+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve E - Okul Bilgileri Forumunda Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Yazılı Sınav Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Yazılı Sınav Sonuçları
  Mesleki Ve Teknik Açıköğretim Okulu
  17/05/2008 Tarihli Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi
  Yazılı Sınav Sonuçları - 1.Sınıf

  BURDAN ÖĞRENİN


  17.05.2008 Tarihli Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Sınav Sonucu - 1 Sınıf 2. naat-i şerif
  Devamlı Üye

  ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK  Resmî Gazete
  : 8.8.1983/18129

  Tebliğler Dergisi
  : 29.8.1983/2146


  Ek ve Değişiklikler:
  1) 17.3.1984/18344 RG
  2) 4.9.1987/19564 RG
  3) 11.11.1989/20339 RG  I. BÖLÜM

  GENEL HÜKÜMLER

  Amaç

  MADDE 1. Bu yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi işlerinde çalışacakların eğitimi ile yetki sınırlarını belirlemektir.

  Kapsam:

  MADDE 2. Bu yönetmelik, elektrik tesislerinin yapım, bakım ve işletilmesi işlerinde çalışacakların:

  a. Eğitimine,

  b. Yetki belgesi verilme işlemlerine,

  e. Yetki sınırlarına,

  ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak:

  MADDE 3. (Değişik: 8/8/1983 - 83/18129 RG)

  Bu yönetmelik 1.739 .sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 6973 sayılı Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri hakkında Kanun ile bu Kanun'a bazı değişiklikler ve ekler getiren 7347 saydı Kanun ve 20119 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

  II. BÖLÜM

  ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE ÇALIŞACAKLARDA

  ARANACAK ŞARTLAR

  Elektrik Tesisat işlerinde Çalışacaklar:

  MADDE 4. Elektrik tesisat işlerinde aşağıdaki belgelere sahip olanlar çalışabilir:

  a. Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumları ile yüksek öğretim kurumları.elektrik bölümü diploması,

  b. Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilmiş elektrik tesisatçılığı dalında Kalfalık ve Ustalık belgesi,

  e. Elektrik tesisatçılığı 1,11 ve 111. Sınıf yetki belgesi.

  Elektrik Tesisat İşlerinde Çalışacaklarda Aranacak Genel Şartlar:

  MADDE 5. Elektrik tesisat işlerinde çalışacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

  a. Türk vatandaşı olmak,

  b. Mesleğin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak,.

  c. Bağımsız olarak çalışabilmek için 18 yaşını bitirmiş olmak,

  d. En az ilkokul mezunu olmak.

  III. BÖLÜM

  ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE ÇALIŞACAKLARIN EĞİTİMİ

  Eğitim Programları:

  MADDE 6. Elektrik tesisat işlerinde çalışacakları yetiştirmek için, değişik düzeyler de eğitim programlar düzenlenir. Bu programlar, yetki sınırları göz önünde tutularak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle Milli Eğitim Bakan lığı'nca hazırlanır.

  Eğitimin Yapılması:

  MADDE 7. Elektrik tesisatçılığı eğitimi; eğitim programlarına uygun olarak, Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer Kamu ve özel Kuruluşlarca yapılır. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu programlarına katılacaklar 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında Okul Müdürlüğüne başvururlar

  Eğitime Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

  MADDE 8. Elektrik tesisatçılığı eğitimine katılacaklardan aşağıdaki belgeler iste istenecektir

  a Onaylı fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

  b. Öğrenim belgesinin noterlikçe onaylı örneği,

  c. Yeterli sayıda vesikalık fotoğraf (Sayısı eğitimi yapan kurumca belirtilecek),

  d. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu programlarına kaydolanlar için, Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit edilecek kayıt ve sınav harcını yatırdığım gösterir belge

  IV. BÖLÜM

  ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ SINAVLARI

  Sınavlarıın Yapılması :

  MADDE 9. Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğü'nce düzenlenir

  (Değişik ikinci fıkra: 4/9/1987 - 87/19564 RG) Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi" sınav yerlerinin tesbiti, sınav evrakının sınav merkezlerine ulaştırılması ve bu konudaki diğer işler adı geçen Genel Müdürlükçe belirlenir ve yerine getirilir

  Sınav Şekli ve Hakkı:

  MADDE 10. Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi sınavları yazdı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır

  a. Yazılı sınavlar, Mayıs ve Eylül aylarında; sözlü-uygulamalı sınavlar ise Kasım ayında yapılır. Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavların her türü için ilk sına tarihinden başlayan ve birbirini izleyen 4 sınav hakkı kullanılır Özürsüz olarak sınava katılmayanlar, sınav haklarını kullanmış sayılırlar

  b. Sınavlara katılacakların, sınav ayından en geç 2 ay önce gerekli belgeler ile Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek sınav harcını yatırdığını gösterir belgeyi Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir Bu okul programlarına kayıtlı olanlardan ayrıca sınav harcı istenmez

  c. Bütün sınav haklarını kullanarak başarılı olamayanların belgeleri iade edilir. Bu durumda olanlar isterlerse yeni baştan sınavlara girmek üzere Okul Müdürlüğüne başvurabilirler

  Sınav İşlerinin Yürütülmesi:

  MADDE 11. Sınav sorularının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işleri, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürü Başkanlığında, başkanla birlikte 4 üye.den oluşan komisyonca yürütülür.

