+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Hadisler ve açıklamaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hadisler ve açıklamaları
  yhaa bulamıyorum hadislerin açıklamalarını bu sitede de yoksa artık :( 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Hadisler ve açıklamaları


  RASUL SEVGİSİNE SUSAMIŞ GÖNÜLLER OLARAK HADİSİ ŞERİFLERİ HERKESE YAYMALIYIZ.NEDEN HADİSİ ŞERİFLER BAŞLIĞINDA DEVAMLI 40 HADİSİ ŞERİF YAZDIĞIMI KISACA ANLATAYIM:
  hadisler-ve-a-klamalar-.jpg
  Efendimiz (sas) kainatın yaratılmasına vesile olan biricik nebiyi zişanımızdır. Böyle muhteşem özellik ve sıfatları olan birinin insanlığın huzur ve mutluluğu için elbette söyleyecek çok önemli söz ve ifadeleri olmalıdır.

  Kendisine, kendi manevi geleceğine, ahirete önem ve değer veren insanın böyle muhteşem ve muazzez insanın sözlerine değer verip ezberlemesi de elbette çok önemlidir. Kaldı ki Efendimiz (sas) o kadar önemlidir ve toplumun, bireyin hayatına yönelik o kadar önemli sözler söylemiştir ki onlardan bir tekine bile uyan kurtulabilir. Sözgelimi Efendimizin (sas) "Efşusselame beynekum" "Selamı aranızda yayınız" hadisini hayatına düstur edinen günümüz insanının her karşılaştığı insana selam vermesi, onları Allah'ın selamıyla karşılaması, onları selam ve güvene davet etmesi ve bunlar her gün bir iki üç derken o insanla dost olmasını sağlar ki, selamdan kasıt insanlarla diyaloğa girmek ve onları dost olarak kabul etmektir. Yine sözgelimi "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisine göre kendine bir hayat yolu çizen müminin komşularının dini, ırkı gibi özellikleri asla nazara vermeden Allah için ilgilenmesi o toplumun kurtuluşu adına 1428 yıl önce Efendimiz tarafından sunulan asla pörsümez, eskimez bir reçete değil midir?


  Bir tek hadis toplum ve bireyin hayatına maddi manevi bu kadar erişilmez etkiler yapıyorsa, hayata bütünüyle tatbik edilen 40 hadisin nasıl cenneti netice veren ebedi güzelliklere netice vereceğini siz düşünün

  "Men ehlesa lillahi erbaîne sabâhan zaherat yenabîu'l-hikmeti min kalbihî alâ lisanihî." "Kim sadece Allah rızası mülahazasıyla kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar." (Müsnedüş-Şihab, 1/285)
  "El-hamru ümmü'l-habaisi." "İçki, bütün kötülüklerin anasıdır." (Nesâi, Sünen, 8,315)


  "Es-sübhatü temneü'r-rizka." "Sabah uykusu, rızka engel olur." (Burada, güneşin doğuşuyla kerahet vakti bitinceye kadarki 40-50 dak. arasındaki vakit olan gaylule uykusu kastedilmektedir.)
  "El-emânetü tecurru'r-rızka ve'l- hiyanetü tecurrü'l-fakre" "Doğruluk, rızkı; hıyanet de, fukaralığı çeker."


  "El-kanaatü malün la yenfedü." "Kanâat, tükenmez bir sermayedir."

  "Es-salatü nûru'l mü'min." "Namaz, mü'minin nûrudur." (Buhârî)
  "Felâ yağrisu'l-müslimü ğarsen, feye'külü minhü insânün velâ dabbetün velâ tayrun illâ kane lehû sadakaten ilâ yevmi'l-kıyameti." "Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan, insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur." (Müslim, Müsâkât 10)

  "Ra'sü'l-akli ba'de'l-îmâni bi'llâhi't-teveddüdü ile'n-nâsi" "Aklın gereği, Allah'a imandan sonra, O'nun için sevmek, sevilmek ve insanlarla dost geçinmektir." (Mecmeu'z-Zevâid, 8/17; Biraz farkla, Beyhakî, Sünen, 10/109; Taberanî, el-Mu'cemü's- Sağîr, 2/21)

  "El-bereketü mea ekabiriküm." "Bereket, büyüklerinizle birlikteliktir." (Hâkim, el- Müstedrek)


  "El-cemâatü rahmetün, ve'l-firkatü azâbün." "Cemâat, rahmettir; ayrılık azâptır."

  "Hüsnû's-suâli nısfu'l-ilmi." "Güzel soru, ilmin yarısıdır."
  "Milâkü'd-dîni'l-verau." "Dînin özü, günâh ihtimâli olan şeylerden sakınmaktır." (Ebû Nu'aym)


  "Ed-duâü hüve'l ibadetü." "Duâ ibâdettir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

  "Et-tuhuru şatru'l iman." "Temizlik imanın yarısıdır."
  "El-birrû hüsnü'l-hulki." "İyilik, ahlâk güzelliğidir." (Nesâî, Sünen)


  "Es-selâmü kable'l kelâmi." "Selâm, kelâmdan öncedir."

