+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Felsefi bilgilere örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Felsefi bilgilere örnekler
  felsefi bilgilere örnekler 2. Asel
  Bayan Üye

  felsefi bilgilere örnekler

  Felsefi Örnekler

  Bilginin Tanımı : Bilgi nedir? İnsan, içinde yaşadığı evrende, çevresindeki nesneleri, yaşanan olayları ve durumları, duyu verilerini, hayal gücünü ve düşünme yeteneğini kullanarak anlamaya çalışır. Bilgi, insanın çevresiyle kurduğu ilişkinin sonucudur. Özne (Sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkiden, doğrudan duyu verileri ve yaşam deneyimleri aracılığıyla çıkarılan sonuçlar gündelik bilgiyi oluşturur. Özne (sübje), anlayan, yorumlayan, kavrayan insan bilincidir. Nesne (obje), insanın kendi dışında yer alan her şeydir.

  UYARI : Bilgi, yalnızca objelerin algılanması ile oluşmaz. Hayal kurma, tasarlama, anımsama ve düşünme de bilgiyi oluşturan unsurlardır. Örneğin, bilgisayarı rengi ve biçimiyle algılamak da bir bilgidir. Pisagor teoremini düşünmek, üniversite kazanmayı hayal etmek, dünkü maçta atılan golü anımsamak da bir bilgidir.


  Bilgi Türleri :

  Gündelik (Ampirik) Bilgi : Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin sonuçlarının doğrudan duyu verileri ve yaşam deneyimleri yoluyla kurulması ile gündelik bilgi elde edilir.

  Gündelik Bilgi :

  - Özneldir (sübjektiftir)

  - Amaçsız, sistemsiz ve yöntemsiz olarak elde edilir.

  - Yaşamı kolaylaştırmasının yanı sıra yanıltıcı da olabilir.

  Dinsel Bilgi : Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin inanç, Tanrı, kutsal kitap ve din çerçevesinde kurulduğu bilgi, dinsel bilgidir.

  Dinsel Bilgi

  - Dogmatiktir

  - Ayin ve ibadet kuralları içerir.

  - İnsanın iç yaş. ve toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar içerir.

  Teknik Bilgi : İnsanların yaşamlarını kolaylaştıran araç ve gereçlerin yapılmasının bilgisi teknik bilgidir.

  Teknik Bilgi :

  - İnsanların pratik yaşamlarını kolaylaştırır

  - İnsanların, doğaya egemen olmalarını ve doğayı insan yararına değiştirmelerini sağlar

  Sanat Bilgisi : Sanatçı özne (sübje) nin, nesnel dünyayı, estetik duygusu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler katarak yeniden yaratmasıyla sanat bilgisi oluşur.

  Sanat Bilgisi :

  - Subjektiftir (özneldir)

  - Yaratıcıdır

  - Sezgilere ve yaratıcı hayal gücüne dayanır

  - Ürünleriyle somuttur

  - Bireyseldir ve duygulara yöneliktir.

  Bilimsel Bilgi : Özne (sübje) ile nesne (obje) arasındaki ilişkinin sınırlı bir konuda ve belli bir yöntemle her zaman geçerli sonuçlara ulaşmak için amaçlı ve sistemli olarak kurulması sonucu bilimsel bilgi elde edilir.

  - Bilimsel Bilgi Türleri : Bilimsel bilginin yöneldiği konu ve kullandığı yöntemlere göre bilimler üçe ayrılır :

  ¨ Formel (İdeal) Bilimler : Konusu doğada bulunmayan, insan zihninin soyutlama gücü ile ulaştığı kavramları inceleyen bilimlerdir. Örneğin pi sayısı, rakamlar, sinüs, açı, limit gibi kavramların gerçeklikleri doğada yoktur ve insan bu kavramları zihninde gerçekleştirir. Formel bilimlerde, genellikle tümdengelim yöntemi kullanılır.

  ¨ Doğa Bilimleri : Doğada olup biten olayları, neden sonuç ilişkileriyle genellemeler yaparak açıklayan bilimler doğa bilimleridir. Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi gibi bilimler doğa bilimleri sınıflandırmasında yer alır. Doğa bilimleri, genelde tümevarım yöntemini kullanırlar.

