+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Kur'ân ve sünnetle yasaklanan hayvansal ürünler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kur'ân ve sünnetle yasaklanan hayvansal ürünler hakkında bilgi


  Kur'ân ve sünnetle yasaklanan hayvansal ürünler hakkında bilgi verir misiniz?  Kur'ân-ı Kerim'de yasaklandığı bildirilen hayvan ya da hayvansal ürünler ikisi Mekke, ikisi Medine döneminde inen dört ayette belirtilmiştir.157

  Mekke döneminde, müşriklerden Mâlik ibn Avf'm, Hz. Peygamber'e, "Sen atalarımızın helal saydığı ölü, kan ve domuz eti gibi şeyleri haram kdıyormuşsun?" demesi üzerine ilk olarak aşağıdaki ayet inmiştir.

  "De ki: Bana vahyolunanlar içinde, ölmüş hayvandan, akmış kandan veya domuz etinden -ki bu pistir- yahut günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvandan başka, yiyen kimseye haram kılınan bir şey bulamıyorum. Bununla birlikte, her kim bunlardan yemek zorunda kalırsa, başkasının hakkına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere (yiyebilir). Çünkü senin Rabbin çok bağışlayan, çok merhamet edendir." (En'âm, 6/145)

  Bu konuyla ilgili olarak Medine döneminde inen son ayette de haram kılınan hayvanlar şöyle sıralanır:

  "Size şunlar haram kılınmıştır: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, boğularak veya vurularak yahut yukarıdan yuvarlanarak ölmüş ya da (başka bir hayvan tarafından) susulmuş veya canavar tarafından parçalanmış -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- hayvanla, dikili taşlar üzerinde bo-ğazlananlar ve fal okları ile kısmet aramanız. Bütün bunlar itaat sınırı dışına çıkmaktır." (Mâide, 3/3-5)

  Hz. Peygamber Veda haccı sırasında Mâide sûresini okuyarak şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Bu sûre indirilen son sûredir. Ondaki helalleri helal, haramları haram olarak alınız.'™
  Yasağın sünnede genişletilmesi: Kur'ân-ı kerimde helal kelimesi ile ifade edilen mubahkğın ölçüsü şöyle belirlenir: "Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki: Bütün iyi ve temiz şeyler (tayyibât) size helal kılınmıştır." (Mâide, 5/4). Allah Teâlâ tarafından Hz. Peygamber'e "tayyibât" ve "habâis" ten olan şeyleri belirleme yetkisi şu ayetie verilmiştir: "O peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten meneder, onlara temiz olan şeyleri (tayyibât) helal, pis olan şeyleri (habâis) de haram kılar."
  (A'râf, 7/157)

  Allah'ın Rasûlü (saikikhu aleyhi ve seiiem), bu yetkiye dayanarak kara hayvanlarından köpek dişi olanlarla, kuş türlerinden pençeli yırtıcı kuşları da yasak kapsamına almıştır. Hadis-i şerifte şöyle buy-rulur: "Nebi (saiiaiiahu aleyhi ve seiiem), köpek dişi olan yırtıcı hayvanları ve pençeli yırtıcı kuşları yemeyi yasakladı."159

  Cabir'den (radryaiiahu anh) rivayete göre de "Allah'ın elçisi Hayber günü ehlî merkeplerin etlerini yemeyi yasaklamıştır."160 Başka bir ifadeyle, yukarıdaki özelliği taşıyan hayvanlar habis (çoğulu habâis) kapsamında görülerek sünnede yasak kapsamına aknmıştır.
  Ebu Hanife, Şafiî ile Ahmed ibn Hanbel'e ve İmam Mâlik'in sağlam görüşüne göre, hadislerde zikredilen bu gibi hayvanların ederini yemek caiz değildir. İmam Mâlik'in ikinci görüşüne göre ise, yukarıdaki hadisler haramlık değil kerahet bildirir.161

  Çoğunluk fakihler akrep, yılan, fare, kurbağa, karınca vb. haşere ve böceklerin habâisten sayılarak yenmeyeceği görüşündedir.

