+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Belediye zabıta hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediye zabıta hakları
  belediye zabıta hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  belediye zabıta hakları

  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esaslarını, çalışanların görev ve yetkilerini, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikleri, alacakları meslek içi eğitimi, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimleri düzenlemektir.


  Kapsam

  Madde 2- Bu Yönetmelik belediyelerin zabıta teşkilatını, zabıta amir ve memurlarını kapsar.

  Hukuki dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Belediye : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediyelerini,
  b) Belediye Başkanı : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye başkanlarını,
  c) Belediye Encümeni : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye encümenlerini,
  d) Belediye Meclisi : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye meclislerini,
  e) Belediye Zabıta Personeli : Büyükşehir, büyükşehir ilçe, ilk kademe, il, ilçe ve belde belediye zabıta teşkilatının daire başkanı, şube müdürü, müdür, amir ve memurlarını,
  f) Görevde Yükselme Eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  g) Değerlendirme Formu : Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirerek tabi tutulacağı puanlamayı gösteren formu,

  ğ) Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

  h) KPSS : Kamu Personeli Seçme Sınavını,
  ifade eder.


  Belediye zabıtası
  Madde 5- Belediye zabıtası; belediye sınırları ve mücavir alanları içinde beldenin düzenini koruyan, belde halkının sağlık ve huzurunu sağlayan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetidir.


  Belediye zabıtasının bağlılığı
  Madde 6- Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanının emri altındadır.

  Hizmet yoğunluğunun gerekli kıldığı belediyelerde belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini bir belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde ise genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir.

  Gerekli hallerde, mahallin en büyük mülki idare amiri zabıta personelini sayı ve süresini belirtmek kaydıyla görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanına bilgi verilir.

  Belediye zabıtasının görev ve yetkileri
  Madde 7- Belediye zabıtasının görev ve yetkileri belediye hudutları ve mücavir alanları ile sınırlıdır.

  Büyükşehir belediye zabıtası, Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

  Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtaları gerektiğinde işbirliği yaparlar. Bu durumda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyukşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. İşbirliği sırasında büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.


  İKİNCİ BÖLÜM

  Zabıta Teşkilatı

  Belediye zabıta teşkilatı
  Madde 8- Her belediyede zabıta teşkilatı kurulur.

  Belediye zabıta teşkilatı; nüfusu 5.000’e kadar olan yerlerde zabıta komiserliği, 5.000-10.000 olan yerlerde zabıta başkomiserliği; 10.000-50.000 arası olan yerlerde zabıta amirliği; 50.000’den yukarı olan yerlerde ve il merkezlerinde zabıta müdürlüğü, büyükşehirlerde daire başkanlığı veya müdürlük olarak kurulur.

  Belediye zabıtası, belediye hizmetleriyle ilgili olarak sabit, gezici veya ortak çalışmanın zorunlu kıldığı durumlarda toplu olarak görev yapar.

  Belediye zabıta teşkilatı norm kadroya uygun unvan ve sayıda personelden oluşur.

  Belediye zabıta amir ve memurlarının unvanları
  Madde 9- Belediye zabıta kadrosu; belediyenin nüfus büyüklüğü ve statüsüne göre daire başkanı, şube müdürü, zabıta müdürü, zabıta müdür yardımcısı, zabıta amiri, başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları ile zabıta memurlarından oluşur.

  Belediye Zabıta teşkilatında görev yapan personel gördükleri hizmet, kıdem, öğrenim ve yeterlik esaslarına ve kazandıkları rütbelere göre aşağıdaki unvanları alırlar.

  a) Zabıta Memuru,

  b) Zabıta Komiser Yardımcısı,

  c) Zabıta Komiseri,

  d) Zabıta Başkomiseri,

  e) Zabıta Amiri,

  f) Zabıta Müdür Yardımcısı,

  g) Zabıta Müdürü,

  ve bunların üzerindeki zabıta amirleri meslek mensubu,

  Belediye zabıta hizmetlerinin sürekliliği
  Madde 10- Belediye zabıta hizmetleri ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde aksatılmadan yürütülür.

  Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur.

  Belediye zabıtasına haftanın herhangi bir gününde hafta tatili verilir. Günlük hizmet süreleri 12 saati, haftalık çalışma süresi 48 saati geçemez.

  Belediye zabıta hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

  Belediye hizmetlerinin belediye sınırları itibariyle bütünlüğü ve birimler
  Madde 11- Belediye zabıta hizmetleri belediye sınırları ve varsa mücavir alanları içinde bir bütündür.

  Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, belediye başkanının onayı ile imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. En üst zabıta amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile sabit veya gezici zabıta karakolları kurulabilir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Belediye Zabıta Memurluğuna Atanmada Temel Esaslar


  Temel esaslar
  Madde 12- Devlet memurluğuna ilk defa zabıta memuru olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS’na girmeleri ve 100 (yüz) tam not üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları şarttır.

  Bu sınava giren adaylardan zabıta memurluğuna atanmak isteyenler, belediyelerin kadro sayılarını, aranan nitelikleri belirterek açtığı ve ilan ettiği zabıta memurluğu sınavlarına KPSS sonuç belgesi ile birlikte başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

  Sözlü sınavlar, Sözlü Sınav Komisyonlarınca yapılır. Sözlü sınav komisyonu en az bir başkan ile iki üyeden oluşur. Başkan ve bir üyenin belediyenin zabıta biriminden olması şarttır. Başkan ve üyeler zabıta birim amirinin teklifi üzerine belediye başkanı onayı ile görevlendirilirler.

  Sözlü sınav belediyesinde mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara, yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyad sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.

  Kesin başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalayarak diğer sınav evrakı ile birlikte belediye zabıta birimine teslim eder.

  Komisyonca teslim edilen sözlü sınav başarı listesindeki sıralama esas alınarak sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış olarak, sınavın bitiş tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde, belediyesinde liste halinde asılmak ve sınavı kazanmış sayılan tüm adaylara tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

  Ayrıca, sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar da yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde ilgili belediyesine başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki adaylar çağrılır. Bir sınav için açıklanan yedek başarı listesi sadece o sınavdaki kadrolar için kullanılır. Daha sonra boşalan kadrolar için kullanılamaz.

  Sözlü sınavı kazanan adaylar belediye zabıta birimi amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile belediye zabıta memurluğu adaylığına atanırlar.

  Sonuçlar, ilgili belediye tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Belediye zabıta memurluğu adaylığına atanma şartları

  Madde 13- Belediye zabıta memurluğuna atanmak için Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile bu Yönetmelik’teki özel şartlar aranır.


  Belediye zabıta memurluğuna atanma için özel şartlar

  Madde 14- Belediye zabıta memurluğu için aşağıdaki özel şartlar aranır;

  a) 30 yaşını aşmamış olmak,

  b) Boy erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa olmamak ve boy ölçüsünün son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg’den eksik veya fazla fark olmamak.

  c) Mahalli idarelerle ilgili meslek lisesi ve ya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir.


  İlk defa atanacaklardan istenecek belgeler

  Madde 15- Belediye zabıta memurluğuna atanacakların;

  a) Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

  b) Diploma aslı veya onaylı örneği, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilecek belgeleri, öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek belgeyi,

  c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıklarına dair Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeyi,

  d) Askerlik durumlarını belirten; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeleri,

  e) Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak tam teşekküllü kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu, bulundurmaları gerekir.


  Başka memurluklardan naklen geçiş

  Madde 16- Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 40 yaşını aşmamaları, 14 üncü maddedeki diğer şartları taşımaları ve 12 inci maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, Devlet Memurları Kanununa ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak belediye zabıta birimi amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile belediye zabıta memurluğuna atanırlar.

  Kimlik belgesi
  Madde 17- Her zabıta memuruna bir kimlik belgesi verilir.

  Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı ve kan grubu gibi bilgiler yer alır. Kimlik belgesinin örneği İçişleri Bakanlığınca hazırlanır.

  Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya genel sekreter imzalar.

  Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

  Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta memuru kimliğini belediye başkanlığına teslim eder.


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Görevde Yükselme Esasları


  Görevde Yükselme Şartları

  Madde 18- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan görevlerden,

  a) Büyükşehir belediyelerinde daire başkanı ve şube müdürleri, il merkezi belediyeleri ile nüfusu 100.000’nin üzerinde olan belediyelerde zabıta müdürleri görevde yükselme sınavına tabii değildir. Bunların atamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

  b) Zabıta Müdürü, Zabıta Müdür Yardımcısı, Zabıta Amiri, Zabıta Başkomiseri, Zabıta Komiseri, Zabıta Komiser Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda;


  1) Zabıta Müdürlüğü İçin:

  a) Görevde Yükselme Sınavında başarılı olmak,

  b) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim bitirmiş olmak,

  c) En az iki yıl zabıta müdür yardımcısı olarak çalışmış olmak,

  d) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

  e) Son sicil notu iyi olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması “iyi” olmak,

  f) Kadro durumu elverişli olmak,


  2) Zabıta Müdür Yardımcılığına Yapılacak Atamalarda

  a) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmek veya en az 2 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

  b) 1-4 dereceli kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

  c) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak,

  d) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az “iyi” olmak,

  e) Görevde yükselme sınavını kazanmak,

  f) Kadro durumu elverişli olmak,


  3) Zabıta Amirliğine Yapılacak Atamalarda

  a) Zabıta başkomiserliğinde en az 3 yıl başarı ile çalışmış olmak,

  b)En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

  c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az “iyi” olmak,

  d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

  e) Kadro durumu elverişli olmak,


  4) Zabıta Başkomiserliğine Yapılacak Atamalarda

  a) En az üç yıl belediye zabıta komiseri olarak başarı ile çalışmış olmak,

  b) En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak

  c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması en az “iyi” olmak,

  d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

  e) Kadro durumu elverişli olmak,


  5) Zabıta Komiserliğine Yapılacak Atamalarda

  a) En az üç yıl zabıta komiser yardımcısı olarak başarı ile çalışmış olmak,

  b) En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak

  c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az “iyi” olmak,

  d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

  e) Kadro durumu elverişli olmak,


  6) Zabıta Komiser Yardımcılığına Yapılacak Atamalarda

  a) En az lise mezunu yada meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

  b) 4 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 4 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 5 yıl zabıta memuru olarak başarı ile çalışmış olmak,

  c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla, son üç yıllık sicil notu ortalaması en az “iyi” olmak,

  d) Görevde yükselme sınavını kazanmış olmak,

  e) Kadro durumu elverişli olmak,

  şartları aranır.

  Belediyeler atanılacak görevin niteliği itibarıyla aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması şarttır.

  Ancak yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı kurumda en az iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.


  Görevde yükselme eğitiminin ilanı değerlendirilmesi ve eğitime alınma

  Madde 19- Belediyelerin zabıta birimleri; görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirlemek amacıyla, ihtiyaç duydukları kadroları tespit ederek belediyenin personel birimine bildirir. Belediyenin personel birimi tarafından,

  a) Atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve derecesi,,

  b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar,

  c) Son başvuru tarihi,

  d) Sınavın yapılacağı yer ve tarih

  belirlenir ve bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce Personel birimi tarafından Zabıta birim amirliğine duyurulur. Zabıta birim amirliği de bu duyuruyu derhal adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

  Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını birimleri aracılığı ile personel birimine yapar.

  Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçtiği taktirde “Ek – 1 Değerlendirme Formu” doldurularak puanlama yapılır. Değerlendirme formu ile öğrenim durumu disiplin , sicil şartları ve hizmet süreleri açısından değerlendirilir. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alanlardan başlayıp boş kadro sayısının iki katına indirilmek suretiyle personel birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda son sicil notu yüksek, hizmet süresi fazla ve yaşça küçük olana öncelik verilir.
+ Yorum Gönder