+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Fatiha´nın Namazda Okunması Farz Mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Fatiha´nın Namazda Okunması Farz Mıdır
  Fatihanın namazda okunması hakkında bilgi

  namaz kılmak.jpg
  Üçüncü Hüküm: Fatiha´nın Namazda Okunması Farz Mıdır


  Fakihler, Fatiha´nın namazda okunması konusunda iki görüşe ayrıl-mışlardır :

  A) Cumhura (Maliki, Şafii, Hanbeli) [65] göre. Fatiha´nın namazda okunması sıhhatinin şartıdır. Fatiha suresini bllipte okumayan bir kimse-nin namazı sahih olmaz.

  B) İmam Sevri ve İmam-ı Azam Ebu Hanlfe (ra)ye göre namaz Fa-tiha okunmaksızın da sahih olur. Namazda Kur´andan 3 kısa ayet veya 1 uzun ayetin okunması ise farzdır.

  Cumhurun delilleri:

  Cumhur, Fatiha´nın namazdp okunmasının farz olduğunu birçok de-lille isbat etmişlerdir.

  Birinci delil: Ubbade bin Sâmid (ra)in Resulullah (sav)tan naklettiği şu hadls-i şeriftir: «Fatiha´yı okumayanın namazı geçerli değildir.» [66]

  ikinci delil: Ebu Hüreyre (ra)nin Resulullah (sav)tan naklettiği: «Her kim namaz kılarda ümmü´l-kitabı (Fatiha) okumazsa o namaz noksandır, noksandır, noksandır. Tamam değildir.» [67] hadis-i şerifidir.

  Üçüncü delil: Ebu Said el-Hudrî (ra)nin naklettiği şu hadis-i şerif-tir: «Resulullah (sav), bize namazda Fatiha suresi ile bildiğimiz diğer bir sure veya bir sureden birkaç ayetin okunmasını emrettiler »

  Cumhura göre bu hadis-i şerifler, Fatiha suresinin namazda okun-masının farz olduğuna delalettir. Zira Resulullah (sav)un birinci delildeki hadis-i şerifi namazın sıhhatli olmayacağına delâlet ettiği gibi. Ebu Hü-reyre (ra)den nakledilen ve Resulullah tarafından üç defa tekrar edilen «o namaz noksandır» ifadesi de Fatiha okunmadan kılınan namazın nok-san ve fasit olacağını gösterir. Öyleyse Fatiha´nın namazda okunma-sı farzdır ve sıhhatinin şartlarındandır.
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Hanefi´nin delilleri:

  imam Sevri (ra) ile Hanefi mezhebinin fakihleri, namazın Fatiha o-kunmadan da sahih olacağını Kitap ve Sünnetten çıkardıkları delillerle savunurlar. Kitaptan aldıklan delile göre cenabı Hakkın: «Şüphe yok ki Rabbin, senin gecenin üç}e İkisinden biraz eksik, yarısı, üçte biri kadar ayakta durmakta olduğunu ve senin maiyetinde bulunanlardan bir züm-renin de (böyle yaptığını) biliyor. Geceyi, gündüzü Allah saymaktadır. O, bunu sizin sayamayacağınızı bildiği için size karşı (ruhsat canibine) dön-dü. Artık Kur´andan kolay geleni (ne ise onu) okuyun» (Müzemmll: 20) ayeti, namazda bir miktar okunmasının farz olduğunu gösterir. Ayetteki «okuyun» emri, namazdaki okumaya işarettir. Hiçbir alim «Bu ayet, gece namazlarındaki okumaya mahsustur» dememiştir. Öyleyse ayetteki «Oku-yun» emri yalnız gece namazında okuma değil, bütün namazlarda okunma-sının farz olduğunu ifade eder. [68] Hadis-i şeriflerden aldıkları delil ise, Ebu Hüreyre (ra)den nakledilen şu hadise dayanır: «Birgün Mescld-I Ne-beviye bir kişi gelerek namaz kıldı. O kimse namazdan sonra Resulullah ( av)a eglecek selam verdi. O kimsenin selamını aldıktan sonra Resulul-lah (sav), «Geri dön, namazını yeniden kıl. Zira sen namaz kılmadın» buyurdu. O kimse tekrar namaz kılıp Resulullah (sav)a gelince, onu yine namaz kılması için geri çevirdi. Bu şekilde üç defa geri çevrilen kimse He8ulullah (sav)a gelerek «Seni hak yolu üzere gönderenin ismi İle ye-min ederim ki, bundan daha güzel bir şekilde namaz kılmasını bilmiyorum.» deyince, Peygamber (sav) efendimiz, «Sen namaz kılmak istediğlh za-man güzelce bir abdest al. Sonra kıbleye dönerek tekbir getir. Blldhere Kur´andan ne biliyorsan onu oku. Daha sonra belini tam eğerek rüku yap. Rükudan kalkarak dik dur ve daha sonra secde yap. Secdeden kalkarak normal bir oturuşla otur. Daha sonra tekrar secdeye git. Secdeden sonra doğruca ayağa kalk. Benim bu tarif ettiklerimi bütün namazlarında Uygu-la.» buyurdu. [69]

  Hanefi fakihleri, Ebu Hüreyre (ra) den nakledilen, «Resulullah (sâV) mescide gelen kişiye namazı tarif eden» hadislndftkj namaz klldh için Kur´andan ne biliyorsan onu oku» emri Peygamberisinl delil getirerek, namazda Kur´anın neresinden olursa olsun okunmasını, kılânldr için ser-best bırakmışlardır. Bu hadis mezhebimizin görüşünü kuvvetlendirdiği gi-bi, «Artık Kur´andan kolay geleni okuyun» ayeti de Kur´anddh belli bir sure veya ayetin okunmasına değil, sadece namazda herhangi bir ayetin okunmasına işaret eder.

  Ubbade bin Samld (ra)in rivayet ettiği hadis, Hanefi alimlerine döfe, na-mazın batıl olduğuna değil, sünnet üzere kılınmadığına İşaret eder. Onlar, Fatiha´sız kılınan bir namazın kerahetle sahih olduğuna hükmederler. Bu hadis-i şerifi, Resulullah (sav)ın şu hadis-i şerifine benzetirler: «Evi mes-cide yakın (komşu) olanın namazı ancak mescldde olur.» Burdddh anla-şılan, mescldde kılınmayan namazın kabul olunmayacağı değil, sadece o namazın mükemmelinin mescldde kılınacağıdır.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Namazda fatiha suresinin okunup okunmaması hakkında iki görüş vardır. birinci görüşte namaz kılınırken fatihanın namazda okunmaması o namazı gerçek anlamda kılmadığınız görüşünü savunurlar. ikinci görüşte de fatihanın okunmadığı namazlar tam değildir, görüşünü savunurlar.
+ Yorum Gönder


namazda fatiha okumak farz mıdır,  fatiha okumak farz mıdır,  namazda fatiha okumak farz mı,  namazda fatiha okumak farzmı,  namazda fatihayı okumak farz mıdır,  fatiha suresi namazda farzmı