+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Göç sorununun sosyal sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göç sorununun sosyal sonuçları nelerdir
  Göç sorununun sosyal sonuçları nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Göç sorununun sosyal sonuçları nelerdir


  •Kırsal alandan kırsal alana
  •Kırsal alandan kentlere
  •Kentlerden kentlere
  •Kentlerden kırsal alana
  doğru olmaktadır İç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan kentlere doğru olanıdır Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret merkezleri, maden yatakları bakımından zengin olan bölgeler ve turistik yöreler göçmen çekerler

  İç Göçün Doğuşu
  1950’li yıllar; ülkemizde ekonomiden siyasete, sosyal hayattan kültürel hayata kadar toplumu ilgilendiren her alanda ve toplumun her kesiminde radikal değişimler ve dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır
  Kentlerimiz açısından bu dönemin getirdiği en önemli olgu iç göç ile bu göçün doğal sonucu olan gecekondulaşma ve çarpık yapılaşmalardır

  Göç Çeşitleri
  Göç kavramı iki kategoride değerlendirilmelidir:

  1Gönüllü Göç: Kentin çekiciliğinden kaynaklanan göç
  2Zorunlu Göç: Kırsalın iticiliğinden kaynaklanan göç
  1Sosyo-Ekonomik zorluklardan kaynaklanan göç
  2Güvenlik sebeplerinden kaynaklanan göç

  1980 öncesi kentin çekiciliği ve kırsalın iticiliğinden kaynaklanan göç, 1980 sonrası terör, sıkıyönetim, olağanüstü hal uygulamalarının yanı sıra güvenlik nedeni ile köy boşaltma, bölgede yaşanan silahlı çatışmalar, yayla yasağı uygulaması gibi sebepler kitlesel göçü zorlamıştır
  Ek olarak da kimi siyasilerin kentlerde güç kazanabilme çabalarıyla da tetiklenmiştir
  Birinci dönem iç göçe ekonomik ve sosyal şartlar damgasını vurmuştur
  İkinci dönem göç dalgasında ise Güvenlik şartları ve siyaset belirleyici rol oynamıştır

  Göçün Etkileri
  Göçlerin olumsuz etkisi hem kentler, hem toplum, hem de birey üzerinde görülmekte, taraflarda yıpratıcı etki yapmaktadır

  1 Kentlere Etkisi
  Göç sebebi ile öngörülemeyen nüfusun, kentlere göç etmesinin yol açtığı hızlı nüfus artışı karşısında kentlerde,

  •Kentsel yatırım maliyetleri artışı ve verimsiz kullanım
  •Çarpık yapılaşma
  •Yetersiz donatı ve yetersiz altyapı
  gibi önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır

  a Kentsel Yatırım Maliyetleri Artışı ve Verimsiz Kullanım
  Kentlerde altyapı maliyetlerinin verimli olması için nüfusun 100-300 bin arası olması gerekmektedir Nüfus arttıkça yatırım maliyetleri de artmaktadır
  Plansız ve çarpık yapılaşma, sadece kentlerin altyapı ve donatı alan ve tesisleri yönünden yetersiz kalmaları ile sonuçlanmamaktadır
  Bunun yanı sıra, kent kaynaklarının da verimsiz kullanılmasına sebep olmaktadır
  Örneğin; Planlı yapılaşmanın olduğu yerlerde yol alanlarının, toplam alana oranı % 10-15 arasında olması gerekirken, bu oran gecekondu ve kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde % 20-30 arasındadır
  Bunun anlamı şudur:
  Gecekondu veya kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerdeki yol ağı, planlı bölgelerin iki katıdır Bu da; Atık Su, İçme Suyu, Yağmur Suyu, Telekom Hatları, Elektrik Şebekesi, Doğal Gaz Şebekesi, Asfalt, Bordur-Tretuvar gibi yol ile bağlantılı yatırımların iki kat olarak yapılması demektir Bu da, zaten kıt olan kent kaynaklarının yetersizliğine yol açmaktadır
  Mali yönden bu kaynak israfının yanı sıra, ortalamanın iki katı bir alan asfalt veya benzeri bir sert zeminle örtüldüğünden; ekolojik dengeye de olumsuz etkisi olmaktadır
  Örneğin, Toplu Konut Alanında arazinin % 11’i asfalt malzeme ile kapatılırken, çarpık yapılaşmada bu oran % 28’dir

  b Çarpık Yapılaşma
  Kentlere göç edenler tarafından, öncelikle kentlerin çeperlerindeki kamu arazilerinin işgal edilip, üzerlerine gecekondu olarak tabir edilen binaların yapıldığı gözlemlenmiştir
  İkinci aşamada, kent merkezi ile bu alanlar arasında, iki tarafında bazı özelliklerini alan; ama iki taraftan da ayrışan yeni bir yapı türü doğmaktadır Bu tür yapıları kaçak ve sağlıksız yapılar olarak tarif etmek mümkündür
  Göç, sadece gecekonduların yapımına yol açmakla kalmamakta, ikinci aşamada talep artışını sağlayarak kaçak yapılaşmayı tetiklemektedir

  c Yetersiz Donatı ve Altyapı
  Gecekondu bölgeleri temel kentsel altyapıdan bile yoksun olarak doğmuş yerlerdir Her ne kadar daha sonraları bu bölgelere, yerel yönetimler eli ile alt yapı hizmetleri getirilmeye çalışılmış ise de, plansızlık sebebi ile bu faaliyetler de ihtiyacı etkin olarak karşılayamamıştır
  Modern bir kentin kurulabilmesi için planlı bir yapılaşma gerekmektedir Oysa, vatandaşlar tarafından kurulan bölgelerimiz gerekli donatıdan yoksun, plansız ve sağlıksız olarak gelişmektedir Sonuçta, kamu da, vatandaş da plansız yapılanmanın zararını görmektedir

