+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Doğru bilgi ve düşünceyi açıklama özgürlüğü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğru bilgi ve düşünceyi açıklama özgürlüğü
  doğru bilgi ve düşünceyi açıklama özgürlüğü 2. Asel
  Bayan Üye

  doğru bilgi ve düşünceyi açıklama özgürlüğü

  Düşünce Özgürlüğü

  AİHS’nin 9 maddesi aynen şöyledir:
  “ 1- Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, aleni veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak sureti ile dinine veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir
  2- Dinini veya inançlarını açıklama özgürlüğü, ancak kamu güvenliğinin kamu düzeni, sağlığı veya ahlakının ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda gerekli önlem olarak ve yasa ile sınırlanabilir”
  Düşünce özgürlüğü bu madde ile koruma altına alınmıştır Düşünce özgürlüğü yüzyıllardır tartışılan konuların başında gelmektedir Düşünce dışarıya vurmadıkça mutlak koruma altındadır Düşünce özgürlüğü ile düşünceyi açıklama yani ifade özgürlüğü arasında ayrım yapılamayacağı çoğunlukla kabul edilmiş bir görüştür Kişinin iç dünyasını ilgilendiren ve dışarı vurulmayan düşünce hiçbir sistemde cezalandırılmamıştır Düşünce özgürlüğü bu nedenle ifade özgürlüğü başlığı altında incelenmiştir


  BİLGİ EDİNME HAKKI NEDİR?

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doğrultusunda:

  Yukarıdaki e-posta adresi ile faks numarasına ya da Başkanlığımıza doğrudan dilekçeyle
  başvuruda bulunabilirsiniz(Başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıdaki metni
  okuyunuz)

  GENEL BİLGİ

  Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun
  olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982
  sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 24102003 gün ve 25269 sayılı Resmi Gazetede
  yayınlanmış ve 24042004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen
  yönetmelik de 27042004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

  MÜRACAAT ŞEKLİ

  Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi,
  başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve
  yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir Bu başvuru kişinin kimliğinin ve imzasının veya
  yazının kimden neşet ettiğini tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir
  olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla da yapabilir

  Başvurunun Kurum ve Kuruluşa ulaştığı tarih, başvuru tarihidir

  Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurum ve Kuruluşlara gönderilebilir

  Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi
  edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla , başvuru sahipleri bilgi
  edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1’de , tüzel kişiler için
  EK-2’de yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler Ancak elektronik posta ve faks
  yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları
  doldurmaları zorunludur

  İSTİSNALAR

  Kanunda Bilgi Edinme Hakkının istisnaları olarak düzenlenen ve aşağıda belirtilen
  konularda yapılan bilgi edinme başvuruları reddedilir ve red kararı başvuru sahibine
  gerekçeli olarak bildirilir

  Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler,
  Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler,
  İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler,
  İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,
  Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,
  Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler,
  Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler,
  Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından
  gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali
  bilgiler,(Vergi mahremiyeti gibi)

  Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında
  ilgili kanun hükümleri uygulanır
  Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile
  kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler
  Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri görüş , bilgi notu,
  teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler
  Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular


  SÜRELER

  1 Kurum ve Kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi 15 iş günü
  içinde sağlar
  2 Bir başka Kurum ve Kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru
  içeriğinin birden fazla kurum veya kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi ve
  belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun
  gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir

  ÜCRETLENDİRME

  Bilgi edinme isteminden yararlanmak isteyenler için, bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği
  inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde
  Bilgi Edinme Kanunu hükümleri uyarınca ücret tahsil edebilirKonu hakkında 14 Şubat
  2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı'nın 1 Sıra No'lu Bilgi ve Belgeye
  Erişim Ücreti Genel Tebliği'nde belirlenen esaslara göre ücretlendirme işlemi yapılabilir

  İTİRAZ

  Başvuru sahibi bilgi edinme istemiyle ilgili itirazları Bilgi Edinme ve Değerlendirme
  Kuruluna 15 gün içinde yazılı olarak yapar Kurul bu konudaki kararını 30 iş günü
  içerisinde verir

  DENETİM VE CEZA HÜKÜMLERİ

  Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve
  kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen
  usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz,
  kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin almaksızın yayınlanamaz Bu
  madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar,
  kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin
  hükümleri uygulanır
+ Yorum Gönder


doğru bilgi alma özgürlüğü kısaca