+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda jeolojik yapıların petrolle ilişkisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  jeolojik yapıların petrolle ilişkisi
  jeolojik yapıların petrolle ilişkisi


  Yapısal Jeoloji: Değişik türde fay, kıvrım, sil, dayk gibi jeolojik yapıların etkin olduğu dünya kabuğu’nun yapısını inceler, küçük ölçekli yapıların orijini, oluşumu, sınıflandırılması, yayılımı vebirbirleriyle olan ilişkilerle ilgilenir.


  Tektonik


  ise dünya çapındaki yapılarla ilgilenen bir bilim dalıdır.
  Mikro-tektonik


  mikroskopik ölçekteki tanelerin yapı ve deformasyonunu inceler. Yapısal petroloji
  veya

  petrofabrik (doku analizi) de denir.
  I.2. Yapısal jeoloji ve tektoniğin diğer yer bilimleri ile ilişkisi


  Yapısal jeolojinin stratigrafi, sedimantoloji, petroloji, jeomorfoloji, ekonomik jeoloji, jeofizik gibi diğer yerbilimleri ile ilişkisi vardır.


  Stratigrafi:


  jeolojik olayların sırası-düzeni ve dizilimi ile ilgilenir. Bir bölgenin stratigrafisi hakkında
  yeterli bilgi toplanmadan o bölgenin yapısal jeolojisi-tektoniği hakkında bir sentez yapılamaz  Sedimantoloji:


  Sedimantasyon ve tortul kayaçları inceler, havzaların dolması ve onun tektonik
  geli

  şmesi hakkında bize doğru bilgiler verir. Sedimanter yapılar bize tabakaların alt ve üstünü
  tanımamıza yardımcı olur


  Yapısal jeolojinin Ekonomik jeoloji ile de yakın ilişkisi vardır. Bir kömür damarının veya ona benzerdiğer tortul maden yataklarının dağılımı ve o bölgenin tektonik durumu ile ilgilidir.


  Petrol jeolojisinde


  yapıya bağımlılık daha fazladır.
  Magmatik maden yataklarının


  oluşumu orojenik hareketlere bağlıdır.
  Mineralizasyon


  kayaları etkileyen gerilme sonucu oluşan çatlak zonlarında görülür.
  Sismoloji ve Jeofizik


  sayesinde dünyanın derinliklerindeki yapıları, deprem hatlarını tespit etmek
  mümkündür.
  Yapısal jeoloji ile petroloji arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir kayacın yapı ve dokusu belirli bir gerilme etkisi altında kayacın maruz kaldığı deformasyonun cinsini ve şeklini açıklayabilmektedir.


  Petrofabrik analiz asal gerilme yönlerinin tayinine imkan verir  Jeomorfoloji:


  Yeryüzü şekillerini ve onları etkileyen olayları-faktörleri inceler. Genel olarak jeolojik yapı ile yüzey şekilleri birbiriyle ilişkilidir.

  Hava fotoğrafları yardımıyla yeryüzü şekilleri ve birçok jeolojik yapı kolaylıkla tespit edilebilir.


  Yapısal Jeoloji çalışmalarında, yapısal jeologlar çalışmalarını detay yapısal analizlere


  yoğunlaştırırlar. Bu yapısal analizler şunlardır;


  a) Deskriptif (tanımlayıcı) analizler, b) Kinematik (hareket) analizler, c) Dinamik analizler.


  a. Deskriptif analizler :Bu analizlerle yapıların tarifi, konumlarının ölçümü, yapıların fiziksel ve geometrik bileşenlerini tanımlar, ortografik ve stereografik izdüşüm metodlarını kullanarak değişikproblemleri çözeriz. Deskriptif analizlerin uygulama alanı çok geniş olup bu analizlerle ilgili çalışmalar, direkt arazi gözlemleri şeklinde ve laboratuarlarda deneysel kayaç deformasyonu çal

  ışmaları ile arazide gözlenen yapıların ilişkisinin incelenmesiyle, değişik jeolojik yöntemlerle (yeraltı çalışmaları) yapıların incelenmesi çalışmalarıdır. Bu çalışmaların en önemlileri:

  9

  Kayaç veya yapıların jeolojik haritalanması
  9

  İnce kesit çalışmalarıyla deforme olmuş kayacın mineral oryantasyonlarının incelenmesi
  9

  Uydu görüntüleri üzerinde kırıklı yapı şekillerinin fotojeolojik özelliklerinin incelenmesi ve
  bu çal

  ışmaların sonuçlarının yorumlanmasıdır.
  b. Kinematik analizler


  : Detaylı deskriptif analizlerle elde edilmiş olan verilere bağlıdır. Kinematik
  analizlerin amac

  ı/hedefi kayaç kütlelerinin yerini, konumunu, boyut ve şeklini değiştiren translasyon,
  rotasyon, dilatasyon ve distorsiyon hareketlerinin yorumunu yapmakt