  Malikiler ise insan sağlığına zararlı olmadığı sürece haşerelerin, usulüne uygun olarak tezkiye edilmek suretiyle yenmesinde bir sakınca görmezler. Ayrıca yılanın yenebilmesi için zehirleyici özelliğinin giderilmesi ve tezkiye şartını ararlar.162 Bu görüşün, haşeratin tiksinti duymadan yenildiği yer ve ülkelerle ilgili olarak değerlendirilmesi gerekir. Nitekim Hz. Peygamber'in keler (çöl kertenkelesi) etini kendi yörelerinde sevilmediği için yemediği, ama sofrada olan sahabeleri yemede serbest bıraktığı nakledilmiştir.163

  Deniz Hayvanları: Deniz hayvanları da insanın yararlanması için yaratılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de: "Size deniz avı helal kılındı.." (Mâide, 5/96) buyrulur. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bizim için iki ölü ve iki kan helal kılındı. Ölüler; çekirge ve balık. Kanlar da karaciğer ve dalaktır."164

  Hanefî'lere göre suda yaşayan hayvanlardan sadece balık çeşidine girenler yenebilir. Dayandıkları delil, deniz avının helal kı-kndığını bildiren ayetle,165 iki ölü hayvan olan bakk ve çekirgenin helal küındığmı bildiren hadistir.166 Buna göre bakk şekknde ve nitekğinde olmayan; ahtapot, deniz aygırı, denizaslanı, yengeç, midye, istiridye, İstakoz, salyangoz, su kaplumbağası gibi hayvanlar "habâis" kapsamında mekruh sayılır. Hanefîlere göre ayette deniz avıyla kastedilen; sadece balığın her çeşididir.

  Hanefîler dışındaki üç fıkıh mezhebine göre "Size deniz avı helal kılındı." ayetinde bir sınır getirilmediği için denizde yaşayabilen her hayvanın eti yenebilir. Diğer yandan Hz. Peygamber, "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir."161 buyurmuştur. Ancak bazıları su domuzunu ve su köpeğini istisna ederek, cliğerlerirıin helâl olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda şöyle bir kıyas da yapılmıştır: Deniz hayvanlarında kan mevcut değildir. Haram kılınmış olan ise kandır. Bu yüzden deniz hayvanlarının hepsi tıpkı balık gibi olup, denizde yaşayabilen her çeşit canlı hayvanın eti yenebilir.  157 bk. En'âm. 6/145; Nahl, 16/115; Bakara, 2/173; Mâide, 5/3.
  158 Buhâri, ferâiz, 14; Kurtubî, Cami', VI, 22.
  Müslim, sayd, 15, 16; Ebû Dâvûd, et'ıme, 32; Tirmizî, sayd, 9, 11. bk. Buhârî, zebâih, 28, 29.
  160 Buhârî, megâzî, 38, zebâih, 27, 28; Müslim, sayd, 36, 37; Ebû Dâvûd, et'ıme, 25, 33.
  161 Mâlik, Muratta', sayd, 10-12.
  162 Cezîri, Kitâbü'l-Fıkh, II, 3; Zühaylî, el-Fıkhü'l-İslâmî, III, 508; Derdîr, eş-Şethu'l-Kebk, II, 115.
  Buhârî, zebâih, 33; et'ıme, 14; Müslim, sayd, 2; İbn Mâce, sayd, 16; Ebû Dâvûd, et'ıme, 28.
  164 İbn Mâce, sayd, 9, et'ıme, 31; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 97.
  165 bk. Mâide, 5/96,
  166 İbn Mâce, sayd, 9, et'ıme, 31; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 97.
  167 Ebû Dâvûcl, tahâre, 41; Tirmizî, tahâre, 52.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Dinimizde yasaklanan hayvanlar toplam da dört ayette belirtilmiştir. o ayetlerde ölmüş hayvan eti ve domuz eti haram kılınmıştır. ancak insanlar onca yenilebilecek hayvan varken bile hala haram olan hayvanları yemektedirler. bu da insanların aç gözlülüğünden kaynaklanmaktadır.
+ Yorum Gönder