+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda eski çağlarda enlem boylam bilgileri nasıl bulunuyordu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  eski çağlarda enlem boylam bilgileri nasıl bulunuyordu
  eski çağlarda enlem boylam bilgileri nasıl bulunuyordu 2. Mine
  Devamlı Üye

  Eski Çağlarda Enlem Boylam Bilgileri Nasıl Bulunuyordu

  eski çağlar.jpg

  Yeryüzünü fiziksel, iktisadi, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilim dalı. Yerkürenin tümü bu bilimin konusu içine girer. Coğrafya birçok yardımcı bilimle (jeoloji, jeofizik, pedoloji, petrografi, hidroloji, astronomi, meteoroloji, zooloji, botanik, jeopolitik, etnoloji, antropoloji, sosyoloji, etnografya, kartografya, topografya, jeodezi, istatistik, ekonomi, tarih) iç içedir. Coğrafya biliminin oluşmasında, sözü edilen bu bilimler, tek tek ya da birlikte etkin rol oynamıştır. Coğrafya deneye bağlı bir bilim olmayıp salt incelemeye ve araştırmaya dayalı bir bilimdir. Araştırma, inceleme, gözlemler sonucu sağlanan bilgiler, önce betimlenerek derlenir, sonra açıklanır. Betimleme, gözlenen konu ya da olayın çeşitli özellik ve nitelikleriyle yazı, çizgi, harita ya da fotoğraf aracılığıyla tanıtımıdır. Coğrafya betimlemelerinde önemli olan, gözlemi yapılan yerin ya da bölgenin topografya özelliklerini saptayıp bir haritada belirtmektir. Ayrıca, coğrafya araştırması için düzenlenen gezilerde gerekli biçim, kesit, profil ve krokilerin doğru çizilmesi, fotoğrafların özenle çekilmesi de önem taşır. Coğrafya, “Genel Coğrafya” ve “Ülkeler Coğrafyası” biçiminde iki ana bölüme ayrılır.Genel Coğrafya: Gerek antropoloji gerekse fiziksel yönden yeryüzünü bir bütün olarak ele alır. Çok değişik olan coğrafya olay ve konularının her birini ayrı ayrı hem genel hem de yerel (bölgesel) olarak inceler. Coğrafya olay ve konularının oluşumunu, yayılma biçimlerini araştırıp saptar. Coğrafya öğeleri olan ırmaklar, dağlar, ovalar, göller,çöller, denizler, kentler vb yanı sıra jeoloji etkenleri, atmosfer hidroloji, insan,doğa ilişkisi gibi konular da genel coğrafyanın alanı içine girer. Gözlem ve karşılaştırma yoluyla, olaylar ve konular sınıflandırılıp kurallara bağlanır.Genel coğrafya dört bölüme ayrılır: Fiziksel Coğrafya; Biyocoğrafya; Beşeri Coğrafya ve iktisadı Coğrafya. Fiziksel Coğrafya: Yüzey biçimleri, hava, su gibi yeryüzünün cansız öğeleri bu bölümde incelenir. Yer biçim bilim (jeomorfoloji) iklirnbilgisi (klimatoloji), subilgisi (hidrografi), ana deniz bilim (aşinografi) fiziksel coğrafyanın alt bölümleridir. Matematik coğrafya da fiziksel coğrafyanın bilgilerinden oluşmuş bir başka coğrafya dalıdır. Matematik coğrafya, dünyanın ölçülerini ve çeşitli noktaların yerlerini saptamaya çalışır. Bunun için de enlem ve boylam sistemlerinden yararlanır. Biyocoğrafya: insan dışındaki canlıların (bitki ve hayvanlar), yeryüzündeki olaylarla ilişkileri, birbirlerinden etkileşimleri, yeryüzüne dağılışları, bu dağılışın nedenleri, oluşturdukları topluluk çeşitleri ve bunların nedenlerinin araştırılıp incelenmesi biyocoğrafyanın konusunun içine girer. Beşeri Coğrafya: insan topluluklarının yeryüzüyle ilişkilerini inceler, insanların yeryüzündeki dağılımı, yerleşme bölgeleri, bu bölgelerin nitelik ve özellikleri, beslenme, giyecek, barınak, araç-gereç, yeryüzündeki insan soyları, diller, inanışlar, yerleşme biçimleri, ülke ve ulusların kültürleri beşeri coğrafyanın konusunu oluşturur. Nüfus Coğrafyası (Demografik Coğrafya) Beşeri Coğrafya’nın önemli bir dalıdır. Tüm yeryüzünde ya da belirli bir bölgedeki insan nüfusunun belli süreler içinde azalıp çoğalma nedenlerini inceleyerek nüfusun yapısını saptayıp tanımlar.