+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Peygamberimizin hadis-i şerifleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberimizin hadis-i şerifleri
  oruc ile ilgili peygamberimizin sözlerini nereden bulabilirim lazımda 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Peygamberimizin hadis-i şerifleri

  peygamberimizin hadis-i şerifleri.jpg

  Konu İyiliğin Mükâfâtı;orucun Fazîleti
  Baslik Ramazan Orucunun Fazîleti Ve Başlıca Âdâbı Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi
  Ravi Ebû Hüreyre (395)
  Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Oruç bir kalkandır; (oruçluyu beşerî ihtiraslardan hıfz eder). Oruçlu kem söz söylemesin! Oruçlu, kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki def`a: "ben oruçluyum!" desin!. Rûhum yed-i kudretinde olan Cenâb-ı Hakk`a yemîn ederim ki, oruçlu ağzın (açlık) kokusu, Allahu Teâlâ indinde misk kokulu kimse benim (rızâm) için yemesini, içmesini, cinsî arzusunu bırakmıştır. Oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riyâ karışmayan) bir ibâdettir. Onun (sayısız) ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki başka ibâdetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir.


  Konu Orucun Fazîleti (3)
  Baslik Oruçluların Cennet`e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa`d Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
  Ravi Sehl B. Sa`d (32)
  Hadis Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Cennet`te "Reyyân" denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennet`e) yalnız oruçlular girerler; onlardan başka hiç bir kimse giremez (Kıyâmet gününde): oruçlular nerede? diye i`lân edilir. Oruçlular kalkıp girerler. Bunlardan başka hiç bir kimse buradan giremez. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık kimse giremez.


  Konu Çok Namaz Kılanlar;orucun Fazîleti;sadakanın Fazîleti
  Baslik Oruçluların Cennet`e (reyyân) Kapısından Gireceklerine Dâir Sehl İbn-i Sa`d Ve Ebû Hüreyre Hadîsleri (2)
  Ravi Ebû Hüreyre (395)
  Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, Allah rızâsı için (malından iki sığır, iki koyun, iki dirhem) çift sadaka verirse, Cennet kapılarından: ey Allah`ın (sevgili) kulu (buraya gel!). Bu kapıda büyük hayr ü bereket vardır, diye çağrılır. Çok namaz kılan musallî de (Cennet`in) namaz kapısından çağırılır. Mücâhidler cihâd kapısından, oruçlular da "Reyyân" kapısından, sadaka sâhibleri de sadaka kapısından da`vet edilirler. Ebû Bekr radiya`llahu anh: - Babam, anam sana fedâ olsun yâ Resûlullah! Bir mü`minin bu kapıların hepsinden da`vet olunması müşkül müdür, bir kişi bu kapıların hepsinden da`vet olunur mu? diye sordu. Resûlullah cevâben: - Evet, hepsinden da`vet olunur. Ey Ebû Bekr, umarım ki, sen de o bahtiyarlardan olasın!, buyurdu.


  Konu Ramazanın Fazîleti
  Baslik Ramazan Geldiğinde Cennet Kapıları Açılıp Cehennem Kapıları Kapandığına Dâir Ebû Hüreyre Hadîsi
  Ravi Ebû Hüreyre (395)
  Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in: "Ramazân-ı şerîf geldiğinde Cennet kapıları açılır" buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir. Yine Ebû Hürerye radiya`llahu anh`ten Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in: "Ramazan girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları da kapanır, bütün şeytanlar da zincire vurulurlar" buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir.


  Konu Bayram Hilâlinin Hesabı;oruç;ramazan Hilâli
  Baslik Rü`yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
  Ravi Abdullâh B. Ömer (212)
  Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir: Ey ümmetim! (Hilâl-i) Ramazân`ı gördünüz mü oruç tutunuz, yine Hilâl`i gördüğünüzde iftâr ve Bayram ediniz. Eğer Hilâl size bulutlu, kapalı bulunursa artık onu yâni Hilâl-i Ramazân`ı (tekmîl-i selâsîn ile) takdîr ve hisâb ediniz. (Ve Ramazân`ı otuza doldurarak Bayram yapınız).


  Konu Oruçlu İken Yalan Söylemek;oruçlunun Kötülükten Uzak Durması;yalancılar
  Baslik Rü`yet-i Hilâl İle Ramazan Ve Bayram Yapılması Ve Mağmûm Havada Tekmîl-i Selâsîn İle Hisâb Edilmesi Hakkında Ebû Hüreyre Hadîsi (2)
  Ravi Ebû Hüreyre (395)
  Hadis Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Kim ki, yalan söylemeği ve yalanla amel etmeği bırakmazsa, Cenâb-ı Hak o kimsenin yemesini, içmesini, bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifât buyurmaz.