  Yazılı Sınavlara Katılacaklar:

  MADDE 12. Yetki sınıflarına göre, aşağıdaki şartları taşıyanlar ilgili sınıfın yazılı sınavına girebilirler

  a. Üçüncü Sınıf;

  (1) Elektrik tesisatçılığı, 3. sınıf eğitim programını bitirenler,

  (2) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek dalında kalfalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar,

  b. İkinci Sınıf;

  (1) Üçüncü sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup 2. sınıfın - eğitim programını bitirenler,

  (2) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek dalında ustalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar,

  c. Birinci Sınıf;

  (1) Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup en az ortaokul mezunu olanlardan 1. sınıfın eğitim programım bitirenler

  Sözlü-Uygulamalı Sınavlara Katılma Şartları;

  MADDE 13. Sözlü-uygulamalı sınavlara katılabilmek için yazılı sınavlarda başarılı olmak ve yetki sınıflarına göre aşağıda belirtilen süre kadar elektrik tesisatı işlerinde çalışıldığının belgelendirilmesi şarttır(Örnek 1)

  a. Üçüncü sınıf yetki belgesi için;

  İlkokul ve ortaokul mezunları 5 yıl, Lise mezunları 3 yıl,

  b. İkinci sınıf yetki belgesi için;

  Üçüncü sınıf yetki belgesine sahip olanlardan; ilkokul ve ortaokul mezunları 3 yıl, lise mezunları 2 yıl

  c. Birinci sınıf C grubu yetki belgesi için;

  İkinci sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olduktan sonra 3 yıl

  Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi:

  MADDE 14. Sınavlar eğitim programlarına uygun olarak hazırlanacak sorularla yapılır. Yazdı ve sözlü-uygulamak sınavlar yüz (100) tam not üzerinden değerlendirilir Bir dersten başardı olmak için en az altmış (60) not almak şarttır  V. BÖLÜM

  YETKİ BELGESİNİN VERİLMESİ VE YETKİ SINIRLARI

  Yetki Belgesiııin Şekli ve Verilmesi:

  MADDE 15. Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğü yapılan Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi sınavlarında başarılı olanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca müştereken tesbit edilecek yetki belgesi verilir

  Yetki Belgesinin Düzenlenmesi:

  MADDE 16. Elektrik tesisatçılığı yetki belgesinin düzenlenmesi ile ilgili tüm işlemler, Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okula Müdürlüğünce yapılır

  Yetki Sınırları:

  MADDE 17. Yürürlükten kaldırıldı ( 11.11.1989/20339 RG )  VI. BÖLÜM

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  MADDE 18. Yürürlükten kaldırıldı( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 19. Yürürlükten kaldırıldı ( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 20. Yürürlükten kaldırıldı ( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 21. Yürürlükten kaldırıldı ( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 22. Yürürlükten kaldırıldı( 11.11.1989/20339 RG )  GEÇİCİ HÜKÜMLER

  GEÇİCİ MADDE 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre yetki belgesi alanların hakları saklı olup yetki belgesi almak üzere eğitime devam eden veya başvuruda bulunanlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır  VII. BÖLÜM

  YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:

  MADDE 23. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 27 Mart 1968 tarih ve 12859 saydı Resmi Gazete yayımlanan “Yetkili Elektrikçiler Hakkında Yönetmelik” ile 24 Mart 1972 tarih ve 14138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır

  Yürürlük Tarihi:

  MADDE 24. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

  Yürütme:

  MADDE 25. Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür
 3. Mine
  Devamlı Üye
  Elektrik Tesisatçılığı


  Elektrik tesisat projelerine göre bina içinde ve dışında;çağırma,bildirim,aydınlatma, kuvvetli akım,alçak ve yüksek gerilim havai hat, yer altı kablosu, topraklama, sıfırlama paratoner tesisatlarının yapılmasına ve arızalarının giderilmesine elektrik tesisatçılığı denir.
  Çağımızda elektrik ve elektronik alanındaki değişmelerden dolayı her geçen gün elektrik enerjisinden biraz daha yararlanılmaya çalışılmaktadır. Diğer taraftan her yapılan binada uzun ömürlü ve oldukça gelişmiş bir elektrik tesisatına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla her geçen gün elektrik tesisatlarının yapımında yetişkin elemana ihtiyaç artmaktadır.
  Elektrik tesisatçısının;uzun ömürlü ve arızasız bir tesisat için,yaptığı işlerde TSE kalitesindeki gereçleri kullanmayı,fiziksel ve teknik kurallara,elektrik tesisatı yönetmeliklerine uygun tesisat yapmayı,gerektiğinde eski tesisatlardaki arızaları tespit edip gidermeyi iyi bilmesi gereklidir
+ Yorum Gönder


elektrik ustalık sınav soruları,  elektrik ustalık belgesi sınav soruları ve cevapları,  elektrik ustalık belgesi sınav soruları,  elektrik kalfalık sınav soruları,  elektirik kalfalık belgesi,  elektrik ustalık belgesi sınav sonuçları