+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İçki üretmek ve ticaretini yapmak caiz midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İçki üretmek ve ticaretini yapmak caiz midir

  İçki üretmek ve ticaretini yapmak caiz midir  İçki içmek haram olduğu gibi onun üretimini ve ticaretini yapmak da yasaklanmıştir. Bu konuda İslâm bilginleri arasında görüş birliği vardır. Enesden (radıyaflahu anlı) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Allah'ın Rasûlü içki sebebiyle on kişiyi lâneûemiştk: içkiyi üretmek için sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşman, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan"185

  Yalnız Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre, gayrimüslim ülkede bir Müslüman, İslâm ülkesinde yapamadığı bu gibi satişlan gayrimüslime yapabilir. Ünlü Hanefî fakihlerinden Serahsî (ö. 490/1097) bu konuda şunlan yazar: "Bir Müslüman dârulharbe eman (vizeli pasaport) ile girdiğinde, onların mallarını rızalan bulununca, hangi yolla olursa olsun almasında bk sakınca bulunmaz. Faiz, kumar veya domuz ya da ölmüş hayvan etine ait satiş bedeli olması arasında bir fark yoktur. Müslüman emanla girdiği için, onların mallarını rızaları dışında alması ise caiz olmaz. Kısaca karşılıklı rıza ve akdin bulunması, malın Müslümana mubah olması için yeterlidir."186

  Ancak içlerinde Hanefîler'den Ebu Yusuf'un da bulunduğu diğer üç mezhebe göre, İslâm ülkesinde Müslümanlar arasında haram olan her muamele, gayrimüslim ülkede Müslümanla gayrimüslim arasında da haram olur.187

  Sonuç olarak zaruret hali veya bir alacağını kurtarmak gibi zorlayıcı şartlar bulunmadıkça, Müslümanın gerek İslâm ülkesinde gerekse gayrimüslim ülkede çoğunluğun görüşüne uyarak temiz ve nezih ticaret anlayışını sürdürmesi tercih edilmelidir.


  185 Tirmizî, büyü', 59; İbn Mâce, eşribe, 6.
  186 Serahsî, Mebsût, X, 95; Şerhu's-Siyeri'l-Kebîr, IV, 1329, 1410. Ayrıca bk. eJ-Fetâvâ'i-Hindiyye, III, 248; İbn Âbidîn, age, IV, 188.
  187 Geniş bilgi için bk. Hamdi Döndüren, Islâmî Ölçülerle Ticaret Rehberi, Erkam Yayınevi, İstanbul 1998, s. 140-148.
 2. Sultan
  Devamlı Üye

  İçki ticareti yapmak içki üretmek her dinde haram değildir ama bizim inancımıza ve dinimize göre içki üretmekte ticaretini yapmakta haramdır.İçki ticareti yapmak içki üretmek caiz değildir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İçki üretmek, içki satmak, içki satın almak, her türlü içkili ticaretlere girmek islam dinine göre caiz değildir. içki içenler şeytanın en sevdiği arkadaşları olarak sayılır. ayrıca içki satılan yerlerden içki dışında başka şeyler alınması da caiz değildir.
+ Yorum Gönder