+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda cin ve şeytana karşı korunma duaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  cin ve şeytana karşı korunma duaları

  Cin ve şeytana karşı korunma duaları
  FATİHA SURESİ
  AYETEL KÜRSİ
  NİSA SURESİ 167.AYETİNDEN 173.AYETİNE (veliyyen ve la nasira.) KADAR
  MAİDE SURESİ 33. VE 34. AYETLERİ
  ENAM SURESİ 93. AYET
  ARAF SURESİ 44. AYETTEN 51. AYETİNE KADAR
  ARAF SURESİ 102 VE 103. AYETLERİ
  ENFAL SURESİ 12 VE 13. AYETLERİ
  TEVBE SURESİ 7. AYETİ
  İBRAHİM SURESİ 15.AYETTEN 17. AYETİNE KADAR
  İBRAHİM SURESİ 42. AYETTEN 52. AYETİNE KADAR
  İSRA SURESİ 110 VE 111. AYETLERİ
  ENBİYA SURESİ 70.AYETİ
  AHKAF SURESİ 29.AYETTEN 34.AYETİNE KADAR
  HACC SURESİ 19. AYETTEN 22. AYETİNE KADAR
  MERYEM SURESİ 68.AYETTEN 72.AYETİNE KADAR
  MÜLK SURESİ 5.AYETTEN 11. AYETİNE KADAR

  Bu Ayetler, insana musallat olan cinlerin ve şeytanların kovulması için de okunur.  RUKYE AYETLERİ
  (İNSAN BEDENİNİ ZAPT EDEN CİN VEYA ŞEYTANLARIN UZAKLAŞTIRILMASI VE TEDAVİSİ İÇİN OKUNAN AYETLER)

  1) FATİHA SURESİ
  2)BAKARA SURESİ 1. AYETİNDEN 5. AYETİNE KADAR
  3)BAKARA SURESİ 163 VE 164. AYETLERİ
  4)BAKARA SURESİ 255.AYETİNDEN 257. AYETİNE KADAR
  5)BAKARA SURESİ 285 VE 286. AYETLERİ
  6)ALU İMRAN SURESİ 18. VE 19. AYETLERİ
  7)ARAF SURESİ 54.AYETİNDEN 56. AYETİNE KADAR
  8)MÜMİNUN SURESİ 115. AYETİNDEN 118. AYETİNE KADAR
  9)SAFFAT SURESİ 1.AYETİNDEN 10.AYETİNE KADAR
  10)AHKAF SURESİ 29.AYETİNDEN 32.AYETİNE KADAR 11)RAHMAN SURESİ 33.AYETİNDEN 36.AYETİNE KADAR
  12)HAŞR SURESİ 21.AYETİNDEN 24.AYETİNE KADAR
  13)CİN SURESİ 1.AYETİNDEN 9. AYETİNE KADAR
  14)HÜMEZE SURESİ
  15)İHLAS SURESİ
  16)FELAK SURESİ
  17)NAS SURESİ

  -----------------------------------------------------------------------
  Cinniyi yakmak için 7 şer defa Fatiha,İhlas,Felak,Nas, Ayetel Kürsi,Tarık, Haşr suresi 21,22,23,24. Ayetleri,Saffat suresi 1 den 10. ayetine kadar ve 7 defa ezan okunur. Cinni musallat olan kişinin sağ kulağına bu ayet ve sureler okunursa, cinni ya yanar yada rahatsızlanıp kaçmak zorunda kalır. Bu okumayı yapmak hasta için tehlikeli olabilir. Okuma sırasında hasta sürekli gözlem altında tutulmalı ve hastanın gözlerine dikkat edilmelidir. Yanmadan kaçıp kurtulmak isteyen cin panik halinde gözden veya kulak gibi zarar görebilecek organdan çıkmaya kalkabilir. Bu durumlara dikkat edilmelidir.

  CİNLERDEN, BÜYÜLERDEN VE ŞEYTAN ŞERRİNDEN KORUNMA DUALARI:

  Bu dualar cinlerin erkek ve dişilerinden korunmak ve şerlerinden kurtulmak için okunur. En az 7 defa okunmalıdır. Gece yatarken 7 defa okunursa korkulu rüya ve kabus görmektende kurtulunur.

  Kul euzü bi kelimatillahittammati. La yücavizühünne berrün vela facirün min şerri ma halaka ve zerae ve berae, ve min şerri ma yenzilü minessemai ve ma ya'rucü fiha ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrücü minha, ve min şerri külli tarıkin illa tarikan yetruku bi hayrin ya Rahmanu.