  "El hayaü minel iman." "Hayâ (utanma duygusu) imandandır."
  "Er-rifku re'sü'l-hikmeti." "Yumuşak davranma (rıfk), hikmetin başıdır." (Buhârî)


  "Kelimetü'l-hikmeti dâlletü külli hakimîn." "Hikmetli söz, hikmet arayan herkesin yitiğidir." (Buhârî)

  "El cümuatü haccü'l mesakin" "Cuma fakirlerin haccıdır."
  "Niyetü'l mü'mini eblegu min amelihi." "Mü'minin niyeti, amelinden daha etkilidir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned)


  "Matlu'l ganiyyi zulmün ve mes'eletü'l ganiyyi nârün" "Zenginin, vâdeli borcunu vaktinde ödememesi zulüm; varlıklı kimsenin dilenmesi ise ateştir." (Ahmed b. Hanbel)
  "El-idetü atıyyetün." "Vaat edilen, verilmelidir." (Ebû Nu'aym)


  "El-emânetü gınen." "Güven, zenginliktir."

  "Ed-dînü'n-nasîhatü." "Din, nasihattir." (Buhârî, Sahîh, 1, 20)
  "Er-rifku re'sü'l-hikmeti." "Yumuşak davranma (rıfk), hikmetin başıdır." (Buhârî)


  "El'a'mâlü bi'n-niyât." "Ameller niyetlere göre değerlendirilir." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 25, 43)

  "Zina'l-uyûni en-nazaru." "Gözlerin zinası bakmaktır."
  "Min hüsni islami'l mer'i terkühû mâ lâ ya'nîhi" "(Doğrudan ya da dolaylı olarak Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmayan) lüzumsuz bütün duygu, düşünce ve fiilleri terk etmesi, kişinin İslam'ı bilmesinin ve gereklerini yerine getirmesinin mükemmelliğindendir." (Tirmizî, Zühd, 11)

  "El-mecâlisü bi'l-emâneti." "Meclislerde konuşulanlar, emânet hükmündedir." (Ebû Dâvûd, Sünen, 4, 369)


  "Es-semâhu rabâ'hun ve'lusru şu'mun." "Müsâmahakârlık kazançlıdır, güçleştirmek ise uğursuzluktur."
  "El-harbü hud'atün." "Savaş hîledir." (Ordular karşılıklı olarak birbirini alt etmeye çalıştıkları için çeşitli manevralar ve aldatmalar savaşta düşmana karşı yapılabilir.)


  "El-mer'ü alâ dini halilihi." "Kişi, arkadaşının dini üzeredir."

  "El hamru ümmü'l habais." "İçki, kötülüklerin anasıdır."
  "Men tevâdaa rafeahullâhu ve men tekebbera vedaahullâhu." "Allah için tevazu göstereni Allah yüceltir. Kibirli olanı ise Allah alçaltır." (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/76)


  "Ed-duaü hüvel ibadetü." "Dua ibadettir."
  "Es-sadakatü tutfiü'l-hatîete kemâ yutfiü'l-maü'n-nâre." "Su nasıl ateşi söndürüyorsa sadaka da hataları öyle siler süpürür." (Tirmizi, İman, 8, İbn Mace, Zühd, 22)


  "Efdalü'l ibadeti edvamuha." "İbadetin efdali devamlı olanıdır."

  "El-Kur'anü hüved deva." "Kur'an, sırf devadır."
  "Şerafü'l mü'mini kıyâmü'l-leyli ve ızzühü istiğnâühû ani'n-nâs." "Mü'minin şeref ve itibarı, gecelerini ibadetle geçirmesinde; izzet ve haysiyeti de, gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır." (Müstedrek, 4/360)  "Ed-duaü silahü'l mümini." "Dua müminin silahıdır."
  "Lâ tüksiru'd-dahıke fe inne kesrete'd-dahıki tümîtü'l-kalbe." "Çok gülmeyiniz! Zira çok gülmek kalbi öldürür." (İbn Mace, Zühd, 19)


  "El-imâ'nü nısfâni nısfun fi's-sabri ve nısfun fi'ş-şükri." "İman iki kısımdan müteşekkil bir bütündür; onun bir yarısını sabır, diğer yarısını da şükür oluşturur"
  "İnnemâ mevdıu's-salâti mine'd-dîni kemevdıı'r-re'si mine'l-cesedi" "Bedende başın yeri ne ise, dinde namazın yeri de odur" (El-Mu'cemü'l-Evsat, 2/383; Mecmeu'z-Zevaid, /292)


  "Ed-dellü ale'l-hayri kefailihi" "Hayra vesile olan yapan gibidir"
  "En-nedemü tevbetün" "Pişmanlık, tövbedir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 376, 423, 433)


  "El-bezâu mine'l cefâi" Ağız bozukluğu (küfürbazlık), kabalıktandır (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 501)
  "Evvelü mâ yûdau fi'l-mîzâni el huluku'l-hasenü" "Kıyamet günü mîzana ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır" (Taberâni, el-Mu'cemü'l- Kebîr, 24/253)


  "El-hayrü âdetün ve'ş-şerrü lecâcetün" "Hayır, alışılmış bir davranıştır; şer ise, inatçılıktır"
  "Men ğaşşenê feleyse minnâ" Bizi aldatan bizden değildir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/50)


  "El-müsteşârü mü'temenün" "Mü'min kendisiyle istişâre edilen, güvenilir kimsedir" (Buhârî, el-Edeb'ül-Müfred)

  "Kesretü'd dahiki tumitül kalb" "Çok gülmek kalbi öldürür"
  "El-hasebü'l-mâlü ve'l- keramü't-takvâ" "İnsanın değeri malı ile; âlicenablığı ise, takvâsı iledir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned)


  "İnne'd-dâlle ale'l-hayri ke-fâılihî" "Hayırlı bir işe vesile olan, onu yapan gibidir" (Tirmizî, İlim, 14)
+ Yorum Gönder


hadisler,  kisa hadisler