+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Olgunun tanımı ve kompozisyonu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Olgunun tanımı ve kompozisyonu
  Olgunun tanımı ve kompozisyonu 2. Asel
  Bayan Üye

  Olgunun tanımı ve kompozisyonu

  Gerçekleşmiş olan her şey Olam ve olay birer olgu’dur. Olgu deyimi bu iki yakın anlamlı deyimden daha geniş kapsamlıdır ve ikisini de içerir. Olam zaman ve yer özellikleriyle ele alınan olgu, olay zaman ve yer özelliklerinden sıyrılmış olgudur. Olmuş olan her şey olgu’dur; bundan ötürü de olgu deyimi olası, olanaklı ve düşünsel, tasarımsal deyimleriyle karşıt anlamlıdır. Çünkü bu deyimler henüz gerçekleşmemiş olanı dile getirirler; gerçekleşmeleri muhtemeldir, mümkündür ya da gerçekleştirilmeleri düşünülmektedir, tasarımlanmaktadır ama henüz olmamış’lardır ve bundan ötürü de olgu değillerdir. Cladue Bernard “deneyimsel düşünceye yol gösterecek ve aynı zamanda onu denetleyecek tek gerçek olgulardır” der. Olay deneyim konusu olan olgu’ dur, ama onun deneyimini olgu denetler; çünkü olgu betimleyici ve somut, olay’sa çözümsel ve soyuttur. Olay deney konusu, olgu ise deney sonucudur. Örneğin savaş, gerçekleşmiş olarak olgu , soyut olarak olay , belli bir yer ve zamanda geçmiş olarak olam’dır. Auguste Comte ve olgucu izleyicileri (pozitivistler) bizim algı dediğimize olgu derler. Onlara göre sadece duyumlarımız ve algılarımız dolaysız verilerdir, bunları incelemekle yetinmemiz gerekir. Kierkegaard ve varoluşçu izleyicilerine (egzistansiyalistler) göre insan anlaşılamayan ve hiçbir açıklanması bulunmayan bir salt olgu’dur. Ve kendisine yabancı bir dünya içine atılmıştır. Mantık açısından da bilim, olgulardan önermeler çıkarır ve bu önermeleri olgularla tanıtlar.
  Bir olguyu açıklamak demek, onu başka olgulara indirgemek demektir. Ne var ki açıklanamayan, eş deyişle başka olgulara indirgenemeyen olgular da vardır. Örneğin herhangi bir şeyin varlığı, böylesine bir olgudur. Kızgın bir sobaya elinizi dokundurduğunuzda elinizin yandığından şüphe edemezsiniz, bunlar kesin olarak verilmiş olgulardır. Doğa bilimleri ve genellikle bilim sadece olguları açıklamakla yetinmez, onları en yalın bir biçimde açıklamaya çalışır. Bilim olguları sadece yasalara bağlamaya değil en yakın yasalara bağlamaya çalışır. Olgular, deneyin sağladığı gerçek verilerdir. Deneyimsel yöntemde olgulara dayanılır ve deneyimler ancak olgulara başvurularak denetlenebilir.

  --------------------------------------------------------------------------------


  08-12-2011 Olgu Nedir?#3 (mesaj-linki)
  ThinkerBeLL Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir. Olgu; nesnel ve irade dışı olumdur ve sık sık olay ile karıştırılır. Örneğin İngiltere'nin bir ada olduğu, şekerin suda eridiği, dünya nüfusunun arttı*ğı birer olgu olarak addedilebilir.
  Olgu teriminin sıradan ve bilimsel kulla*nımları arasında keskin bir ihtilaf mevcut değildir. Normal kullanımda olgular, doğru olmayan şeyin ve zannın zıddır. Bilimsel kullanımda ise bu zıtlık daha çok olgusal ile teorik, olgular ile onların yorumlan, 'verilmiş' olgular ile onlara dayanan inşalar ara*sındadır.
  Her şey bir olgu olarak tanımlanabilirse de, bazı doğrular tabiatıyla daha çok böyle tanımlanabilir. Olguları, onu soyut ve sos*yal veya genel, negatif, gözlemlenemez, belirlenemez veya diffüze edilmiş haller olarak kullanmaktan somut, bireysel, pozi*tif, gözlemlenebilir, özgül ve belli bir yere bağlı olarak vuku bulan hadiseler şeklinde tanımlamak daha doğrudur.
  Bundan doğan felsefi problem, uygun olguların sınırlandırılması, tesbiti ve tasnifi ile diğer daha farazi olguların birincisine dayanarak açıklanmasıdır. Bu tür açıklamalara veya farazi olguların gerçek olanlarına indirgenmesine bir alternatif, farazi olanların hiçbir şeye atıfta bulunmama olasılığı*dır. Dünyanın kendisinden teşkil edildiği atomik olguları tesbit için çeşitli girişimler yapılmıştır. Bu girişimler mantıkçı atomcu*luk (logical atomism) veya mantıkçı poziti*vizm olarak adlandırılırlar.

  Olgunun temel özellikleri şunlardır:

  Nesneldir.
  İstenç (irade) dışıdır.

  Karşıt örnekler:

  Atatürk 1881 yılında doğmuştur. (Olgu değil olaydır, çünkü bu tarihte doğmayabilirdi.)
  Türkler'in ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk'tür. (Olgu değil olaydır, çünkü bir insan tarafından yapılmıştır.)
  Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. (Olgu değil olaydır, çünkü bu tarihte çıkmayabilirdi ve bir insan tarafından yapılmıştır.)
  Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. (Olgu değil olaydır, çünkü başka bir il de olabilirdi ve insanlar tarafından yapılmıştır.)
  Atatürk 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir. (Olgu değil olaydır, çünkü bu tarihte ölmeyebilirdi.)

  Uygun örnekler:

  Suyun 99 derecede kaynayıp 100 derecede buharlaşması olgudur, ama falancanın kilosu olaydır.
  Işığın hızı, olgudur, ama falancanın saniyedeki hızı olaydır.
  Yer çekimi olgudur, ama cinsel çekim ve paranın gücü olaydır.
  Canlıların üremeleri olgudur, ama falancanın üremesi olaydır.
+ Yorum Gönder