+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Peygamber efendimiz ve Kuran'ı Kerimden kısa dua örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamber efendimiz ve Kuran'ı Kerimden kısa dua örnekleri
  Peygamber efendimiz ve Kuran'ı Kerimden kısa dua örnekleri 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Peygamber efendimiz ve Kuran'ı Kerimden kısa dua örnekleri


  Peygamber efendimiz ve Kuran'ı Kerimden kısa dua örnekleri nelerdir

  Kısa Özlü Dualar:(Peygamberimizin (sav) tavsiye ettiği dualardan)


  Lâ ilâhe illellâh

  Elhamdülillâh

  Kelime-i Tevhîd, 'Lâ ilahe illallah' asl-ı îmânı tevlîd ettiği için(imanın ortaya çıkmasına sebep olduğu için) zikirlerin efdali 'Elhamdülillah' Cenâb-ı Hakk'a hamdetmek de, O'nun sonsuz ni'metlerini artırmağa medar(sebep) olduğu için duaların efdalidir."

  Şu yaptığım tavsiyeyi işitmene hiç de bir mâni' yoktur: Sabah ve akşama çıktığında de ki:

  “Yâ hayyu yâ kayyûmu birahmetike esteğîsü eslih lî şe’nî küllehû velâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin”
  "Ey Hayy u Kayyum olan Rabbim! Rahmetine tevessül ediyorum ve benim her hâlimi ıslâh etmeni istiyorum. Göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni kendime (nefsime) bırakma!"

  "Yâ mukallibel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike"

  "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sabit kıl."

  "Yâ musarrifel kulûbi sebbit kalbî alâ dînike"

  "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Benim kalbimi Senin tâatın üzere sabit kıl."

  "Yâ erhamer râhimîne irhamnâ"

  "Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizlere merhamet eyle."

  "Yâ mufettihel ebvâbi iftah lenâ hayral bâb"

  "Ey kapıları açan Allah'ım! Bizim için girecek hayırlı kapılar aç."

  "Hasbunallâhu ve nı’mel vekîl"

  "Allah bize kâfidir, o ne güzel vekildir!"

  Her kim günde yüz kere:

  "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun"
  derse o kimse için on köle azâd etmiş sevabı verilir, yüz hasene yazılır, yüz günâhı silinir, o gün akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı siper olur. Hiç bir kimse ecir bakımından onu geçemez, ancak bunu ondan fazla söyleyen kimse müstesna."
  "Yâ Muâz, günde kaç defa Allah'ı zikrediyorsun? On bin defa "La ilahe illallah" diyerek mi? Bak sana bazı kelimeler öğreteyim, bu onbin defa demenden senin için daha kolaydır. Şöyle de!
  "Lâ ilâhe illellâhu adede kelimâtihi Lâ ilâhe illellâhu adede halkıhî Lâ ilâhe illellâhu zînete arşihi "

  "Lâ ilâhe illellâhu mile semâvâtihi Lâ ilâhe illellâhu misle zalike meahü vel hamdülillâhi misle zalike meahü"

  "Allâhummeğfir li zunûbi"

  "Allah'ın kelimeleri adedince Lâ ilahe illallah. Yarattıkları adedince Lâ ilahe illallah, Arş ağırlığınca Lâ ilahe illallah. Semâlar dolusu Lâ ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Lâ ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Elhamdülillah. Ey Allah'ım! Günahlarımı bağışla."
  " Böyle dersen ne bir melek sevabını yazmağa takat getirebilir, ne de bir başkası." (el-Camıu's-Sağîr)

  alıntı
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz ve Kuran'ı Kerimden kısa dua örnekleri ile ilgili bilgi