  ır. Translasyon ve rotasyon
  hareketlerinde kayaç kütlelerinin boyut veya

  şeklinde değişme olmaksızın, kayaç kütlesinin
  konumunda ve/veya yerinde de

  ğişme olur. Bununla birlikte, bir kayaç kütlesi translasyon (yer
  de

  ğiştirme) ve/veya rotasyon (dönme) hareketi esnasında hacim (dilatasyon) ve/veya şekil
  (distorsiyon) de

  ğişikliğe uğrayabilir. Dilatasyon ve distorsiyondan dolayı kütledeki değişikliklerin
  de

  ğerlendirilmesi strain analizlerinin temelidir.
  Strain analizleri modern yap

  ısal jeolojinin temelidir. Strain analizleri deformasyon esnasından
  de

  ğişmiş jeolojik madde veya jeolojik kütlenin boyut ve şeklinin orijinal değerleriyle sayısal olarak
  de

  ğerlendirilmesini gerektirir. Deformasyonu değerlendirmek gerilme analizleriyle ilişkilidir.
  c. Dinamik analizler


  : jeolojik yapıların oluşumunda rol oynayan kuvvet, stres ve mekanik süreçleri
  yorumlar. Dinamik analizlerin inand

  ırıcı, doğru sonuçlar olabilmesi için yapıların kinematik hareket
  ş

  ekilleri ve fiziksel ve geometrik karakteristik özelliklerinin açıklanması gereklidir. Bu analizlerin en
  büyük yarar

  ı deformasyonlara neden olan streslerin bağıl büyüklüklerinin (değerlerinin) ve gerçek
  konumlar

  ının tanımlanmasıdır.
  Jeoloji ve mühendislik jeolojisi literatürü yap

  ıların kökenlerinin, oluşumlarının yorumlanmasına
  yard

  ımcı olan dinamik modellemelerden bahseder. Dinamik analizlerin temeli teorik ve deneysel
  ara

  ştırmalara dayanır. Dinamik modellerin çoğu ilke olarak geçerlidir fakat çoğu yapısal sistemler bir
  tek dinamik modelden daha çok modelle tatmin edici bir

  şekilde açıklanabilmelidir.
  Yemek tariflerinde oldu

  ğu gibi yapılar ve yapısal sistemlerin gelişimi için dinamik modeller


  şünülmelidir. Yemek tariflerinin pek çoğu teorik tariflerin uygulanması ve tariflerin denenmesi
  sonucunda garantili ürünler/sonuçlar ortaya koyar. Bu nedenle, yakla

  şık 2 milyar yıl önce oluşmuş
  yap

  ısal sistemler için deformasyon şartlarının yorumlanması çok güçtür.
  Dinamik modellemelerde, düzenlenmi

  ş sıcaklık, kuşatılmış basınç, deformasyon hızı ve sıvı basıncı
  ko

  şulları altında kayaçların küçük bir silindirik karotları üzerinde uygulanan deneysel deformasyonlar
  yap

  ılır.
  Büyük jeolojik yap

  ıların her birinin dinamik analizleri farklı yapılır. Faylar ve fay şekilleri yalnızca
  gerçek kayaçlar kullan

  ılarak değil, kil gibi yumuşak malzeme kullanılarak da deneysel olarak
  incelenir. Faylar bilinen stres ve/veya hareket koşullarının ışığı altında yorumlanabilir.


  II. GER


  İLME (STRESS)
  D

  ış kuvvetlerin etkisi altında denge halinde bulunan bir katı cismin içinde, bu kuvvetlere karşı iç
  kuvvetler meydana gelir. Cismin bir kesitindeki kuvvetlerin sonsuz küçük bir yüzey parças

  ına oranı
  bir limit de

  ğere yaklaşır. Bu limit değere cismin ele alınan noktasındaki GERİLME si adı verilir.
  Di

  ğer bir deyişle, kafi derecede küçük bir yüzey parçası için, birim yüzeye isabet eden kuvvete
  GER


  İLME

  denir.
  Bir cismin belirli bir kesitindeki gerilme, bir kesite dik (normal), di

  ğeri paralel (teğetsel) olmak üzere
  iki bile

  şene ayrılarak incelenebilir.
  II.1. Gerilme Tipleri
  Dört çe

  şit gerilme tipi olup bunlar: 1) Basınç gerilmesi (compressive stress), 2) Çekme gerilmesi
  (tensile stress), 3) Kuvvet-çifti (couple) ve 4) Burulmadır (torsion) 2. Hakim
  Devamlı Üye

  jeolojik yapıların petrolle ilişkisi fazladır yer şekilleri olsun iklim olsun petrolle ilgilidir yerin altından çıkarıldığı için yer şekilleriyle de ilgisi fazladır.
+ Yorum Gönder


petrolün jeolojik yapılarla ilişkisi