  (Allah'ın bütün olan kelimeleriyle Sana sığınırım, de. Yarattığı mahlukatın şerrinden, gökten inen, göğe çıkan, yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlukatın şerrinden Sana sığınırım Allah'ım, de. Her uçan ancak hayrınla ve yardımınla uçar ey rahmet sahibi olan.) (Mecmuatül Ahzab S.579)

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Euzü bi kelimatillahittammati min şerri ma yenzilu mines semai ve ma ya'rucu fiha, ve min şerri ma zerae fil ardi ve ma yahrucu minha ve min şerri fitnetil leyli ven nehar, ve min şerri tavarikil leyli ven nehar, illa tarikan yetruku bi hayrin ya rahman, Allahumme ente rabbi la ilahe illa ent, aleyke tevekkeltu ve ente rabbul arşil azim, maşaellahu kane ve malem yeşe' lekum yekun, ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim, a'lemu ennellahe ala kulli şey in kadir, ve ennellahe kad ehata bikulli şey in ılma.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Euzu bi kelimatillahittammati, elleti la yucavizuhunne berrun ve la facir, min şerri ma halaka ve zerae ve berae, ve min şerri ma yenzilu minessema', ve min şerri ma ya'rucu fiha, ve min şerri ma zerae fil ardi ve min şerri ma yahrucu minha, ve min şerri fitenil leyli ven nehar, ve min şerri tavarikilleyl, illa tarıkan yatruku bihayr, ya rahman.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Allahümme eizni, min cevrissultani ve keydişşeytani ve arratillisani ve hadesil cırani ve takallübil a'yani ve mimmen hasede ve şemme ve akade.

  (Allah'ım, büyüklerin zulmünden, şeytanın hilesinden, lisanın hatasından, komşuların hasedinden, gözlerin hırçınından, hased edenin hasedinden ve çirkin hissedenlerin hislerinden Sana sığınırım.)
  (mecmuatül ahzab s.185)
  ---------------------------------------------------------------------------------

  Allahumme ente rabbi, la ilahe illa ente, aleyke tevekkeltu ve ente rabbil arşil azim, maşaellahu kan, ve ma lem yeşe'lem yekun, ve la havle ve la kuvvete illa billah, a'lemu ennellahe ala kulli şey in kadir, ve ennellahe kad ehata bikulli şey in ılma, ve ahsa kulle şey in adeda, Allahumme inni euzubike min şerri nefsi ve min şerrişşeytani ve şurakaih, ve min kulli dabbetin ente ahizun binasıyetiha inne rabbi ala sıratın mustekim.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Allahümmeh da'li cemıa men yerani minel cinni vel insi vettayri vel vahşi ved devabbi vel hevami.

  (Ey Allah'ım, insan, cin, kuş, vahşi hayvanlar ve çeşitli yaratıklardan, beni görenlerin hepsini bana itaat ettir.
  (mecmuatül ahzab s.178)
  ---------------------------------------------------------------------------------

  Allahumme inni euzu bi vechikel kerim, ve kelimatikettammat, min şerri ma ente ahizun binasiyetih, Allahumme ente tekşiful me'seme vel mağram, Allahumme innehu la yuhzemu ve la yuhlafu va'duk, subhaneke ve bihamdik.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Bismillahillezi la yadurru maa ismihi şey'un fil ardı vela fis semai ve huves semiul alim.

  (Ne yerde, ne gökte adının anılmasıyla hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla ki, O, çok iyi duyan ve çok iyi bilendir.) Günde 3 veya 7 defa okunur.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Bismillahi erkike min kulli şey in yu'zik, ve min şerri nefsin ev aynin hasidinillahu yeşfik, bismillahi erkik.

  (Allah'ın adıyla sana zarar veren her şeyden, her nefis ve hasetci gözün şerrinden Allah'a sığınırım. Allah sana şifa versin. Seni koruması için Allah'ın adıyla O'na sığınırım)

  ------------------------------------------------------------------------------

  Bismillahi yubrik, ve min kulli dain yeşfik, ve min şerri hasidin iza hased, ve min şerri kulli zi ayn.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Euzu bi kelimatillahittammati, min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Euzu bi kelimatillahittammati min şerri ma halak.

  (Mahlukatın şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım)

  ----------------------------------------------------------------------------

  Euzu billahissemiıl alimi mineşşeytanirracim

  Şeytan şerrinden sığınmak için 3 defa okunur.

  ---------------------------------------------------------------------------

  Ve ilahuküm ilahün vahid, la ilahe illa huver Rahmanur Rahim.

  Bu ayet cinleri ve şeytanları kahreder ve kovar.

  -----------------------------------------------------------------------------

  UYKUDA KORKAN, AĞLAYAN VE UYUYAMAYANLARIN OKUYACAKLARI DUALAR:
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Üızüküma bi kelimatillahittammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin.

  Yatarken ve sabah kalkınca çocuklara 7 defa okunursa; çocuklar, şeytandan ve diğer mahlukattan korunmuş olunur. Çirkin ve kötü rüya görmezler. Bu dua ile beraber 3 ihlas, Felak ve Nas sureleride okunur.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  UYKUSUNDA KORKANLARIN OKUYACAĞI DUA:

  Euzü bi kelimatillahittammati, min ğazabihi ve ıkabihi ve min şerri ıbadih, ve min hemezatişşeyatini ve en yahzurun.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Euzü bi kelimatillahittammati min şerri ma haleka.