  ¨ İnsan Bilimleri : İnsanın ve toplumların tarihsel gelişim sürecinde yapıp ettiklerini inceleyen bilimler insan bilimleridir. Örneğin, sosyoloji toplumları ve toplumların yaşadıkları olayları, yapıp ettiklerini incelediği için insan bilimidir. Tarih, sosyoloji, dilbilim, antropoloji birer insan bilimidir.

  UYARI : Psikoloji, insanı incelediği için insan bilimleri içinde yer alırken, deneysel yöntemler kullanma özelliği ile insan bilimlerinden uzaklaşıp doğal bilimlere yaklaşır.

  - Bilimsel Bilginin Özellikleri :

  ¨ İnsanın merak ve hayretinden kaynaklanır.

  ¨ Akla dayanır. Bilimin bulguları insan aklına uygundur.

  ¨ Sistemlidir.

  ¨ Yöntemlidir.

  ¨ Yığılarak (birikerek) ilerleyen bilgidir.

  ¨ Nedensellik ilkesine dayanır.

  ¨ Eleştireldir.

  ¨ Öngörülerde bulunur.

  ¨ Evrenseldir.

  ¨ Nesneldir.

  ¨ Genellenebilir bilgilerdir.

  Felsefe Bilgisi : Özne (sübje) nin, evreni, insanı, evrende insanın yeri ve kaderini salt düşünce temelinde sistemli olarak açıklama ve yorumlama çabasına felsefi bilgi denir. Filosafia (felsefe) bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefenin ilk kurucuları bilgeliği, bilgiyi ve bilmeyi sevmek, erdemli ve mutlu yaşamayı istemek ve aramak olarak anlamışlardır.

  - Felsefi Bilginin Doğuşu : Felsefe, en özgün biçimiyle İlk Çağ doğa filozoflarında görülür. Felsefenin kurucusu olarak Thales kabul edilir. Thales ve diğer doğa filozofları evreni salt düşünce temelinden hareket ederek bütüncü bir yaklaşımla ele aldılar ve ilk ciddi felsefe örneklerini verdiler.

  - Felsefi Bilginin Özellikleri :

  ¨ İnsanın anlama isteğinden kaynaklanır.

  ¨ Akla dayanır.

  ¨ Evrenseldir.

  ¨ Sistemlidir.

  ¨ Eleştireldir.

  ¨ Özneldir (sübjektif). Sonuçları kesin değildir.

  ¨ Yığılan (biriken) bilgidir.

  ¨ Sınırlı bir alanın bilgisi değildir.  Felsefenin Diğer Alanlarla İlgisi
  Felsefe – Bilim ilişkisi : İlk Çağlarda bugün bilim adını verdiğimiz tüm alanların konuları felsefenin içindeydi. İlk Çağ doğa filozoflarından Pythgoras (Pisagor) felsefeciliğinin yanında, matematikçiydi. Ancak zamanla konu alanlarını belirleyen bilimler, aralıklarla felsefeden ayrılmış ve bağımsız bilimler haline dönüşmüşlerdir. İ.Ö. 3. yüzyılda Euclides’le (Öklid) geometri felsefeden ayrılmış ve ilk bağımsız bilim olmuştur. Felsefe, bilimlerin çözümlenmeyen alan ve sorunları ile ilgilenir, onları tartışır ve bilimlerin dikkatini o alanlara çeker. Bilimler kendi yöntem ve teknikleri ile bu alanlara yönelir. Böylece tarihsel süreçte bilimlerin alanı genişlerken felsefenin alanı daralır. Bilimsel gelişme sürecinde ne bilim felsefesiz, ne de felsefe bilimsiz yapabilir.

  Felsefe ve Bilimin Ortak Özellikleri :- Her ikisi de insanın merak ve hayretinden kaynaklanır.

  - Her ikisi de akla dayanır.

  - Her ikisi de sistemli bilgilerdir.

  - Her ikisi de evrenseldir.

  - Her ikisi de doğruya ve gerçeğe ulaşmayı amaçlar.
+ Yorum Gönder