+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda kamulaştırma hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kamulaştırma hakkında bilgi
  kamulaştırma hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kamulaştırma hakkında bilgiler


  Kamulaştırma işleminde idarenin kimi muhatap alacağı, pazarlık görüşmelerini kiminle yapacağı, pazarlık görüşmelerinden netice alınamadığı takdirde açılacak davada muhatabın kim olduğunun bilinmesi için kamulaştırma kararı alınmadan mal sahibi ve zilyetin tespiti önemlidir.Tapu kütüğünde taşınmaz mal kimin adına kayıtlı ise taşınmazın maliki de odur.Kamulaştırmayı yapacak olan idare, malikin tebligata yarar adresini usulüne uygun şekilde tespit etmek zorundadır. Tapu ve nüfus kayıtların yeterli adres tespiti mümkün olmaz ise ilgililerin adresi haricen yapılacak araştırma ile tespit edilecektir.Bu durumda polis yada jandarma, mahalle yada köy muhtarına yazı yazarak adres tespiti yapacaktır.Tüm araştırmalara rağmen adres tespit edilmez ise, ilanen (gazete) yoluyla tebliğ edilecektir.Bu durumda dahi ilgili başvuruda bulunmaz ve kimliği tespit edilmez ise açılacak olan bedel tespiti ve iptal davasında kendisine kayyım tayin edilecektir.

  4-KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMASI VE İDARİ ŞERH

  5-KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BELİRLENMESİ


  Kamulaştırma kararı verilen taşınmazın değeri belirlenirken ''taşınmazın cinsi, yüzölçümü, vergi beyanı,imar durumu, bölgesel özellikleri, geliri '' dikkate alınacaktır.

  6-SATIN ALMA USULÜNÜN UYGULANMASI

  İdare, kamulaştırma kararı verdikten sonra öncelikle satın alma usulünü uygulaması gerekmektedir.İdare kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden satın alma işlemlerini yürütmek üzere kendi bünyesi içinde en az 3 kişiden oluşan bir veya birden fazla uzlaşma komisyonu görevlendirecektir.Uzlaşma komisyonu kamulaştırma kararı verilen taşınmazın bedelini peşin veya taksitle ödenmesi suretiyle pazarlıkla satın almak istediğini resmi taahhütlü bir yazı ile malike bildirecektir.Adresi tespit edilemeyen malike ilanen tebligat yapılacaktır.

  Yazının tebliğiden itibaren 15 gün içinde idareye başvurulması halinde pazarlık görüşmeleri başlar . Anlaşmaya varılması halinde durum tutanakla tespit edilir ve imza altına alınır.İdarece anlaşma tutanağının düzenlenmesinden itibaren en geç 45 gün içinde tutanakta belirlenen bedel ödenmek üzere hazır hale getirilir ve durum malike yada temsilcisine bildirilerek tapuda ferağ vermesi istenir.Tapuda ferağ verilmesi halinde bedel malike yada temsilcisine ödenir.

  KAMULAŞTIRMA NEDENİYLE AÇILACAK DAVALAR

  1-KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI


  Kamlaştırmanın satın alma usulü ileyapılamaması halinde idarenin kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için adli yargıya başvurması gerekir.İdare kamulaştırılacak mal ile ilgili olarak topladığı bilgi ve belgeleri de eklediği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine başvurur.

  Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, hakim bilirkişi kurulunun raporlarından yararlanarak kamulaştırma bedelini tespit edecektir.Tarafların anlaştığı veya mahkemece kamulaştırma bedeli olarak belirlenen miktarın hak sahibi adına bankaya yatırılması ve yatırıldığına ilişkin makbuzun ibrazı halinde mahkemece taşınmazın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve tescil hükmü kesindir.

  2-MADDİ HATALARA KARŞI DÜZELTİM DAVASI

  Kamulaştırma işlemi için düzenlenen belgelerde, özellikle kıymet takdir komisyonu raporunda kamulaştırılan taşınmazın fiili durumuna aykırı tespitler yapılması durumunda, maddi hatalarındüzeltilmesi için adli yargıda dava açılır.

  3-İPTAL DAVASI

  Kamulaştırma işlemi ile menfaati ihlal edilenler kamulaştırma işleminin iptali için taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açabilirler.Taşınmazın maliki tarafından açılan iptal davasında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi halinde, asliye hukuk mahkemesi idari yargıda açılan iptal davasını bekletici mesele yapacaktır.

  KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE TEBLİGAT SORUNU

  Kamulaştırma kanununa göre adresi bulunamayanlara ilanen tebligat yapılabilmesi için taşınmazı kamulaştırılan malikin adresinin yapılan araştırmaya rağmen bulunamamış olması gerekir.Yoksa adres biliniyorsa yada araştırma ile bulunabilecek ise malike meşruhatlı davetiye ile tebligat yapılmalıdır.Adreslerin bilinmesi yada araştırılınca bulunabilecek durumda olabilmesi halinde ilan yoluyla tabligat yapılamaz.

  Kamulaştırma muhatabı yurtdışında ise, adresin tespit edilemediğinden söz edilerek ona ilan yoluyla tebligat yapılamaz.Yurt dışı adresnin belirlenerek, o adrese uluslararası tebligat hükümlerine göre tebligat yapılması gerekmektedir.Aksi takdirde yapılan tebligat geçersizdir.

  Ayrıca yurtdışında çalışan muhatabın adresi biliniyor ise ilan yoluyla tebligat yapılamaz.

  Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki adreslerini güncellemeleri, daimi olarak yurtdışında ikamet etmeleri halinde mernis kayıtlarına yurtdışı ikametgahlarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
+ Yorum Gönder