+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Baraj göllerinin çevreye olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Baraj göllerinin çevreye olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir
  baraj göllerinin çevreye olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  baraj göllerinin çevreye olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir

  baraj gölleri

  Hidroelektrik Santrallerin Çevre Üzerindeki Etkileri
  Hidroelektrik santraller iklimsel hidrolojik ekolojik sosyo-ekonomik ve
  kültürel etkilere sahiptir. Üretime geçen bir hidroelektrik santralın su toplama
  kısmı (baraj) çevresel etki yaratmaktadır.Baraj gölünün yüzey alanı
  itibariyle nehre göre daha geniş olması ve buharlaşmanın artmasından
  dolayı iklimsel etkiler oluşmaktadır. Bu şekilde havadaki nem oranı artmakta
  ve hava hareketleri değişmekte sıcaklık yağış rüzgar olayları
  farklılaşmaktadır. Bu durumda yöredeki doğa bitki örtüsü tarım bitkileri sucul
  karasal hayvan varlığı ani bir değişim içine girmekte uyum sağlayabilen
  türler yaşamlarını devam ettirmektedirler.

  Hidrolojik etkiler akarsuyun akış rejimi ve fiziko-kimyasal parametrelerin
  değişmesi ile ortaya çıkmaktadır. Nehirlerin engellenerek baraj gölü haline
  getirilmeleri baraj gölündeki suyun bir miktarının buharlaşması ile su
  içindeki tuz miktarı ve diğer minarellerin artmasına neden olmaktadır.
  Akarsudan göle geçişte su hızı difizyon ve oksijen alma kapasitesinin
  düşmesine bağlı olarak doğal temizleme kapasitesi düşmekte göl
  ötrüfikasyon sürecine girmektedir.Göl su kalitesinde meydana gelen
  değişimler sucul canlı yaşamını değiştirmektedir

  Barajın fiziksel yapısının su ve kara ortamında göç yollarının kesilmesi
  yaşama alanlarının su altında kalması ve bazı önemli türlerin yok olması
  sonucunda ekolojik etkiler ortaya çıkmaktadır. Yüksekten düşen sular
  nedeniyle hava azotunun aşırı doygunluk düzeyinde çözülmesi balıklar için
  öldürücü olmaktadır.

  Diğer taraftan sosyo-ekonomik ve kültürel etkiler* barajın inşaat
  aşamasından itibaren olumlu olumsuz şekilde hissedilmektedir. Yapım
  aşamasında sualtında kalan arazinin niteliği ve büyüklüğüne bağlı olarak
  yapılan kamulaştırma neticesinde iç-dış göç olayları yaşanmakta ve arazinin
  kıymeti değişmektedir. Ancak yapım aşamasında iş gücü akımı sebebiyle
  yöresel ekonomi canlanmakta alt yapı hizmetleri ile sosyal hizmetler ( okul
  sağlık tesisi vb.) özellikle entegre projelerde olumlu etki yapmaktadır. Baraj
  gölü ayrıca rekreasyon ve su ürünleri üretimi için bir kaynaktır. Ancak
  yöredeki tabiat ve tarih varlıklarının korunmaması neticesinde kültürel
  değerlerin kaybı söz konusu olmaktadır.

  -Termik Santrallerin Çevreye Etkileri
  Termoelektrik güç üretimi en genel anlamıyla kömür petrol ve doğal gaz
  yakıtlı olarak yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde tüketilen toplam
  elektrik enerjisinin % 60'ının üretildiği termik santrallerimizde 1950 yılında
  kullanılan yakıtın % 68'ini taşkömürü oluşturuken 1970'li yıllardan itibaren
  yerli enerji kaynaklarımız arasında önemli bir potansiyele sahip linyit
  kömürleri devreye girmiştir. Santrallerden enerji elde edilmesi sırasında
  baca gazları baca külleri kül ve kömür stok sahasındaki küller açık kömür
  işletme sahaları dekapaj sahaları kömür nakil yolları kömür ve küllerin
  bantlarla taşınması esnasında çevre olumsuz yönde etkilenmektedir.
  Termik santrallerde yakıtın yanması sonucu oluşan ve atmosfere verilen
  başlıca kirletici emisyonlar kükürtoksitleri azotoksitleri karbonoksitler ve
  partikül maddelerdir. Bu emisyonlar kullanılan yakıtın türüne yakıtın
  bileşimine ve kullanılan yakma teknolojisine bağlı olarak değişiklikler
  göstermektedir.

  Yakıtlar yanarken içerdikleri kükürtlü bileşiklerde yanar. Kükürdün yüksek
  sıcaklıklarda kararlı olan bileşiği kükürtdioksitdir ancak az miktarda
  kükürttrioksit de oluşur. Kükürtoksitler su ile birleşerek sülfirik asit oluşturur.
  Sudaki çözünürlükleri yüksek olduğu için yağmur damlacıkları ile birleşerek
  asit yağmurları olarak yeryüzüne ulaşırlar.