  Konu Orucun Fazîleti (3)
  Baslik İftar Vaktinde Neş`eyi İfâde Eden Ebû Hüreyre Hadîsi
  Ravi Ebû Hüreyre (395)
  Hadis (tercemesi 897 rakamiyle) geçmiş olan hadîs-i kudsî kısmında Hak Celle ve Alâ: "Âdem-oğlunun işlediği her hayr ü ibâdet (de) kendisi için (bir haz ve menfaat endîşesi var) dır. Fakat oruç böyle değildir. Oruç, hâlis benim (rızâm) için edilen bir ibâdettir. Onun mükâfâtını da ben veririm" buyurduğu Mişkât-i Nübüvvet`ten naklen rivâyet edilmiştir. Bu hadîsin sonunda Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Oruçlunun kendisiyle neş`e-mend olduğu iki sevinci vardır: birisi iftar vaktindeki (oruç bozmak) sevinci, öbirisi Rabb`ına mülâkî olduğu zamanki orucu (nun mükâfâtı) ile sevincidir" buyurduğu rivâyet edilmiştir.


  Konu Evlenmek;nikâh;orucun Faydaları
  Baslik Orucun Sâim Üzerindeki Terbiyetkâr Te`sîri Hakkında Abdullâh İbn-i Mes`ûd Hadîsi (2)
  Ravi Abdullâh B. Mes`ûd (72)
  Hadis Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ile bulunduğumuz sırada Resûlullah`ın şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir: Kimin evlenmek külfetine gücü yeterse evlensin! Zîrâ tezevvüc, gözü (haramdan) son derece men` eder. İffeti de o nisbette muhâfaza eyler. Nikâh masrafına muktedir olmayan kimse de oruç tutsun: Zîrâ oruç, sâim için katı-ı şehvettir.


  Konu İ`lâ Olayı;kamerî Ay 29 Veya 30 Gün Sürer
  Baslik Îlâ-i Şer`î Ve Hükmü
  Ravi Ümmü`l-mü`minîn Ümmü Seleme (8)
  Hadis (Ümmü`l-Mü`minîn) Ümmü Seleme radiya`llahu anhâ`dan gelen rivâyete göre, Resûlulah salla`llahu aleyhi ve sellem kadınlarının odalarına bir ay girmemeğe yemîn etmişti. Yirmi dokuz gün geçince günün evvelinde, yâhud âhirinde (Hazret-i Âişe odasına) geldi. (Müşârün-ileyhâ tarafından): - Yâ Resûla`llah! Siz bir ay yanımıza gelmemeğe yemîn etmiştiniz, denildi de Resûlulah: - Ay, yirmi dokuz gündür, diye cevâb verdi.


  Konu İftar Etmek (2)
  Baslik Bakara Suresi 187 Nolu Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü Hakkında Berâ` Hadîsi
  Ravi Berâ` B. Âzib (31)
  Hadis Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: (Oruç ilk farz olduğu sırada) Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem`in Ashâb`ı arasında bir kimse oruç tutar da iftar zamânında iftar etmeden uyursa, o kimse ne gece, ne de gündüz tâ akşama kadar bir şey yiyemezdi. Ensâr`dan Kays İbn-i Sırme radiya`llahu anh de sâim olduğu bir gün iftar vakti evine gelmiş ve haremine: - Hazır taâmın var mıdır? diye sormuştu. Haremi: - Hayır, yoktur. Fakat gider, şimdi getiririm, demişti. Kays o günü toprakla çalışmıştı. Yorgun bulunduğundan haremi gelince uyumuş ve iftar zamânını uyku ile geçirmişti. Haremi gelip Kays`in uykuda olduğunu görünce: - Vay sana yazıklar oldu! dedi. Gündüz olup gün yarı olunca Kays`e bir baygınlık geldi. Keyfiyet Resûlullah`a haber verildi. Bunun üzerine şu meâldeki âyet-i kerîme nâzil oldu: (Ey mü`minler! Leyle-i sıyâmınızda sizin için kadınlarınıza yaklaşmak halâl kılındı). Bu âyet-i kerîmenin nüzûlü üzerine Ashâb-ı Kirâm derin bir meserret hissettiler. Mütâkıben de: [gecenin zulmetinden sabahın beyâzı zâhir olana kadar (ki, fecr-i sâdıktır) yeyiniz, içiniz!] meâlindeki nazm-ı kerîm-i İlâhî nâzil oldu.


  Konu Sâhur Yemeği (4)
  Baslik Hayt-i Esved İle Hayt-i Ebyazın, Sevâd-ı Leyl İle Beyâz-ı Nehâr Olduğuna Dâir Adiy İbn-i Hâtim Hadîsi
  Ravi Adiyy İbn-i Hâtim (4)
  Hadis Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: "Sizin için beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yeyiniz içiniz" (meâlindeki nazm-ı şerîf) nâzıl olunca (mazmûn-ı münîfini bilmeyerek) hemen bir siyah, bir de beyaz ip edindim. Bunları yastığımın altına koydum. Gece zaman zaman bu iplere bakıyordum. Fakat bir türlü biribirnden ayırt edemiyordum. Kuşluk vakti Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gittim. Bu hâli kendilerine arzettim. Resûl-i Ekrem cevâben: - Bu hayt-ı esved ile hayt-ı ebyaz, sevâd-i leyl ile beyâz-ı nehârdır, buyurdu.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  İslam dinin beş şartından biridir oruç ve oruç her yıl Ramazan ayı boyunca sabah ezanından akşam ezanına kadar aç ve sussuz kalarak irademizi sınadığımız bir ibadettir.
+ Yorum Gönder