+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Filozof Antisthenes neler yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Filozof Antisthenes neler yapmıştır
  Filozof Antisthenes çalışmaları

  (d. y. 10 445 - ö. y. 365)


  Ati*nalı filozof. Sokrates'in öğrencilerindendir. Genellikle Sinoplu Diogenes'in kurduğu varsayılan Kynik felsefe okulunun gerçek kurucusudur.

  Filozof Antisthenes çalışmaları.jpg
  Zengin bir ailede yetişen Antisthenes'in felsefesinin kökleri, toplum yapısında göz*lediği çelişki ve haksızlıklara dayanır. Daha mutlu ve insanca bir yaşama giden yolu gös*terecek bir düşünce sistemi oluşturmaya ça*lışmıştır. Mutluluğun ahlaki erdeme dayan*dığı ve erdemin de öğretim yoluyla aşılana*bileceği inancını savunmuştur. Antisthenes insanlara erdemli olmayı öğretirken, nesne*leri iki kategoriye ayınrdı. Özel mülkiyeti, duyusal hazlan ve öteki zevkleri içine alan dış dünyaya ait varlıklar; doğruyu ve insan ruhu hakkındaki bilgileri içeren, insanın iç dünyasına ait varlıklar. İnsanın kolayca baş*tan çıkanlabilen maddi yanının bastınlması gerektiğini savunan Antisthenes, ruhun zenginliğini araştırmaya yardımcı olacak fi*ziksel ve zihinsel acıyı kabullenmeleri için öğrencilerini yüreklendirdi. Öğretim yönte*mini, kendi düşüncelerinin ve inançlarının bulunduğu yüksek bir tepeden, Herakles söylencesinde olduğu gibi toplumun buda*lalıklarına ve haksızlıklarına karşı "ulu*mak" biçiminde tanımlardı. Antisthenes'in kurduğu felsefe okulu büyük olasılıkla bu nedenle Kynik (Yunanca: kyon "köpek") adıyla anıldı; Antisthenes ve izleyicilerinin kullandığı, Atina'nın güneydoğusundaki gymnasion da Kynosarges adını taşırdı.


  Antisthenes'in Yunanlarla barbarlan, öz*gür yurttaşlarla köleleri birbirine eşit sayan görüşleri Yunan kent-devletlerinin gerile*me dönemine girişiyle çakışıyordu. Kynik-lerin etkisi İÖ 3. yüzyılda gelişen Stoacı okul aracılığıyla sonraki dönemlere ulaştı. Onların maddi zenginliklere karşı çıkan tu*tumu uygar kent yaşamına karşı doğa duru*muna dönüşü savunan akımlara da öncülük etti.

  A.B. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Antisthenes atinalı bir filozoftur. bir çok filozof gibi zengin bir aileden gelmektedir. ayrıca Antisthenes ünlü düşünürlerden biri olan sokratesin öğrencisidir. Antisthenes insanı daha mutlu edecek bir yol üzerinde çalışmıştır.
+ Yorum Gönder