+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Mütevâtir Hadis Ne Demektir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Mütevâtir Hadis Ne Demektir?
  Mütevâtir Hadis konusunda bilgi
  m-tev-tir.jpg

  Mütevatir haberin şartlarını taşıyan hadis Hz. Peygamber'in hadisleri, rivayet edenlerin sayısı yani azlığı-çokluğu bakımından genel olarak iki kısma ayrılır: Mütevâtir ve Âhâd. Mütevâtir hadis, Sahabeden itibaren her devirde yalan üzerinde birleşmeleri aklen tasavvur olunamayan topluluklar tarafından rivayet edilen hadistir. Başka bir ifade ile, mütevâtir haberin şartlarını kendisinde toplayan hadistir.

  Bir hadisin mütevâtir sayılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

  I) Mütevâtir hadis her devirde pek çok kimse tarafından rivayet edilmiş olmalıdır. Ancak her tabakadaki ravilerin asgarî sayısı için herhangi bir sınır tayîn ve tesbiti şart değildir. Gerçi yalan üzerinde anlaşmaları düşünülemeyecek kalabalığın en az 4, 5, 10, 12, 20, 40, 70 ve 300 küsur olması gerektiğini söyleyenler varsa da, bunların hiçbiri sözünü bu konuyla ilgili ciddî bir delile dayandıramamıştır (Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, Ankara 1973, s. 120-122). Önemli olan, hadisi, yalan üzerinde -kasıtlı veya kasıtsız- ittifaklarını aklın kabul edemeyeceği bir topluluğun nakletmiş olmasıdır.

  2) Ravilerin sayısında her hangi bir nesilde azalma olmamalıdır. Aksine sayının artışı haberin doğruluğunu teyid eder.

  3) Olayı veya haberi ilk nakledenlerin görmüş veya duymuş olmaları gerekir. Aynı zamanda nakledilen husus mümkinattan olmalı, muhal olmamalıdır (Abdullah Sirâcuddîn, Şerhu'l-Manzûmeti'l-Beykûniyye, Halep 1372, s. 40).

  Mütevâtir hadis lafzî ve manevî olmak üzere ikiye ayrılır:

  a) Lafzî mütevâtir: Senedin başından sonuna kadar her tabakada bütün ravilerin aynı lafızlarla rivayet ettikleri hadistir. Peygamber Efendimizin sözlerini her devirde pek çok kimsenin kelimesi kelimesine aynen nakletmesi tabiatıyla mümkün olamamıştır. Eğer böyle bir şart konulsaydı, harfiyyen akılda tutulamayacak bütün hadisler tamamen unutulmaya mahkum olurdu. Manâ ile rivayetin caiz görülmesi sebebiyle lafzî mütevâtir hadisler oldukça azdır. Aşağıdaki hadisler lafzî mütevâtire örnektir.

  "Kim bilerek bana yalan isnad ederse Cehennem'deki yerine hazırlansın"; "Sarhoşluk veren her içki haramdır". "Kim Allah rızası için bir cami yaparsa Allah da ona Cennet'te bir ev hazırlar"; "Kur'an yedi harf üzere inmiştir".

  a) Manevî mütevâtir: Raviler tarafından değişik lafızlarla nakledilen bir mesele veya olay manâca mütevâtir sayılır. Bu tip rivayetlerde müşterek olan taraf mütevâtir demektir. Manevî mütevâtir hadisler hayli çoktur. Beş vakit namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetler hep manevî mütevâtir derecesindedir. Meselâ, Hz. Peygamber'in dua ederken ellerini kaldırdığına dair yüz kadar hadis rivayet edilmiştir. Ancak bunlarda müşterek olan taraf ellerin kaldırılmasıdır ve bu yönü mütevâtirdir.

  Muhaddislere göre, mütevâtir hadisin ravilerini tek tek incelemeye gerek kalmaz. Ravilerin çokluğuna itibar edilir. Çünkü onların yalan üzerine ittifak edemeyecekleri kabul edilir. Dolayısıyla hem lafzî hem de manevî mütevâtir hadisin kesin bilgi verdiğinde bütün hadisçiler müttefiktirler (Nureddin el-Itr, Menhecü'n-Nakd fi Ulûmi'l-Hadîs, Dımaşk 1392/1972, s. 382; Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 124).

  Mütevâtir hadisler, Akâid konularında bile tek başına delil sayılırlar. Bu yüzden mütevâtir olan haber-i Rasûlü inkâr eden küfre girer. Çünkü böyle bir haberi inkâr etmek, Peygamberi inkâr demektir. O da şüphesiz küfürdür (Ahmed Naim, Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1976, Mukaddime, s. 102).

  Celâleddîn es-Suyûtî (911/1505) araştırmaları sonunda tevâtürüne hükmettiği hadisleri "el-Ezhâru'l-Mütenâsira fi'l-Ahbâri'l-Mütevâtira" isimli kitabında toplamış, konularına göre tasnif ve tertip ederek kaynaklarını ve muhtelif senedlerini vermiştir (Ahmed Naim, a.g.e., s. 104).


 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Hadis ne demektir

  Hadis denildiğinde genellikle sevgili Peygamberimizin mübarek sözleri ve işleri anlaşılır. Buna sünnet de denilmektedir.