  Gece yatarken 7 defa okunur.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Gece yatarken; 3 ihlas, 3 Felak, 3 Nas, 3 Ayetel Kürsi, 3 Fatiha Suresi okunup; iki ele üflenir ve baş ve yüzden başlanarak tüm vücut mesh edilerek yatılır.
  Tam korunma için Ayet ve sureler 7 defa okunur. Kafirun Suresi de ilave edilerek okunur.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Yatarken Ayetel Kürsi ve Amenerrasülü okunur.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Euzü bi kelimatillahittammeti ve min şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve en yahdurun.

  Yatarken okunursa korkulu ve çirkin rüya görülmez.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Allahumme inni euzü bike min amelişşeytani ve seyyiatil ahlami.

  (Ey Allah'ım, şeytanın vesvesesinden ve çirkin rüyalardan sana sığınırım.)

  Kötü ve çirkin rüya görenler yatarken okursa, kurtulur.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Uyku uyuyamayan kişinin okuyacağı dua:

  Allahumme ğaratin nücumü ve hedeetil uyunu, ve ente Hayyün Kayyumün la te'hüzüke sinetün ve la nevmün, ya Hayyü ya Kayyumü ehdi leyli ve enim ayni.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Bismike Rabbi vada'tü cenbi ve bike erfe'uhü im emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tehfazu ibadekessalihin.

  Zor uyku uyuyanlar veya uykuya dalamayanlar bu duayı yatarken okumalıdır.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  Allahümme rabbis semavatis seb-i ve ma ezallet, ve rabbil erazine ve ma ekallet, ve rabbişşeyatin, ve ma ezallet, kun li caran min şerri halkake kullihim cemian, en yefruta aleyye ehadun minhum, ve en yebğiye aleyye azze caruk, ve celle senauke ve la ilahe ğayruke ve ilahe illa ent.

  Uykusuzluk çekenler yatağa girerken bu duayı okurlarsa; hem rahat uyurlar, hemde kendilerini korumaya almış olurlar.

  --------------------------------------------------------------------------------

  YALNIZKEN KORKANLARIN VE YALNIZLIK ÇEKENLERİN OKUYACAĞI DUALAR:

  Euzü bi kelimatillahittammati min ğazabihi ve ıkabih, ve şerra ıbadih, ve min hemezatişşeyatin.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Subhanel Melikil Kuddus rabbil melaiketi verruh, celeltes semavati vel arz. Bil-ızzeti vel ceberut.

  -----------------------------------------------------------------------------  SALATI TEFRİCİYYE HACET DUASI:
  Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürebü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihirregaibü ve husnül havatimi ve yüsteskal gamamü bivechihil keriymi ve ala alihi ve sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma'lumin lek.

  abdestli olarak, kıbleye yönel
  21 defa "Estağfirullah el azim ve etubü ileyh" diyerek ist5iğfar getir. KALBEN NİYET ET.
  Mesela "filanca oğlu veya kızı filancanın üzerindeki büyünün, bedduanın, sıkıntının, hastalığın, cin ve şeytan şerrinin kalkması, şifaya kavuşması için" denilebilinir.

  sonra bir kere euzu besmele çekerek 4444 adet üstte yazılı salavatı Şerifeyi okumaya başla. Yorulunca bırak. Müsait olunca tekrar başla ve sayıyı şaşırmadan 4444 e tamamla. Bu okumayı aynı niyet doğrultusunda bir kişide yapabilir birden fazla kişide okuyarak sayıyı tamamlayabilirsin.
  (NOT: Bu Salatı Şerife duası hangi niyet için, okunursa okunsun, o niyet gerçekleşir. Çok etkilidir.)

  Kulağa ezan okuma
  sağ kulağa 3 defa abdestli olarak euzu besmele çekerek ezan okunur. Her ezan okumadan sonra uzun süreli kulağa üfürülmelidir. Sonra sol kulağa 3 defa ezana kamet ilave edilerek ezan okunur. Aynı şekilde her okumada uzunca kulağa üflenmelidir. Ayrıca evde sabah ve akşam sesli olarak cam hafif aralanarak veya açılarak bir defa ezan okunmalıdır. Dikkat edin hasta camdan atlamaya veya kapıdan kaçmaya kalkmasın.
 3. Ziyaretçi
  Allah razi olsun hergün okuyacagim allahin izniyle. ne olur benim icinde dua edin dünya iyisi nisanlima cok kötü büyü yaptilar taniyamaz hale geldim onun icin dua edin bilirsinizki baskasi icin yapilan dua en hayirlisidir
  ismi okan
  rabbim herkesi seytan ve cinlerin serrinden korusun
  Herseyi bilen Allahtir.
+ Yorum Gönder


şeytandan korunma duası,  şeytan ve cinlerden korunma duası,  cin ve şeytandan korunma duası,  cinlerden korunma duası,  şeytandan korunma ayetleri,  cin ve şeytanlardan korunma duası