+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Cbs ne gibi kolaylıklar sağlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cbs ne gibi kolaylıklar sağlar
  cbs ne gibi kolaylıklar sağlar 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)
  (CBS: Coğrafi Bilgi Sistemleri)(GIS: Georaphical Information Systems) Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunlarının çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntemler bütünüdür. Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar??? CBS ile toplanan veriler sürekli güncellenebilmektedir.Sistemin temel amacı olan farklı verilerin aynı tabanda birleştirilmesi ile oluşan görsel verilere kullanıcılar kolaylıkla ulaşabilmektedir.Veriler üzerinde analiz yapabilmeimkanı,sistemin sağladığı önemli avantajlar arasında yer alır.
 3. Ziyaretçi
  coğrafi bilgi sistemi ne gibi kolaylıklar sağlar Biraz daha detaylı anlatır mısınız?
 4. Asel
  Bayan Üye
  cbs ne gibi kolaylıklar sağlar


  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe'ye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Özellikle CBS'nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş bir merak uyandırması, gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler, CBS'nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin vermemiştir. CBS, bazı araştırmacılara göre konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram, bazılarına göre; konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı yönetim sistemi olarak nitelendirilmektedir. Buna göre en genel haliyle CBS'tanımı aşağıdaki şekildedir;

  "Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.

 5. Ziyaretçi
  CBS'nin Yaygın Kullanıldığı Uygulama Alanları

  CBS altında izlenen konumsal bilgileri (topoğrafik çizimler, haritalar, vektörel verilerle ifade edilen imar durumları, iletim hatları, altyapılar, kadastral bilgiler, zemin bilgileri, katmanlar vb.) şu şekilde sınıflandırabiliriz.

  • Tapu ve kadastro bilgileri
  • 1/5000 ölçekli nazım imar planı
  • 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
  • Numarataj haritası
  • Halihazır imar haritası
  • Çakıştırılmış kadastro haritası, imar planı, halihazır imar haritası ve numarataj haritası
  • Kentin tüm altyapı haritaları (su, kanalizasyon, elektrik, telefon, ulaşım ve sinyalizasyon şebekesi)
  • Yukarıdaki bileşenlerin işlendiği, ulusal standartta temel sayısal harita

  Teknolojik gelişmelerle, farklı birçok uygulamayı içine alan CBS, yalnızca veritabanı, sayısal harita ve analizlerden oluşmaz. Yönetim merkezinde, doğru konumlandığında karar destek mekanizması olarak etkin ve sağlıklı şekilde kullanılabilir. İnternet olanaklarıyla birleşip zaman ve mekandan bağımsız bir kullanıma açılır.

  CBS ve KBS, sorunlar karşısında iş ve hizmetlerin tıkanma noktasına geldiği mevcut yerleşim yerlerinde ya da yeni planlanan yerleşimlerde, yerel yöneticiler için bir çözüm yolu olarak en çok önerilen yöntemleridir. Belediye ve yerel yönetimlerde, çevre yönetimi, havza yönetimi, ulaşım planlama, uygun yer seçimi, çok kriterli karar verme, kazı-dolgu çalışmaları, akıllı harita üretimi, alan planlaması, envanter çalışmaları, senaryo ve trend analizleri, ÇED projeleri, kirlilik modellemesi, üç boyutlu arazi modelleme, araç takibi, YBS ve SCADA entegrasyonu, deprem hasar analizleri, vergi takibi vb. birçok kullanım alanı bulunmaktadır.

+ Yorum Gönder


cbs ne gibi kolaylıklar sağlar,  coğrafi bilgi sistemi ne gibi kolaylıklar sağlar,  cbs uygulaması günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlar,  cbs günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlar,  cbs ne gibi kolaylıkları sağlar nedir,  cbs kullanımının kolaylıkları