+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Dilek kipini daha doğrusu bütün klipleri anlatır mısınız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dilek kipini daha doğrusu bütün klipleri anlatır mısınız
  Dilek kipini daha doğrusu bütün klipleri anlatır mısınız 2. Asel
  Bayan Üye

  Dilek kipini daha doğrusu bütün klipleri anlatır mısınız

  Dilek kipini daha doğrusu bütün klipleri

  Kip, dilbilgisinde fiilin kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre girdikleri kalıplara denir. Türkçede bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır. Bunlar Haber (bildirme) kipleri ve dilek kipleridir.

  Bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -acak, -(a)r, -di, -miş, -yor olan zaman kipleri beşe ayrılır:


  Haber Kipleri
  Akılda kolay kalması için Meli-(s)a-(y)a emir yok Yani; meli=gereklilik kipi (s)a=şart kipi (y)a=istek kipi emir yok= emir kipi

  Geniş zaman
  Türkçede -(a)r ekiyle oluşturulur.
  Örnek: tıka-r-sın, sor-ar

  Görülen geçmiş zaman
  Türkçede -dı,-di,-du,-dü,-tı,-ti,-tu,-tü ekleriyle oluşturulur.
  Örnek: gir-di-m örnek: yap-tı-m örnek: Ödevimi daha dün yaptım örnek: Ömer'i birkaç gün önce parkta gördüm.

  Dilek Kipleri
  İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Ekleri: -meli, -se, -e ve eksiz emir haliyle birlikte dilek kipleri dörde ayrıl

  Emir kipi
  Emir kipinin eki yoktur. Emir kipinde çekilen bir fiilde yalnızca fiil kökü ve şahıs eki bulunur. Bütün dillerde bu kip, âcil durumlarda da kullanıldığından fiilin en kısa şeklidir. Örnek: gel, gel-sin, gel-iniz; git, git-sin, gid-iniz

  Gereklilik kipi
  Türkçede -malı -meli ekleriyle oluşturulur.
  Örnek: düş-meli, git-meli, al, malı

  İstek kipi
  Türkçede -a, -e ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: gel-e-y-im, gid-e-lim"

  Birleşik zamanlı fiiller
  İki kip eki alan çekimli fiillere denir. Bileşik çekimlerde -imek fiili, -idi, -imiş, ise (-yse) şekilleriyle kullanılır.

  Hikâye kipi
  Türkçede -dı, -di eklerini alarak oluşturulur.
  Örnek: gider idi = gider-di yapar-dı

  Rivâyet (Hikaye) kipi
  Türkçede -mış, -miş eklerini alarak oluşturulur. Örnek: bakacak imiş = bakacak-mış

  Şart kipi
  Türkçede -sa, -se eklerini alarak oluşturulur.
  Örnek: koşuyor ise = koşuyorsa

  Emir kipinin de basit zamanlı fiiller gibi hiç bileşik zamanı yoktur. Dilek kiplerininse hikâye ve rivayeti vardır; şartı yoktur. Yine -di'li geçmiş, yani görülen geçmiş zamânın rivâyeti yoktur.


  Diğer dillerde kipler
  Altay ve Ural dillerine dâhil olmayan dillerde kipler, kelimenin sonlarına gelen eklerle oluşturulmazlar. Genelde Türkçede bulunan bâzı kipler, meselâ Hint-Avrupa dillerinde yoktur. Bu tür bir kipe örnek olarak Hint-Avrupa dilleri'nden Almanca'da olmayıp Türkçe'de olan dilek-şart kipini (Alm. Optativ) örnek olarak inceleyelim:

  Türkçede bir cümleyi oluşturan geleyim kelimesi, Almanca'ya şu şekillerde tercüme edilebilir:
  Ich soll (mal) kommen.
  Ich komme (mal).
  Ich möchte (mal) kommen.
  Ich darf (mal) kommen. …

  Başka bir örnek:
  Yunanca: εἰ γὰρ πορεύοισθε, Latin harflerle: ei gar poreuoisthe, Türkçe: „Seyahat etseydiniz ya!“.

  Sümerce gibi bâzı dillerde dilek-şart kipi, birinci tekil şahıs için başka şekilde oluşturulmaktadır:
+ Yorum Gönder