+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Allah’ın sıfatları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. wody
  Devamlı Üye

  Allah’ın sıfatları nelerdir?
  Allahın sıfatları hakkında bilgi


  esma-l-h-sna.jpg

  İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

  Zatî sıfatlar :
  1- Vücut (Varlık),
  2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
  3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
  4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
  5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),
  6- Muhalefetü’n- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

  Sübutî sıfatlar:
  1-Hayat
  2- İlim
  3- İrade
  4- Kudret
  5- Sem (işitme)
  6- Basar (görme)
  7- Kelâm
  8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir. Diğer İtikat imamımız İmam Eş’arî, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur.

  Bazı İslâmî kaynaklarda ilâhî isimlerden de sıfat diye söz edildiği görülür. Meselâ, Kerim Allah’ın bir ismidir. Aynı zamanda Allah’ı kerem sahibi olarak vasıflandırması cihetiyle de sıfat vazifesi görür. Kerim Allah dediğimiz zaman Kerim ismini sıfat makamında kullanmış oluruz.

  Yine bu kaynaklarda Cenâbı Hakk’ın sıfatları üç grupta mütalâa edilir:
  1- Zâtî sıfatlar (Bunlar sübutî ve selbî olarak iki kısma ayrılırlar)
  2- Fiilî sıfatlar.
  3- Manevî sıfatlar.

  Allah’ın bütün güzel isimleri bu sıfatlardan birine dayanır. Meselâ, Âlim ismi sıfat-ı sübutiyeden “ilim” sıfatına, Kadîr ismi “kudret” sıfatına, Mütekellim ismi kelâm sıfatına dayanır. Keza, Evvel ismi, zatî sıfatlardan kıdem sıfatına, Âhir ismi, bekâ sıfatına dayanır.

  İlâhî isimlerden çoğu fiilî sıfatlara dayanmaktadır. Hâlik ismi, yaratma fiiline; Muhyi ismi ihya (hayatlandırma) fiiline; Musavvir ismi “tasvir”, yâni sûret verme fiiline; Mümit (ölümü verici) ismi, imate (ölümü verme) fiiline dayanır.

  Bazı isimler de manevî sıfatlara istinat ederler. Hakîm ismi Cenâbı Hakk’ın hikmet sahibi olması sıfatına; Kebir ismi, kibriya sahibi olma vasfına; Cemil ismi, cemal sahibi olmasına dayanır.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Allah sıfatları herkesin bildiği 99 tane sıfatı vardır bunlar dışın da da bizim bilmediğimiz isimleri vardır bu sıfatlarının her birinin farklı farklı anlamları vardır örnek verecek olursak el-hakim her şeye gücü yeten demektir.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  allahhın sıfatları zati ve sübuti olmak üzere ikiye ayrılır. zati sıfatlar kendi içinde altıya ayrılır. bunlar:1.vücut 2.kıdem 3.beka 4.vahdaniyet 5. kıyam binefsihi 6.muhalefetün-lil havadistir. sübuti sıfatlar kendi içinde sekize ayrılır bunlar: 1. hayat 2.ilim 3. irade 4.kudret 5. sem 6. basar 7. kelam tekvin(yaratma var etme).
+ Yorum Gönder