  2 Göçün Toplumsal ve Bireysel Etkisi
  İçgöç bireysel ve toplumsal sonuçlar doğurmaktadır:

  •Bireyin davranış ve eğilimleri değişir
  •Mahallelilik ve komşuluk yerini iş arkadaşlığı ve rekabete bırakır
  •Geniş aileden – çekirdek aileye geçilir
  •Göçün asıl tahripkar etkisi ikinci kuşaklarda görülür
  Öncelikle Zorunlu İç Göçe Maruz Bırakılanlar
  Güvenlik ve siyasi sebeplerle, zorunlu iç göçe maruz bırakılanların yaşadıkları sorunlar genel olarak diğer göç nedenleri ile gelenlere göre daha zordur Çünkü, bu insanların bir kısmı geldiği köyünde arazi, sürü sahibi olan ya da en azından zor da geçiniyor olsa, bir iş sahibi olan kişiler iken, bir anda kendilerini kentlerde evsiz, işsiz, aşsız buluvermişlerdir (Ağrı-Solhan örneği)
  Ne hazindir ki, göç mağdurlarının çoğuna adlarına düzenlenmiş tapu olduğu için yeşil kart bile verilmemiştir
  Bu şartlar kişilerde psikolojik rahatsızlıklara yol açmakta, onları ya içine kapanık, ya da saldırgan kılmaktadır Toplum da bireylerden oluştuğu için, bu şartlar sosyolojik olarak da gettolaşma ve kent barışının bozulması biçiminde kendisini göstermektedir

  İç Göçün Bireysel ve Toplumsal Sonuçları

  a Bireyin Davranış ve Eğilimlere Etkisi
  İç göç sonucu kitleler, yaşadıkları yerlerden sadece coğrafi anlamda ayrılmazlar Bunun beraberinde yaşadıkları yerdeki sosyal, kültürel değerlerden de ayrılış söz konusudur As*lında göçün en önemli neticesi, onun birey ve toplumsal davra*nışlar, tutumlar ve eğilimlerde meydana getirdiği köklü değişmeler ve dönüşümlerde görülür
  Kent, insanı zorlu bir hayatı yaşamaya davet ediyor Gerçekten de köyden şehre gelen insanın davranışlarında, eğilimlerinde ve tutumunda, nasıl köklü değişmelerin meydana geldiğini, günlük gözlemlerimizle tespit etmek mümkündür

  b Mahallelilik ve Komşuluk
  Kentlerin hızla gelişmesi ile paralel olarak, birbirlerini yakından tanıyan insan birlikteliği ortadan kalkar
  Herkes kendi iç dünyasında özel bir yaşam biçimi geliştirir Artık birbirini tanıyan mahallelinin yerini, komşusunu bile tanımayan insanlar alır

  c İş Arkadaşlığı ve Rekabet
  Kazanç ve refah düzeyini yükseltmek, birinci öneme sahip amaç olduğundan, insanların hayatı evlerinden ve arkadaş ilişkilerinden çok, iş yerinde geçmeye başlar Akraba ve komşuluk, yerini iş arkadaşlığına bırakır Fakat burada da samimi dostluklar yerine, rekabet hakimdir

  d Geniş Aileden – Çekirdek Aileye
  Kent yaşamı beraberinde bireyciliği ve çekirdek aile tipini getirir Geniş aile tipinin ortadan kalkması ile, bireysel yaşamın ağır koşulları altında kendilerini yalnız hissederler Geçim ve gelecek kaygısı, onun tüm dünyasına yön veren en önemli korkusu haline dönüşür
  Geniş ailede dayanışma, tecrübe ve birikim aktarımı, nesiller arası bağın korunması söz konusu iken, çekirdek ailede bunlar yoktur

  e İkinci Kuşaklarda Tepki
  Kırsaldan kentlere gelenler, burada aradıklarını bulamasalar da geri dönmeyi pek düşünmezler
  Birinci kuşak, gecekondu bölgesinin olumsuz şartlarını kendi köyü ile karşılaştırmakta ve yine de yaşantısını (Eğitim, sağlık, istihdam, vb) daha iyi, memnuniyet verici bulmaktadır
  Ancak İkinci kuşak gecekondu bölgesinin insanı; kıyaslamayı köyle değil, yaşadığı şehrin gelişmiş bölgeleriyle yapmaktadır
  Bu da mutsuzluğu, rahatsızlığı, tepkiyi, öfkeyi artırmakta, kentsel gerilimi beslemektedir
+ Yorum Gönder