  Termik santrallerin baca gazındaki azotoksitlerin yaklaşık % 95'ini NO %5'ini
  ise N02oluşturmaktadır. Azotmonoksit atmosferdeki oksijenle tepkimeye
  girerek azotdioksiti oluşturur. Azotoksitlerde su ile tepkimeye girerek asit
  oluştururlar. Bu oksitlerin atmosferde ortalama kalma süreleri yaklaşık bir
  haftadır ve büyük bir kısmı asit veya nitratlar halinde çökerek çevre
  kirliliğine neden olur

  Yere ulaşan asidik kirleticiler toprak ve suların pH değerini düşürürler.
  Toprak ve sulardaki kimyasal ve biyolojik olaylar pH değerinden önemli
  ölçüde etkilenirler. Asit yağmurları ağaçları yapraksız hale getirerek
  öldürmektedir. Asit yağmurları toprakların asitlik derecesini artırarak
  alüminyum ve civa gibi toksik metalleri mobilize ederek topraktaki azot
  fiksasyonunu engelleyerek ve nitratları mobil hale getirerek ve bitkilerin
  gelişmesini tahrik ederek zararlı etki yapmaktadır.

  Termik santrallerde uçucu kül ve kazan atıklarının açıkta depolanmaları
  durumunda içerdikleri metaller veya diğer bileşiklerin yağmur ile su
  kaynaklarına sızmaları veya rüzgar ile atmosferde sürüklenmeleri çevreye
  zarar vermektedir.Termik santrallerimizin hepsinde elektrofiltreler mevcut
  olmakla birlikte çeşitli nedenlerle çalıştırılamaması nedeniyle çeşitli çevre
  sorunları yaşanmaktadır. Bu uçucu küllerin çevreye yayılması ile doğal ve
  kültür bitkilerinin yapraklarını örterek bunların solunum ve fotosentez yapma
  imkanını azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadır. Hava kirliliği yaratarak
  insan sağlığını etkilemekte küldeki radyoaktif maddeler nedeniyle çevresini
  etkilemektedir. Ayrıca kül stok sahaları ekonomik nedenler ön planda
  tutularak termik santrallere çok yakın alanlarda seçilmiştirler. Böylece
  yerleşim yerlerine yanlış olarak çok yakın kurulan termik santraller
  nedeniyle kül stok sahaları da yerleşim yerlerine çok yakın tesis
  edilmişlerdir. Bu atıklar yörede peyzaj değerlerini bozmakta arazının
  değerini düşürmektedir.

  Termik santrallerin çalışması esnasında karbondioksitin atmosferde birikip
  atmosferin özelliklerini etkileyerek ve uzun vadede sera etkisi yaratarak
  dünyamızda ciddi iklim değişikliklerine yol açacağı beklenmektedir.
  Karbonmonoksit ve uçucu organik maddeler yanma verimini azaltan ve
  hava kirliliğine yol açan parametrelerdir.
 3. Asel
  Bayan Üye
  -Nükleer Santrallerin Çevreye Etkileri
  Nükleer santrallerin çevre üzerindeki etkileri uranyum ve toryum çıkarma
  yakıt hazırlamazenginleştirme üretim kullanılan yakıtın yeniden
  işlenmesi depolanması ve işletme ömrü bitip kapatılan reaktörlerin
  sökülmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Nükleer Santrallerde kullanılan
  uranyum ve toryum cevherlerinin çıkarılması ve işlenmesi esnasında
  düşük ışımalı atıklar yayılmaktadır. Bu atıkların bir bölümünün geçmişte
  yapı malzemesi olarak kullanılması bu tür malzemeden yapılmış evlerde
  barınan insanların uranyum madencilerinden daha yüksek dozda ışımaya
  maruz kalmalarına yol açmıştır. Nükleer santrallerden çevreye olabilecek en
  büyük etki bir kaza sonucu büyük miktarlarda radyoaktif maddenin çevreye
  yayılmasıdır. Nükleer Santrallerden yayılan gaz ve sıvı radyoaktif atıklar
  önemli çevre sorunları yaratmaktadır. Ancak olası kaza durumunda
  radyasyonun çevreye olan etkileri kazanın şiddetine reaktörün tipine ve
  reaktör dış emniyet sistemine göre değişmektedir. Şayet kaza sonucunda
  çevreye çeşitli radyoizotoplar yayılmışsa su toprak ve hava alıcı ortamına
  radyasyonun yayılması çevre ve insan sağlığını etkilemektedir. Radyasyon
  gerek ışınlama ile gerekse bitki ve deniz ürünlerinin yenmesi sonucu
  insanlara geçmektedir. Radyoaktif maddelerin (sezyum ve stronsyum) yarı
  ömürleri uzun olup (28 yıldan fazla) vücuttaki tabi elementlerle kimyasal
  benzerlikleri bulunduğundan insan vücudunda birikmesi sözkonusudur.
  Örneğin kalsiyumun kemik oluşumunda potansiyumun da çeşitli hücre
  fonksiyonları ile ilişkisi bulunmaktadır. Kimyasal olarak da stronsiyum
  kalsiyum ile sezyum ise potansiyum ile olan benzerliklerinden dolayı bu
  maddeler alınan besinlerle vücutta birikerek çeşitli kemik hastalıkları ve
  kemik kanserine sebep olmaktadırlar. Radyoaktif serpintiler sonucu toprağın
  bu atıkları absorblaması ve toprakta yetişen bitkilerin doğrudan yenilmesi
  veya bunları yiyen hayvanların et ve sütünün besin olarak alınması ile insan
  vücudunda radyoaktif maddeler birikmiş olacaktır. Yine atmosfere yayılan
  radyoaktif gazlar bulutlardan ışınlama ile veya gıda zinciri ile insanlara
  bulaşmakta ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
  Burada önemli olan yakıtın kullanım ömrünün tamamlanmasından sonra
  ortaya çıkan ve çok yüksek düzeyde ışıma yayan artıkların iyi saklanmaları
  ve depolanmalarıdır.