  Peygamberimizin sahabeleri ondan duyduklarını ezberleyerek, başkalarına nakletmişler, onun çeşitli olaylardaki hal ve hareketlerini öğrenip, başkalarına öğretmişlerdir. Böylece hadisler kaybolmaktan kurtulmuş, Peygamberimizin sünneti apaçık ortaya çıkmıştır.

  Hadisler, ayet değildir. Çünkü ayet yüce Allah’ın sözüdür. Hadis ise Peygamberimize aittir. Kudsi hadis denildiği zaman da manâsı Allah’a, sözü Peygamberimize ait hadis anlaşılır.

  Hadisler ilk devirlerden beri yazılarak, ayrı bir ilim olarak korunmuştur. Hadis ilmiyle uğraşanlara Muhaddis denilir.

  Peygamberimize ait olmadığı halde ona maledilen ve kitaplara geçen bazı sözlere uydurma yani (mevzû hadis) denilir. Bunlar

  hiç bir zaman geçerli olmaz. Mevzû hadislerle amel etmek caiz • değildir. Bunları uyduranlar en büyük yalancılardır.

  İslâm alimleri hadis konusunda çok titiz davranmış ve çok kıymetli kitaplar yazmışlardır. Bunların en önemlileri Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitabıdır.
  Hadis ne demektir.jpg
  Kırk Hadis’i Şerif

  1-Allah’ın en çok sevdiği amel, az da olsa devamlı olanıdır.

  2-Amellerin en üstünü, güzel ahlâk ve gücün yettiği kadar öfkelenmemektir.

  3-Allah ‘ın en çok sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz ve ana babaya İyiliktir.

  4- inancın en üstünü, sabır ve hoşgörüdür.

  5- Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah için sevmek, Allah İçin sevmemektir.

  6-Cihadın en üstünü, bir kimsenin hiç bir kimseye haksızlık yapmamasıdır.

  7-Allah’ın en çok sevdiği amel, dilin Allah’ın zikrinden ıslak olarak ölmendir.

  8-İnancın en üstünü, nerede olursan ol, Allah ‘ın seninle beraber olduğunu bilendir.

  9- Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah’a inanmak sonra da akrabalara iyilik etmektir.

  10-Günlerin Allah yanında en üstünü, Cuma günüdür.

  11-Allah’ın farzlardan sonra en çok sevdiği iş, bir Müslümanı sevindirmektir.

  12-Savaşların en üstünü, insanın kendi nefsi ve hevası ile cihad etmesidir.

  13-Allah’ın en çok sevdiği amel, acele edip, namazı vaktinin başında kılmaktır.

  14-Duaların en üstünü, kulun: “Allahûm merham ümmete Muhamedin rahmeten âmmeh” demesidir.

  15-Allah’ın en çok sevdiği amel, dilin (günah olan şeylerden) korunmasıdır.

  16-Duaların en üstünü, kişinin nefsi için yaptığı duadır.

  17-Allah’ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir. Sevmediği yerler ise çarşı ve pazarlardır.

  18-Zikirlerin en üstünü, “Lâ ilahe illallah”, Duaların en üstünü “Elhamdülillah” elemektir.

  19-Allah’ın en çok sevdiği cihad, zalim âmire karşı hak’kı söylemektir.

  20- Saatlerin en üstünü, gecenin son saatleridir.

  21- Allah’ın en çok sevdiği söz en doğru olanıdır.

  22- Sadakaların en üstünü, iki kişinin arasını düzeltmektir.

  23- Allah’ın en çok sevdiği oruç, Davud (a.s)’ın orucudur. Bir gün tutar, bir gün yerdi.

  24- Sadakaların en üstünü, aç olan karnı doyurmaktır.

  25- Allah ‘ın en çok sevdiği sofra, üzerinde çok el bulunandır.

  26- Sadakaların en üstünü, susuz kimseye su içirmektir.

  27- Allah’ın en çok sevdiği kullar, Allah’dan en çok korkanlardır.

  28- Namazların en üstünü, kıyamı uzun olanlarıdır.

  29- Allah’ın en çok sevdiği kullar, ailelerine en faydalı olanlardır.

  30- ibâdetlerin en üstünü, dua eylemektir.

  31- Allah’ın en çok sevdiği kelime dörttür. Onlar “Allahuekber, Sübhanallah, Elhamdülillah ve Lâ ilâhe illallah’dır.”

  32- İbadetlerin en üstünü Kur’anı yüzünden okumaktır.

  33- Allah’ın en çok sevdiği kelimeler: “Sübhanallahi ve bihamdihi” kelimeleridir.

  34- Amellerin en üstünü doğru ve güzel niyettir.

  35- Allah’ın en çok sevdiği eğlence, at koşturmak ve atıcılıktır.

  36- inananların en üstünü, huyları güzel olanlardır.

  37- Allah’ın en çok sevdiği din, batıldan Hak’ka yönelten ve kolay olan dindir. Yani İslâm’dır.)

  38- Amellerin en üstünü, Allah için ilim öğrenmektir.

  39- Allah’ın en çok sevdiği isimler, Abdullah ve Abdurrahman isimleridir.

  40- Amellerin en üstünü, helâlinden kazanmaktır.

+ Yorum Gönder


mütevatir ne demek