+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Türkiye'de uygulanan ekonomı polıtıkaları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de uygulanan ekonomı polıtıkaları hakkında bilgi
  türkiye'de uygulanan ekonomı polıtıkaları hakkında bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  türkiye'de uygulanan ekonomı polıtıkaları hakkında bilgi

  türkiye'de uygulanan ekonomı polıtıkaları


  Gelişmiş ülkelerin kalkınmalarının en önemli etken yapılanmasının tarihsel süreç
  içinde devlet desteğiyle gerçekleşmiş olması Türkiye’de de kamusal hizmetlerin
  artması gerekliliği yönünde önemli bir ışık olmaktadır. Neoliberal ekonomi
  politikalarının tarihsel izdüşümleri dönemler itibarıyla ele alınmaktadır. Bu
  çerçevede önemli olan noktada, Türkiye’de dış ticaret ve beraberinde sermaye
  hareketleri bağlamında, dünya ekonomisiyle entegrasyonu kapsayan 1980’li
  yıllardan itibaren ekonomik büyümenin düşmekte olduğu gerçeği öne çıkmaktadır
  (Boratav, 2007:209). Bununla birlikte, Türkiye’de ekonomik büyümenin
  yavaşlaması, yatırım harcamalarının azalması ve kişi başına düşen gelir rakamlarının
  yansıttığı yoksullaşmada görülen derinleşme, özellikle tanımsal olarak neoliberal
  politikalar bağlamında değerlendirilmektedir.
  1. Neoliberal Ekonomi Politikalarının Tarihsel İzdüşümleri
  Veri ekonomi politikaları bağlamında oluşturulan devlet bütçeleri, ekonomi ve
  toplum temelinde sonuçlar oluşturmaktadır. Sosyal devlet uygulamalarının yoğun
  olduğu toplumlarda oluşturulan bütçe uygulamaları, sermaye dışı sınıflar temelinde
  şekillenirken; kapitalist toplumlarda ise bütçe uygulamalarının çoğunlukla sermaye
  zemininde oluştuğu görülmektedir.
  Türkiye’de neoliberal ekonomi politikaları bağlamında gerçekleştirilen devlet
  bütçesi uygulamaları 1980 yılında başlamıştır. Çünkü 1980 döneminde uygulamaya
  konulan ihracata dayalı, yabancı sermaye girişini destekleyici faaliyetler ve
  kapitalist dünyaya entegre olmayı sağlayacak şekilde dışa açık büyüme politikaları,
  hem bütçe uygulamaları üzerinde hem de sosyo-ekonomik sorunların oluşumunda
  etkili olmuştur (Güzelsarı, 2008:97).
  Özellikle 1980’lerden itibaren yoğun şekilde dünya ekonomisini etkileyen
  neoliberal politikaları şu şekilde belirtebiliriz (Steger, 2004:65): Özelleştirmelere hız
  verilmesi, vergilerde büyük oranlarda indirim yapılması, işsizliği arttırma durumuna
  yol açsa bile enflasyonu denetim altında tutmak için parasalcı önlemlerin
  uygulanmasına olanak sağlanması ve kamu harcamalarının azaltılmasına gidilerek
  devletin küçültülmesi tezi işlenmektedir. Aynı zamanda bu politikalar uluslararası
  piyasaların gelişmesi yönünde denetimlerin kaldırılmasını da gerekli kılmaktadır. Bu
  uygulamaları gerçekleştirmek için IMF ve Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere
  sağladıkları fonlarla neoliberal politikaların uygulanmasını dayatmaktadırlar. Bu
  yaptırımların, gerçekleştirilen bütçelerle topluma göreli yoksulluk olarak yansıdığı
  belirtilebilir. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin küçültülmesi, yatırım harcamalarının
  azaltılması bütçenin sermaye dışı kesimden uzaklaştığını göstermektedir. Türkiye ve
  diğer az gelişmiş ülkelerde kamu harcamalarının azaltılması gerekliliğinin
  dayatılmasına karşın; tarihsel süreç içinde gelişmiş ülkelerde sosyal devlet anlayışı
  kamusal harcamalarda artışı gerekli kılmıştır.
+ Yorum Gönder