İktisadi Coğrafya: Ekonomi olaylarının dünyadaki, belli bir ülkedeki, bölgedeki kenteki akım biçimi ve dağılımını; bunun öteki coğrafya olaylarıyla ilişkisini inceleyip ortaya koyar ve nedenlerini araştırır.Ülkeler Coğrafyası: Yeryüzündeki belli bir bölgeyi kendine konu edinir. Bu bölge bir anakara olabileceği gibi anakaradaki herhangi bir ülke, bir bölge, yöre, akarsu, dağ, körfez, deniz, ova vb. olabilir. Amaç, incelenen yerin coğrafya koşullarıyla belirlenmiş özelliklerini saptamaktır. Ayrıca, çeşitli coğrafya olaylarının o yerle ilişkisi de incelenir. Özel Coğrafya da denilen bu coğrafya dalında, araştırma yapılırken ilk olarak o yerin dağ, ova, yayla vb. gibi yüzey biçimleri belirlenir. Tüm bu bilgilere bitki örtüsü, insan toplulukları, hayvanlar, iklim gibi öteki coğrafya öğeleri de eklenir. Ülkeler (Devletler) Coğrafyası, Karalar Coğrafyası, Bölge Coğrafya Monografları Ülkeler Coğrafyasının alt bölümleridir.Kartografya: Harita Bilimi de denilen bu dal, coğrafyanın özgün ve özgül anlatım aracıdır. Haritacılık tekniği, günümüzde öteki tekniklerin gelişmelerine de bağlı olarak büyük gelişmeler göstermiştir.Tarih. Eski çağlarda Mezopotamya kavimlerinde, Mısır’da, Kalde’de ilkel haritaların yapıldığı bilinmektedir. İÖ 3000′den daha eski tarihlerde yapılan kimi Babil tabletleri, haritaların ilk örnekleri olarak kabul edilir. Güneydoğu Asya adalarından Okyanusyadaki adalara özel tekneleriyle giderlerken Polinezyalılar da yaptıkları “Çubuk Haritalar”dan yararlanmışlardır, ilkel haritalar coğrafya amacının dışında, av bölgelerinin sınırlarının saptanmasr, bir yolun belirlenmesi, ticaret ve savaş için de yapılmıştır.Çağdaş haritaların ilk örneğiniyse İÖ 575′te Eski Yunan’da Thales’in çömezi Miletoslu Anaksimandros’un yaptığı kabul edilir. Anaksimandrosjyerküreyi silindir bir prizma biçiminde düşünmüş ve bunun üstteki dairesel yüzeyini yaşanan yeryüzü olarak kabul etmiştir. Miletoslu bilginin haritasında dikdörtgen biçimindeki dünya, basınçlı hava üzerinde duruyor gösterilmiştir. Anaksimandros, haritasını çizerken dünyayı yalnız matematik ve fiziksel açıdan incelemiştir. İÖ 516′da yine Miletoslu bir bilgin olan Hekataios, harita çizerken tarihsel öğelerden de yararlandı. Çizdiği haritada dünyayı okyanus üstünde yüzen düz bir tepsi biçiminde gösterdi. Deniz ve kara ticaretinin gelişerek büyük boyutlara ulaşması, iskender’in (İÖ 356-322) Hindistan’a kadar uzanan seferi harita çizimini ve dolayısıyla coğrafyayı bir bilim olarak daha da geliştirdi. Daha sonra Dikaiarkhos (İÖ 347-285), çizdiği haritada matematik ve fiziksel öğelerin dışında yaptığı jeoloji çalışmalarının verilerinden de yararlandı. Eratosthenes (İÖ 3. yy) ise, haritasında enlem,boylam öğelerini sistemli bir biçimde kullandı.
 3. -bozkurt-
  Üye
  oooooooooofffffffff nek adr ugrasmısın elıne saglık apaaa
+ Yorum Gönder