+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda İnsan ömrü dünya hayatı ile sınırlı mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İnsan ömrü dünya hayatı ile sınırlı mıdır

  Ahiret hayatı bu ömre dâhil midir?


  İslâm bilginleri insan varağının yaşama süresini, ikisi bedensiz ikisi bedenli olmak üzere dört kısma ayırırlar.

  a) Ruhların ilk yaratılışından dünyaya gelinceye kadar geçen bedensiz süre: Dünya yaratılmazdan önce, bütün insan ruhları topluca yaratılarak Yüce Allah tarafından sorguya çekilmiştir. Bu safha Kur'ân-ı Kerim'de şöyle anlatılır: "Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik dememeniz için Rabbin, Ademoğullarının bellerinden zürriyeûerini çıkardı, onları kendilerine tanık tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet Rabbi-mizsin, tanık olduk, dediler." (A'râf, 7/172)

  Yukarıdaki ayette Âdemoğullarının bellerindeki tohumlardan (sperm ve yumurta hücresi) yaratıldığı, onların içine Allah'ı bilip tanıma yeteneğinin yüklendiği bildirilmektedir. Yaratanla yaratılan arasındaki bu soru-cevap sürecinin ne zaman meydana geldiği konusunda üç görüş vardır. Bu soru- cevap süreci: a) Ezelde, insanların ruhları yaratılınca topluca vuku bulmuştur, b) Kişi ana rahmine düşüp ruh üflenince olmuştur, c) Kişi erginlik çağına ulaşıp sorumluluğu üstlenince gerçekleşir. Bu durum gösteriyor ki insanın yaratılışında, Allah'ı bulabilecek bir yetenek vardır. Onu geliştirmek insana düşmektedir.139

  b) İlk bedenli hayat dönemi: Yunus Emre'nin, "Ete kemiğe burundum Yunus diye göründüm." sözleriyle ifade ettiği bu süreç, insanın sürekli olarak imtihana tâbi tutulduğu ve beden aracılığı ile yapacağı amellerle ahiret hayatini kazandığı veya kaybettiği bir dönemdir. Hadiste şöyle buyrulur: "Her insanı ana-babası temiz fıtrat üzere dünyaya getirir. Bundan sonra ebeveyni onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar. Ana-babası Müslüman'sa Müslüman yapar."140 Bu konu ile ilgili çeşitli rivayetlerde, Hz. Peygamber'e, küçük yaşta vefat eden müşrik çocuklarının durumu sorulmuş ve o şu cevabı vermiştir: "Onların durumunu Allah, yarattığı zamanda ve sonrasında daha iyi bilir."141

  Bu duruma göre dünya hayatına tertemiz bir fıtratla gelen insanoğlu,142 sürekli bir eğitimin içindedir. Doğmadan anne karnında başlayan bu etkilenme ömür boyu sürer. Doğumda tertemiz olan beyin gücü ve hafıza, gördükleri ve işittikleri ile şekillenmeye başlar. Böylece bedenindeki yetenekleriyle insan ruhu eğitilerek olgunlaşırsa, melekleşir ve bir gün onun tutan eli, gören gözü, yürüyen ayağı Allah'ın rızasına uygun hale gelir. Ancak kendi seçimi ile şeytanın kulu olursa, bu kez de aşağıların aşağısına geri giderek cehennemlik hale gelebilir. İşte eğitim ve güzel ameli birleştiren insanoğlu dünya hayatında ebedi olan ahiret hayatını kazanma imkânını bulabilir.

  c) Bedensiz kabir veya berzah hayati: İnsanın ölümü ile başlayıp, kıyamet gününe kadar devam eden süreçtir. Ayette şöyle buyrulur: "Ama kim beni anmaktan (Kur'ân'dan) yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır ve biz onu, kıyamet gününde kör olarak hasrederiz." (Tâhâ, 20/124)

  Yukarıdaki ayette sözü edilen "dar geçim, sıkıntılı hayat" için, küfür ehlinin kabir azabı yorumu yapılmıştır. Diğer yandan başka bir ayette, Firavun ailesinin akşam sabah ateşe sokulacağı bildirildikten sonra, ahirette de azabın en çetinine sokulacağı bildirilmektedir.143 Ayetten, onlara uygulanacak bu ilk azabın kabir azabı olduğu anlaşılmaktadır. Hadiste şöyle buyrulur: "Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur."[U Yine Allah'ın elçisi, koğuculuk yapmanın ve idrar sıçramalarına dikkat etmemenin kabir azabına sebep olacağını büdkrniştir.145

  d) Bedenli ahiret hayatı: Kıyamet günü bütün insanlar kabirlerinden çıkarılıp bedenli ebedi bir hayata başlayacaktır. Parmak uçlarına varıncaya kadar, dünya hayatındaki beden özelliklerinin bu yeni yaratılışta korunacağı ve 30 yaş gibi en olgun yaşın esas alınacağı bildirilir.

  Bu duruma göre insan varlığına sonsuza giden bir hayat ve ömür takdir eden Yüce Allah, onun kendi belirlediği doğru yolda ilerlemesini istemiştir. Bu yolu öğrenmek ve öğretmek de insanoğlunun öncelikli görevidir.


  139 bk. Elmalık, Hak Dini Kur'ân Dili, Azim baskısı, IV, 167.
  140 Müslim, kader, 25; Ahmed ibn Hanbel, age, IV, 24.
  141 Müslim, kader, 27, 28.
  142 bk. Rûm, 30/30.
  143 bk. Mü'min, 40/46.
  144 Tirmizî, kıyamet, 26.
  145 bk. Buhâri, cenâiz, 82; Müslim, iman, 34.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnsanların çoğu özellikle kendini bu dünyaya bağlayan kişiler hayatlarının sadece dünya hayatıyla sınırlı olduğunu zannediyorlar. ama yanılıyorlar. insanın hayatı öldükten sonra bitmiyor tam tersine ebedi hayata yeni başlıyor.
+ Yorum Gönder