+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Hayvan kesiminde İslâmî usul hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hayvan kesiminde İslâmî usul hakkında bilgi

  Hayvan kesiminde İslâmî usul hakkında bilgi verir misiniz?  Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi ve seiiem), "Hayvanı kestiğiniz zaman kesimi güzel yapınız." buyurmuştur.168 Hayvanın kesilmesinden maksat, pis olan kanını akıtıp, temiz kısmını pis kısmından ayırmaktır. Bu da her türlü keskin bir aletle gerçekleşebilir.
  Hayvan kesilirken besmele çekilmesi, av hayvanı ise avlanma kurallarına uyulması gerekir. Ayette, "Onlar ayakları üzerinde dururken üzerlerine besmele çekiniz." (Hac, 22/36) buyrulur. Hz. Peygamber de "Besmele ile başlanılmayan her önemli iş güdük kalır."109 buyurmuştur.

  Hanefîlere göre besmele kasten terk edilmediği sürece Müslüman veya ehl-i kitaptan bkisinin keseceği hayvanın eti yenir. Haneliler bu konuda daha çok Mekke döneminde putlar adına kesilen hayvan yerine Allah'ın adı zikredilerek kesilecek hayvan etinin yenilmesini bildiren ayedere170 ve Hz. Peygamber'in her önemli işe besmele ile başlanılmasını bildiren hadis ve uygulamalarına dayanırlar. Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre, ehl-i kitaptan olan birisinin kestiği hayvanın eti yenir. Çünkü onlar, tek Allah'a inandıklarını iddia ederler. Diğer yandan Allah Teâlâ onların yemeğini mubah kılmıştır. Bunun delili, "Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal kılındı, sizin yemeğiniz de onlara helal kılındı." (Mâide, 5/5) ayetidir.

  İmam Şafiî'ye göre her önemli işte olduğu gibi hayvan keserken de besmele çekilmesi sünnet veya müstehap olmakla birlikte, besmele terk edilerek Müslüman veya ehl-i kitaptan birisinin keseceği hayvanın eti de yenir. Av hayvanının durumu da böyledir.
  Şâfülere göre Müslüman veya ehl-i kitaptan birisi bir hayvanı, Allah'tan başkası adına kesmedikçe, bu hayvanın eti Müslümana helal olur. Bu görüş İbn Ebî Leyla ve Evzâî gibi daha bazı kimselerden de rivayet edilmiştir.

  Bera ibn Âzib ve Ebu Hureyre'den (radıyallahu anhâ) nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Müslüman ister besmele çeksin ister çekmesin, Allah'ın adı üzere kesmiş olur."171, "Allah'ın adının zikri, her Müslümanm kalbindedir."172
  Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) da şöyle demiştir: "Bedeviler bize et getirirlerdi. Biz onların besmele çekip çekmediklerini bilmezdik. Hz. Peygamber, 'Siz yerken besmele çekin ve yiyin.' buyurdu." Eğer hayvan kesilirken besmele çekmek şart olsaydı, Hz. Peygamber durumları bilinmeyen bedevilerin getirdiği etin yenilmesini emretmezdi.173

  Hanefiler İmam Şafiî'nin dayandığı Berâ Ibn Azib hadisini, "Bir kimse besmeleden yüz çevirmeksizin, unutarak terk etse o, Allah'ın adı ile kesmiş olur." şeklinde anlamışlardır. Zaten hadisin bazı rivayetlerinde "Kasten terk ederse o helal olmaz." ilâvesi vardır.

  Hz. Aişe hadisini de şöyle açıklarlar: "Âişe (radıyalfohu anhâ), Hz. Peygamber'e besmele konusundaki şüpheden dolayı hayvanın etinin yenilip yenilmeyeceğini sormuştu. Bu, onlar arasında hayvanı keserken besmele çekmenin şart olduğunu gösterir. Çünkü Allah'ın Rasulü, Müslümanların kasten besmeleyi terk etmeyeceklerini bildiği için ona yemesini bildirmiştir."174
  Bazı gıda maddelerinin değişim yoluyla nitelik değiştirmesi habâisten iken, tayyibât grubuna geçmesi mümkündür. Şarabın sirkeye dönüşmesi, içine pislik düşen yağ ve bal gibi gıda maddelerinin ateşte kaynatmak gibi yollarla temizlenmesi mümkündür. Ancak bunun yine de laboratuar tahlilinin yapılması uygun olur.

  Günümüzde özellikle peynir mayası ve jelatin gibi maddelerin eti yenen ve Islâmî usule göre kesimi yapılan hayvanlardan yapılanlarının tercih edilmesi gerekir.

  Kimyasal katkı maddelerinin bunları kullananda doğumsal anomali- alerji, astim, kurdeşen, saman nezlesi gibi etkilere yol açtığının günümüz üp bilimince tesbit edilmesi, bu maddelerin gıda etiketlerine yazılmasını gerektirir. Tüketicinin gıda maddesini almadan önce etiket üzerinde doğru bilgilere sahip olma hakkı vardır. Çünkü inancına göre yaşama ve sağlığını koruma her insanın tabiî hakkıdır.


  168 Buhârî, zebâih, 15; Müslim, edâhî, 20; İbn Mâce, zebâih, 5.
  169 Ahmed ibn Hanbel, age, II, 359; Abdürrezzak, Musannef, VI, 189; Beyhakî, Sünen, VI, 128.
  170 bk. En'âm, 6/118,121, 145.
  171 Dârekutnî, IV, 295, H. No: 95; İbn Hacer, Fethu'l-Bârf, IX, 636; Şafiî, ei-Ümm, II, 227.
  172 Dârekutnî, IV, 295; Serahsî, Mebsût, XI, 238. Dârekutnî'de, hadisin râvîsi Mervan b. Sâlim'in zayıf olduğunu belirtir. Ayrıca aynı hadis İbn Abbas'ın sözü olarak da zikredilir.
  173 Serahsî, Mebsût, XI, 238.
  174 Serahsî, Mebsût, XI, 238.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Dinimizde kurban kesmek zengin müslümanlara farzdır. kurban kesimini yaparken insanların çok dikkatli olmalı ve dinin emrettiği şekilde yapılmalıdır. ayrıca kesilen kurbana nazik davranmalı onu kurban ederken canını fazla yakmamaya çalışmalıdırlar.
+ Yorum Gönder