Keşfu'l-Hafa, II, 46) buyurmuştur İslâm'da kazancın en muhterem olanı el emeğinin mahsulü olandır Zira Rasûlullah (sas): "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir " (İbn Mâce, Ticârât, I) ve "Hiç kimse elinin erneğinden daha hayırlı bir şey yememiştir Allah'ın peygamberi Davut (as)da elinin emeğinden yerdi " (Buhârî, Büyu, 15) buyurmuştur

  Kur'ân-ı Kerîm insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir: Buna göre insanın kâinat içerisindeki yerini önce onun imanı ve Sonra emeği tayin eder Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de onun değerini tayin eden de emektir: "Ve gerçekten de insan ancak kendi çalıştığını elde eder ve yine Şüphesiz onun emeği kendisine pek yakında gösterilecektir " (en-Necm, 53/39) âyeti bunu ifade etmektedir

  Hz Peygamber (sas), çalışmayı ve bununla kişiye muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihat etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceleyin de namaz kılmak ile eşdeğer tutmuştur (Buhari, Nefekât, 1)

  Çalışmak ve emek sarf etmek, sadece kişisel yahut ailevî ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret ve mesai değil; aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran mühim bir unsurdur İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum için de çalışmaktadır Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından, Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur Bunun için İslâm cemiyeti ve İslâm devleti, her türlü işin erbabını yetiştirmekle yükümlüdür

  Bir müslümanın, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeğe, borçlarını ödemeğe yetecek kadar helâlinden kazanması farzdır

  Fakirlere yardım, gariplere iyilik için yeterli miktardan fazla kazanmak İslâm'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir Böyle bir kazanç nafile ibadetten daha faziletlidir Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir
  Lükse ve ihtişamâ kaçmamak şartıyla huzur içinde yaşamak, rahat etmek ve fazlasını Allah yolunda hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübahtır

  Halka gösteriş yapmak, kendini onların üstünde görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma helâl yollardan bile yapılsa, bu yolla elde edilen kazanç haramdır İnsanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimseler, dünyada ve âhirette ağır sorumluluk altındadırlar

  İslâm, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz Fakat her işte plânlı ve itidalli davranmalarını emreder Hepsinden evvel de kendilerine o nimeti veren, çalışma gücü yaratan Allah'ı gözetmelerini, âhireti gözönünde bulundurarak huzur-u ilâhide hesaba çekileceklerini düşünmelerini sağlar

  İslâm, kendisine çalışıp mal kazanan kimseyi takdir eder Bu malın Allah tarafından çalışmasının karşılığı olarak çalışana verildiğini bilmelerini insanlara telkin edip, o malı veren gerçek nimet sahibini ve onun verdiği nimeti unutan, bu yüzden şükretmesini bilmeyen azgın ve şımarık kimseler gibi olunmaması konusunda da ikazlarda bulunur:

  " Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet Dünyadaki nasibini de unutma Allah'ın sana ihsân ettiği gibi sen de ihsanda bulun Yeryüzünde bozgunculuk yapma Doğrusu Allah, bozguncuları sevmez " (el-Kasas, 28/77)

  Bilindiği gibi, zenginlerin matında fakirlerin hakkı vardır Böylece mal, zenginlerin elinde toplanıp birikerek bir güç haline gelmemelidir Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmez ise, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar, buna da mal sahipleri sebep olmuş olur Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunurken, zenginler mal biriktirirlerse herkesin huzuru kaçar ve hayatın çeşitli sahalarında fesat başlar

  En güzel ve en helâl kazanç, cihatta elde edilen ganimettir Müslümanlar, gerektiğinde İslâm için cihat etmek zorundadırlar Bu cihadın alanı, gereğine göre genişler, eli silâh tutan müslümanların bir kısmına, yetmezse hepsine yönelik bir farz olur

  Cihat sonucunda müslümanların galip gelip ganimet malları elde etmeleri en faziletli bir kazançtır Bu mallar devlet tarafından mücahitler arasında bölüştürülür Bu malları mücahidlerin kendileri alarak devlete teslim etmeleri, düzensizlik doğuracağı ve diğer mücahidlerin ve devletin haklarına muhalif olduğu için helâl değildir

  Cihat yoluyla kazanç en faziletli olmasına rağmen, genellikle toplumun her kesimini kapsamayan geçici bir kazanç yoludur Temel ekonomik faaliyetler ve kazanç-geçim yolları; ticaret, ziraat ve sanayidir

  Cihaddan sonra en faziletti kazanç yolu olarak ticaret, başka bir görüşe göre ziraat kabul edilmiştirTicaret, refahı ve gelişmeyi sağlar Fakat ticaret çok sorumluluğu olan ve haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu bir meslektir Bunun için çok dikkatli olmak gerekir Bu zorluğa rağmen ticaret yoluyla helâl kazanç elde etme çok faziletlidir Bunun için Hz Peygamber: "Doğru tüccar kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesindedir " ve "Doğru, emin bir tacir peygamberler, sıddıklar, Şehitler ile haşrolur " (Keşfu'l-Hafa, I, 294) buyurmuştur

  İslâm'da ziraat da mühim bir kazanç yoludur Zira ziraat, temel ihtiyaçları gideren bir ekonomik faaliyettirİnsanın beslenme ve giyinme ihtiyaçları, öncelikle ziraî üretimle karşılanır Toprağın verimini artan ihtiyaçlara göre yükseltmek, bunun için teknik ilerlemeleri ziraate tatbik etmek İslâm devletinin görevlerindendir

  Hz Peygamber bir hadisinde zirai faaliyetleri teşvik etmiştir: "Rızkınızı yerin derinliklerinde arayınız " (Keşfu'l-Hafa, I, 138) Bu emir aynı zamanda madenciliği de teşvik etmektedir

  İslâm'da sanat, zanaat ve sanayi makbul bir kazanç yoludur Bu faaliyetler toplum için faydalı üretîmlerde bulunurlar Özellikle savunmanın güçlenmesi sanayiin güçlenmesine bağlıdır Bu, günümüzde daha çok önem kazanmıştır

  İslâm'ın en çok muteber gördüğü kazanç yolları bunlardır Hiç şüphesiz bu kazanç yollarının önem dereceleri zamana ve ihtiyaçlara göre değişebilir

  İslâm'da çalışmadan, dilenerek geçinmek yasaktır Çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür: "Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya vermesin birisinden bir şey istemekten daha hayırlıdır " (Buharî, Büyu 15) hadisi buna işaret eder

  Birisinden bir şey istemek ancak üç durumda helâl kabul edilmiştir

  a) Kan diyeti borcunun ödenememesi

  b) Borçlunun borcunu ödemekte çaresiz kalması

  c) Çok fakir olması (Müslim, Zekât, 109; Ebû Dâvûd, Zekât, 26)

  Çok fakir olmaktan kasıt, bir günlük nafakası olmamaktır Zira bir günlük nafakası olanın dilenmesi helâl değildir Çalışmaktan aciz olan kişinin kimseden bir şey istemediğinden dolayı açlıktan ölmesi, onu sorumlu kılarBöyle bir halde dilenmek zillet sayılmaz Zillet, böyle fakirleri arayıp soruşturmayan toplum içindir Böyle bir fakirin durumunu öğrenen herhangi bir müslümanın onu yedirmesi farzdır Bu görev yerine getirilmezse bu hale vâkıf olan müslümanlar toptan sorumlu ve günahkâr olurlar
+ Yorum Gönder