  -Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri
  Jeotermal enerji genel olarak çevre yönünden temiz bir enerjidir. Ancak
  jeotermal akışkan bünyesindeki bor minerali atık akışkanı tarım sulama
  sularına karışmasıyla tarım için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
  Reenjeksiyon metodu ile sorun çözümlenebilmektedir.
  Rüzgar enerjisi en az çevre sorunu yaratan yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  Karşılaşılan sorunlar uygun tasarım ve sağlam tesisatla önlenebilmektedir.
  Kanatlar elektromanyetik dalgaları yansıtarak haberleşme ve görüntü
  sinyallerini etkilemektedir. Ancak bu etki metal kanatlar yerine fiberglas
  malzeme kullanılarak önemli ölçüde giderilebilir. Rüzgar tirbünleri genellikle
  yerleşim bölgeleri dışında inşa edildiklerinden gürültü ve görüntü kirliliği en
  az düzeydedir.

  Güneş enerjisi kullanımını sağlayan teknolojilerinin yarattıkları çevre
  sorunları diğer teknolojilere kıyasla önemsizdir. Düzlemsel kollektör
  sistemlerinin çevreye zararlı etkileri yok denebilecek düzeydedir. Ancak
  bazı çalışmalarda zehirli niteliğe sahip ısı aktarım akışkanları veya yüksek
  sıcaklıklar nedeniyle sağlık açısından tehlikeli olabilecek durumlar
  görülmektedir. Diğer taraftan güneş pili imalatı sırasında işçilerin zehirli
  maddelere maruz kalması sorunu olabilmektedir.

  -Isınma Amaçlı Kullanımdan Kaynaklanan Çevresel Etkiler
  Evsel ısınma amaçlı yakılan kömür ve fuel-oil emisyonlarının alçak
  bacalardan atmosfere atılması kullanılan yakıtın yüksek oranda kükürt ve
  kül içermesi ısıtma sistemlerinde yanmanın genellikle tam olmaması gibi
  faktörler inversiyon gibi meteorolojik faktörlerle bir araya geldiğinde özellikle kış aylarında hava kirliliği ortaya çıkmakta ve insan sağlığı olumsuz yönde
  etkilenmektedir.

  Özellikle 1950'li yıllardan sonra görülen hızlı kentleşme Türkiye'deki hava
  kirliliğinin en önemli sebeplerindendir. Büyük kentlerimizde kış aylarında
  görülen hava kirliliği başlıca ısınma amacıyla tüketilen yakıtlardan
  kaynaklanmaktadır.

  Şehirlerimizde hava kirliliğinin tespit edilmesi için sürekli ölçümler
  yapılmaktadır. Ancak hava kirletici emisyonlardan sadece kükürtdioksit ve
  partikül madde ölçümleri yapılmakta diğer kirleticiler hiç ölçülememektedir.
  Ülkemizde genelde ısınmada en fazla odun ve biomas kullanılmakta daha
  sonra fuel-oil LPG motorin ve gazyağından oluşan petrol ürünleri
  gelmekte daha sonra ise linyit ve taşkömürü gelmektedir.Doğalgaz ise
  gerilerde kalmaktadır. Ancak hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde
  ağırlıklı olarak yerli linyit kömürü yerli ve ithal taşkömürü 6 nolu fuel-oil ve
  kalorifer yakıtı kullanılmaktadır
+ Yorum Gönder


kömürün çevreye olumlu ve olumsuz etkileri,  baraj gollerinin cevreye olumlu ve olumsuz etkileri,  bileşimin emniyet üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri,  barajlarin cevreye etkileri,  barajların çevreye olumlu ve olumsuz etkileri,  barajların ekolojik çevre üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri