+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Seyyidü l istiğfar duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. İkLiM*
  Devamlı Üye

  Seyyidü l istiğfar duası

  Seyyidü’l-istiğfar duâsı nedir Uzunca


  Peygamber Efendimiz namazın akabinde duâlarına başlarken önce,

  “Rab olarak Allahı, dîn olarak İslâmiyeti, Peygamber olarak da Muhammed aleyhisselâmı kabul ettim ve buna râzı oldum” der sonra da:

  “Ey yer ve gökleri yaratan, gizli ve âşikâre herşeyi bilip herşeye mâlik olan Allahım! Bir olduğuna ve senden başka ibâdete lâyık kimsenin bulunmadığına şehâdet ederim Kendi kötülüklerimden şeytanın hiyle ve desîselerinden sana sığınırım” dedikten sonra şöyle devam ederdi

  “Allahım! Senden, din ve dünyâm, mâl ve âilem hakkında af ve âfiyeti dilerim

  Allahım, kusurlarımı ört ve beni tehlikelerden emin kıl Hatalarımı azalt, önümden, ardımdan, sağımdan ve solumdan, beni koru ve azametinle alt Üzerinde yürüdüğüm şu topraklardan gelecek zararlardan beni koru

  Allahım beni mekrinden, gadabından emin olanlardan kılma Bana başkasını musallat etme Daimâ kusûrlarımı ört ve beni zikrinden ayrılan gafillerden kılma”

  Sonra üç kere “Seyyidü’l-istiğfar” denilen şu duâyı ve diğer duâları okurdu:

  “Allahım! Sen benim Rabbimsin Senden başka ibâdete lâyık mâbûd yoktur Beni yaratan sensin Ben senin kulunum, gücümün yettiği kadar sana verdiğim söz ve ahid üzerindeyim Yaptığım kötülüklerden sana sığınır, verdiğin ni’metlere şükr eder, kusurlarımdan sana ilticâ ederim Günahlarımı mağfiret eyle, senden başka mağfiret eden yoktur” Sonra üç kere:

  “Allahım! Gözüme, kulağıma ve bütün bedenime sıhhat ve âfiyet ihsân eyle Senden başka hakikî mâbûd yoktur” der;

  “Allahım kazâ ve kaderine rızâyı, öldükten sonra huzûr içinde ebedî saâdeti ve cemâlini müşâhede zevkini, sana vâsıl olma hevesini, dayanılmayacak zararlardan ve sapıtıcı fitnelerden beni korumanı, senden ister; zulmetmek ve zâlim olmaktan, başkasına tecâvüz etmek veya tecâvüze uğramaktan veyâ affedilmeyecek bir günah irtikâbından da sana sığınırım”

  “Allahım! Din ve azmimde sebâtı, rüşdümde azîmeti, iyi işlere azmetmeyi senden isterim Nimetine şükrü ve sana güzel ibâdet edebilmeyi senden isterim Nimetine şükrü ve sana güzel ibâdet edebilmeyi senden isterim Her şeyden sâlim ve huşû sâhibi kalbi, dürüst ahlâka sâdık ve zâkir lisâna sâhib olmayı, nîmetine şükür ile güzel ibâdet ve makbûl amellerde bulunmamı senden isterim Bildiğin bütün iyilikleri senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden sana sığınırım Bildiğin bütün günahlardan sana tevbe ederim Sen bilirsin ben bilemem Bütün gizli şeyleri en iyi bilen sensin Allahım! Geçmiş-gelecek, gizli-âşikâre ve senin bildiğin bütün kusurlarımı mağfiret et İlk ve son, herşeye kaadir ve her gizliyi bilen sensin

  Allahım! İrtidadı kabûl etmeyen îmânı, tükenmeyen nîmetleri, “Hüld” Cennetinde Resûl-i Ekrem Muhammed aleyhisselâma arkadaşlığı senden isterim

  Allahım! Söz ve işlerin güzelini ve bütün iyilikleri, kötülüklerden uzak kalmağı, yoksulları sevmeyi, senden isterim Seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi senden isterim Günahlarımı bağışlamanı, beni mağfiret edip merhamet etmeni senden isterim Kavmimi iptilâ edeceğin zamân hemen beni kendine al ve fitne ile karşılaştırma

  Allahım! Gaybı bilmen ve her şeye olan kudretin hürmetine, hakkımda hayat hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat; ölüm hayırlı olduğunda da ruhumu kabzeyle Gizli ve âşikâre haşyet üzere bulunmamı, hiddet ve sükûnette adaletten ayrılmamamı, zenginlik ve fakirlikte itidâli ve zâtının cemâline bakmanın zevkini ve sana ulaşmanın aşk ve hevesini senden ister; zarar veren şeylerin mazaratından ve sapıtan fitnelerden sana sığınırım Allahım îmân cevheri ile bizi süslendir Hidâyette olup hidâyete ulaştıranlardan eyle

  Allahım! İsyân ile aramızda perde olacak şekilde bize haşyet ihsân eyle Cennetine ulaştıracak tâati, dünyâ ve âhiret musîbetlerini ehvenleştirecek yakîni bize ver Allahım! Yüzümüzü hayâ, kalbimizi korku ile doldur Sana kulluk edecek şekilde gönüllerimize heybet ve azâmetini yerleştirEn üstün sevgilimiz ve en çok korkacağımız sen olAllahım! İçine girdiğimiz bugünün evvelini salâh, ortasını felâh, matlûba ermek, sonunu da saâdet-i kâmileye ulaştırmak kılAllahım! Bugünün evvelini nîmet, ortasını rahmet, sonunu da mağfiret ve kerâmet kıl

  Allahım! Bizi müttakî olan dostlarından, felâha ermiş cemaatinden ve sâlih kullarından eyle Sevdiğin işleri bize tevfik eyle ve bizi lehimize olan iyi işlere teveccüh ettir

  Allahım! İyilikleri toplayan evveli ve âhiri iyilik olan herşeyi senden ister, kötülükleri toplayan, evveli ve âhiri kötülük olan herşeyden sana sığınırız

  Allahım! Benim üzerimde olan kudretin hakkı için bana rahmetinle teveccüh et Sen tevbeleri kabûl eden azîm merhamete sâhibsin Allahım hilm ü keremin hakkı için beni affeyle, bağışla Sen mağfiret edici ve hilm sâhibisin Allahım, hâlimi bilirsin, merhamet et Zîra sen merhamet edenlerin en merhametlisisin

  Allahım! Bana olan mâlikiyyetin hürmetine, beni nefsime hâkim kıl ve nefsimi bana musallat etme Zîra dilediği gibi yapan melik ve Cebbâr sensin

  Allahım! Seni noksan sıfatlardan takdîs, tesbîh, tenzîb eder ve sana hamd ederim Senden başka İlâh yoktur Kötülükler İrtikâbiyle nefsime zulüm ettim, günahlarımı mağfiret eyle Sen benim Rabbimsin, günahlarımı ancak sen bağışlarsın

  Allahım! Sana gidecek doğru yola beni ilhâm et ve nefsimin kötülüklerinden beni koru Allahım! Beni ıkâb etmeyeceğin helâl lokmayı bana rızk et Beni taksimatına kani olanlardan eyle ve bana ayırdığın rızk ile, senin kabûl edeceğin iyi şeylerde beni çalıştır

  Allahım! Senden, günahlarımın affını, vücûdumun âfiyetini, hüsn-ü yakîn ile dünyâ ve âhirette huzûr, refah ve saâdeti dilerim Ey günah kendisine zarar vermeyen ve mağfiret kendisinden bir şey eksiltmeyen Allahım, sana zararı dokunmayan günahlarımı bana bağışla, senden bir şey eksiltmeyen mağfiretini de bana ver”

  “Ey Rabbimiz! Bize sabır ver, müslümân olduğumuz hâlde ruhumuzu kabzeyle”

  “Sen dünyâ ve âhirette benim dostum, yardımcı ve koruyucumsun, benim canımı müslümân olduğum hâlde al ve sâlihlere kat”

  “Sen bizim velimiz ve dostumuzsun bizi affet ve bize rahmet et, mağfiret edicilerin en hayırlısı sensin”

  “Bizim için bu dünyâda ve âhirette güzel olanı yaz Biz sana teveccüh ettik”

  “Ey Rabbimiz! Sana tevekkül ve sana teveccüh ettik Rücû ve dönüş ancak sanadır” “Ey Rabbimiz! Bizi bu zâlim kavmin işkencesine uğratma”

  “Ey Rabbimiz! Kâfirleri bize musallat etme Bizi mağfiret eyle, sen muhakkak azîz ve hakîmsin”

  “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki aşırı hareketlerimizi mağfiret eyle”

  “Ey Rabbimiz! Bizi ve îmânda bizden önce olan din kardeşlerimizi mağfiret eyle ve kalblerimizde mü’minler için kin ve hased bırakma Ey Rabbimiz! Sen çok şefkat ve çok merhamet sâhibisin”

  “Ey Rabbimiz! Bize senin katından rahmet ver İşimizde bize doğru bir yol tuttur” “Ey Rabbimiz! Bize dünyâda hasene ver, âhirette de hasene ver ve ateşin azâbından bizleri koru”

  “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı mağfiret eyle Kusurlarımızı ört ve bizi iyiler meyânında öldür Ey Rabbimiz, resûllerinin lisânı ile va’dettiklerini bize ver Kıyâmette bizi rüsvây etme Muhakkak ki sen sözünden dönmezsin”

  “Ey Rabbimiz eğer unuttuk veyâ yanıldıysak bizi mes’ûl tutma Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme Ey Rabbimiz takat getiremiyeceğimiz şeyleri bize yükleme Bizi affet, hatâlarımızı bağışla Bize rahmet eyle Sen mevlâmızsın Koruyucu ve yardımcımızsın Kâfirlere karşı bize yardım et ve nusret ver”

  “Rabbim! Beni, anne ve babamı mağfiret eyle Onlar, küçüklüğümde beni acıyıp baktıkları gibi, sen de onlara rahmet eyle Kadın erkek bütün mü’min ve müslümânların ölü ve dirilerini affet Rabbim, bana mağfiret ve merhamet et İzzet ve kerem sâhibi sensin Merhamet edicilerin en hayırlısı, mağfiret edicilerin de en hayırlısı sensin Biz Allah içiniz, Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz Kuvvet ve kudret, ulu ve yüce olan Allah'’ndır Allah bize yeter En iyi koruyucu O'dur Hâtemü’l-Enbiyâ Hazret-i Muhammed ve âline salât ve selâm olsun”
 2. The_MEncH
  Özel Üye

  Seyyidül İstiğfar Duası

  Dua oku dinle takip et


  dua örnekleri

  dualar

  dua etmek

  dua dinle


  dua oku dinle

  namaz duaları

  ayetel kürsi

  dua ayetleri+ Yorum Gönder