  1. "Dua ibadetin tâ kendisidir." (Ebû Davud)  2. "Allah'ım Senden hidayet ve doğruluk isterim." (Müslim)  3. "Allah'ım Senden hidayet takva iffet ve zenginlik isterim." (Müslim)  4. "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalplerimizi taatine çevir." (Müslim)  5. "Allah'ım bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru." (Tirmizî)  6. "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dininin üzerinde sabit kıl." (Tirmizî)  7. "Allah'ım! Senden yararlı bilgi hoş rızık kabul edilmiş amel isterim." (İbn Mace)  8. "Allah'ım beni bağışla bana merhamet et bana afiyet ver ve bana rızk ver." (Müslim)  9. "Allah'ım günahlarımı bağışla bana merhamet et hidayet et bana afiyet ver rızk ver." (Müslim)  10. "Allah'ım yaptığım şeylerin şerrinden ve yapmadığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım." (Müslim)  11. "Zorlu beladan bedbahtlıktan kötü kaderden ve düşmanların şamatasından Allah'a sığınırım." (Buharî-Müslim)  12. "Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru." (Buharî-Müslim)  13. "Allah'ım cehennem fitnesinden ve cehennem azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden Sana sığınırım." (Ebû Davud)  14. "Allah'ım açlıktan Sana sığınırım; o ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten Sana sığınırım; o ne kötü bir sırdaştır." (Ebû Davud)  15. "Allah'ım nimetinin elden çıkmasından afiyetinin ters dönmesinden ansızın azabına uğramaktan ve her türlü gazabından Sana sığınırım." (Müslim)  16. "Allah'ım kalbimi aydınlık kıl lisanımı kulağımı gözümü ardımı önümü üstümü altımı aydınlık eyle. Allah'ım nurumu büyüt." (Buharî-Müslim)  17. "Ey Hay ve Kayyum olan! Sadece Senden yardım isterim; Hayatımı düzelt gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma." (Hakim)  18. "Allah'ım Senden sevgini Seni sevenlerin sevgisini ve beni Senin sevgine ulaştıracak ameli isterim. Allah'ım Senin sevgini bana nefsimden ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle." (Tirmizî)  19. "Allah'ım acizlikten tembellikten korkaklıktan ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım." (Müslim)  20. "Allah'ım; bütün hamdler Sanadır. Sen beni onunla giydirdin. O elbisenin hayrını ve onun için yapılanın hayrını Senden isterim. Onun ve onun için yapılanın şerrinden Sana sığınırım." (Tirmizî)  21. "Allah'ım Senden rahmetini icap ettiren şeyleri mağfiretini gerektiren şeyleri bütün günahlardan esen kalmayı bütün iyilikleri ganimet olarak kazanmayı cennete nail olmayı ve cehennemden kurtulmayı isterim." (Müslim)  22. "Allah'ım işimi koruyan dinimi ıslah et geçimimi sağlayan dünyamı ıslah et dönüp varacağım yer olan ahiretimi ıslah et. Hayatı her hayrı artırmama vesile eyle ölümü bütün kötülüklerden kurtulmama çare eyle." (Müslim)  23. "Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım! sapıtmak ve saptırılmaktan alçalmak ve alçaltılmaktan zulmetmek ve zulmedilmekten bilgisizlikten ve bilgisiz bırakılmaktan Sana sığınırım." (Tirmizî)  24. "Bütün hamdler O Allah'a ki O bana yeter bana acır; yine bütün övgüler O'na ki O beni doyurur ve suvarır. Bana ihsanda bulunup beni -insanların- en faziletli(si) kılan Allah'a hamd olsun. Senden beni ateşten korumanı diliyorum." (Ebû Davud)  25. "Allah'ım Sana teslim oldum Sana iman ettim Sana tevekkül ettim Sana döndüm Senin için dava ettim ve Sana başvurdum. Önceden yaptıklarımı ve sonraya bıraktıklarımı açık yaptıklarımı ve gizli yaptıklarımı bağışla. İleriye götüren ve geriye bırakan Sensin. Senden başka İlah yoktur." (Buharî-Müslim)  26. "Allah'ım acizlikten tembellikten cimrilikten ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu temizle. Onu en iyi temizleyecek olan Sensin. Onun sahibi ve mevlâsı Sensin. Allah'ım faydasız ilimden korkmayan kalpten doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan Sana sığınırım." (Müslim)  27. "Allah'ım! dünyada ve ahirette Senden esenlik isterim; Allah'ım dinim dünyam ailem ve malım konusunda Senden af ve esenlik isterim. Allah'ım ayıplarımı ört. Korkularımdan beni emin eyle. Önümde ardımda sağımda solumda üstümde olanlardan beni koru. Altımdakilerden de Senin azametine sığınırım." (Ebû Davud)  28. "Allah'ım hatamı ve cahilliğimi işimde aşırılığımı ve benden iyi bildiğin şeylerimi bağışla. Allah'ım ciddimi ve şakamı bağışla hataen ve kasten yaptıklarımı bağışla. Bütün bunlar bende vardır. Allah'ım yapıp ileriye gönderdiğim ve yapmayıp geriye bıraktığım; açıkladığım ve gizlediğim şeylerimi ve benden daha iyi bildiğin şeylerimi bağışla. İleriye süren ve geriye bırakan Sensin. Sen her şeye kadirsin." (Buharî-Müslim)  29. "Allah'ım Sen benim Rabbimsin Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın Ben Senin kulunum gücüm yettiğince Senin ahdin ve vaadin üzereyim; işlediklerimin şerrinden Sana sığınır üzerimdeki nimetlerini Sana ikram eder günahımı da itiraf ederim bundan ötürü beni mağfiret eyle. Senden gayrı kimsecikler günahları bağışlayamaz." (Buharî)  30. "Allah'ım bütün hamdler Sanadır. Sen yerin göğün ve onlarda olanların nurusun. Hamd yine Sanadır. Çünkü Sen yerin göğün ve bunlarda olanın yegane idare edenisin. Ve gene bütün övgüler Sana aittir. Ki Sen Hak'sın va'din sözün Seninle karşılaşmak cennet ve cehennem peygamberlerin Muhammed (sav)'in kıyamet saati bütün bunlar haktır. Allah'ım Sana teslim oldum Sana inandım Sana tevekkül ettim Sana yöneldim tevbe ettim senin uğruna mücadele ettim seni hakem edindim. Gelmiş gelecek gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla. Sen benim ilahımsın. Senden başka ilah yoktur. Şanı yüce olan Allah'ın güç ve kuvvetinin dışında güç ve kuvvet yoktur." (Buharî-Müslim)  31. "Gökleri ve yeri yaratan görünen ve görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi meliki ve sahibi olan Allah'ım! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin kötülüğünden şeytan ve ortaklarının şerrinden Sana sığınırım. Nefsime bir kötülüğün gelmesinden veya Müslümanlara karşı bir suç işlemeye onu itmesinden gene Allah'a sığınırım." (Tirmizî)

+ Yorum Gönder