+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Kaynaştırma Eğitiminde öğretmen Nelere Dikkat Etmelidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kaynaştırma Eğitiminde öğretmen Nelere Dikkat Etmelidir
  kaynaştırma eğitiminde öğretmen nelere dikkat etmelidir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kaynaştırma Eğitiminde öğretmen Nelere Dikkat Etmelidir

  Kaynaştırma Eğitiminde öğretmen Nelere Dikkat Etmelidir hakkında bilgi


  1. Kaynaştırma Yoluyla Eğitim: Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüklerince yapılan inceleme neticesinde, eğitilebilir seviyede olduğu tespit edilen çocukların eğitimleri, yeterli sayıda öğrenci bulunamaması halinde özel sınıf açılamayan durumlarda ilköğretim okullarında normal sınıflar içinde kaynaştırılmalarıyla sürdürülür.
  2. Kaynaştırma için okulda, bir sınıfa bir öğrenci verilir. Bu sayı çok zorunlu durumlarda ikiye çıkarılabilir.
  3. Bu öğrencilerin bulundukları sınıflarda öğrenci sayısı, diğer kaynaştırma öğrencisi olmayan sınıflara göre, en az beş öğrenci eksik olacak şekilde düzenlenir.
  4. Zihinsel özürlü öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitim öğretim gördükleri okulun idarecileri tarafından, denetim esnasında müfettişlere, bu öğrencilerin özellikleri ve öğretmenlerinin faaliyetleri konusunda bilgi verilir ve denetimde bu bilgiler dikkate alınır.
  5. Okul idarecileri bu çocukların bulundukları sınıfta, kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimleri için, özürlerinin gerektirdiği eğitim ortamını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.
  6. Kaynaştırma uygulamalarında eğitimlerini sürdüren özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak bireysel gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır.
  7. Görme yetersizliği olan öğrencilere; yazılı yoklamalarda yeteri kadar zaman verilecektir. Bu öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulacaktır.
  8. İşitme yetersizliği olan öğrenciler; ilköğretim ve orta öğretimde, istekleri doğrultusunda müzik ve yabancı dil dersleri programlarının bazı konularından veya tamamından muaf tutulacaktır. Bu öğrencilerin başarıları yazılı sınavlar, ödevler ve projelerle değerlendirilir.
  9. Ortopedik yetersizliği olan öğrencilerden yazmada güçlük çektiği belirlenenler sözlü olarak değerlendirilecektir.
  10. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler; güçlükten etkilenme durumlarına göre yazılı sınav veya sözlü değerlendirmelerin birinden istekleri doğrultusunda muaf tutulacaklardır.
  11. Özel eğitim sınıflarında veya kaynaştırma uygulaması yapılan sınıflarda eğitimini sürdüren 5.ci sınıf öğrencilerine herhangi bir diploma düzenlenmeyecek, bu öğrenciler diğer öğrenciler gibi 6.cı sınıfa devam edeceklerdir.
  12. Kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim sınıflarına devam eden zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerden yaşı ve fiziksel gelişimi uygun olanlar, sınıf öğretmeninin önerisi ve ailenin onayı ile 1.ci sınıfa iki yıl devam edebilirler. Ancak ilköğretimin diğer sınıflarında sınıf tekrarı yaptırılmayacaktır.


  KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

  Kaynaştırma eğitiminin amacını birkaç boyutta açıklamak mümkündür. Sayıları azımsamayacak ölçüde olan kaynaştırma eğitimine alınan öğrenciler için eğitim veren okulun olmaması , özel eğitime muhtaç çocukların bir eğitim imkanına kavuşturulması , kaynaştırma eğitimi programının en önemli amacıdır.
  Halen okula devam etmekte olup ama üst üste sınıfta kalmış, okuma ve yazmayı başaramamış, öğrenme güçlüğü çeken, konuşma gelişimi ve diğer gelişimlerinde akranlarına göre sürekli gerilik gösteren öğrencilerin durumlarının belirlenmesi, okul idaresi, öğretmen ve öğrenci velilerinin problem hakkında bilgilendirilmesi, öğrencinin durumunun bir açıklığa kavuşturularak kendisine ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehberliğin verilmesi kaynaştırma eğitiminin hem amacı hem de hedeflediği bir yarar olmaktadır.
  Öğrencinin akranlarıyla sosyal bütünleşmesinin sağlanması, kendini kabul etmesi ve çevresinden kabul görmesinin sağlanması kaynaştırma eğitiminin bir diğer amacı olarak düşünülebilir.

  KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE ALINACAK ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER

  Kaynaştırma eğitimine alınacak özel eğitime muhtaç öğrencileri ve özür türlerini şu şekilde sıralayabiliriz :
  1. Zeka özürlü çocuklar: Bunlar eğitilebilir zihinsel özürlü olarak belirlenen, zeka bölümleri (IQ) 45-75 arasında bulunan öğrencilerdir.
  2. İşitme engelli çocuklar: İşitme engeli 90 db'e kadar olan ve işitme cihazı kullanan çocuklar.
  3. Ortopedik özürlü çocuklar: Bir organını ya da fonksiyonunu kaybetmiş, iskelet,eklem, sinir sistemi ve kaslarında bir sakatlık bulunan, ancak sınıfta başkasına bağımlı olmadan kalabilen çocuklar.
  4. Görme özürlü çocuklar: Az gören yada görme gücünü tümüyle yitirmiş çocuklar.

  Sıraladığımız bu tür özürlere sahip çocukların kaynaştırma eğitimine alınabileceği, birden fazla özrü bulunan çocukların İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendikten sonra, çocuğun söz konusu eğitimden faydalanıp faydalanmayacağına karar verilmesi gerekmektedir.


  TESPİT - TEŞHİS VE YERLEŞTİRME

  Kaynaştırma Eğitimine alınacak öğrencilerin teşhis ve yerleştirme işi İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

  TESPİT :Okul Müdürleri öğretim yılı başında sınıf öğretmenlerine bir duyuru yaparak sınıflarında , öğrenme güçlüğü çeken , bütün gelişiminde akranlarına göre gerilik gösteren , dikkat ve algılama güçlüğü içinde bulunan , ortopedik özrü , görme veya işitme kaybı olduğundan şüphe ettiği öğrencileri belirleyerek bir liste yapmasını ister. Özel eğitime muhtaç çocukların belirlenmesinde sınıf öğretmeninin kanaati tanılama sürecinde çok önemlidir.Okul Müdürlüğü okul genelinde oluşturduğu listeyi il Rehberlik ve Araştırma Merkezine bildirerek adı geçen öğrencilerin incelemesinin yapılmasını ister.

  TEŞHİS: İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü uzmanları tespit edilen öğrencileri özür türlerine göre incelemeye alır. (Zeka testi, odiometrik inceleme veya snellen scale görme testi vb..) yapılan inceleme sonucunda özel eğitime veya kaynaştırma eğitimine alınacak öğrenciler belirlenir, okul idaresiyle işbirliği yapılarak bu öğrenciler uygun sınıflara yerleştirilir.
  Rehberlik ve Araştırma merkezi kaynaştırma eğitimine alınan her öğrenci için bir inceleme raporu düzenler. Bu raporun bir nüshası öğrencinin okuldaki dosyasında saklanır.

  KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN YARARLARI
  Özürlü öğrencilerin toplum dışına itilmesi yerine, toplumla daha kolay kaynaşmaları bütün eğitim imkanlarından sonuna kadar faydalanmalarına bağlıdır.
  Kaynaştırma, bireyselleştirilmiş eğitim planları ve programları içerisinde uygun görülen, özürlü çocuklarla normal olanlarını belirli sürelerde eğitim ve sosyal yönden bütünleştirmedir. Yani kaynaştırma programı özürlü ve normal çocukların aynı sınıflarda kaynaştırılmasının sağlanmasını, özürlü çocukların mümkün olabildiğince bağımsız olabilme, bulundukları çevrede yaşama ve öğrenmelerine ve çalışmalarına yardımcı olmayı hedefler. Bu program, özürlü çocukların sınıf faaliyetlerine tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Ayrıca kaynaştırma programı, öğretim teknik ve faaliyetlerini özel ihtiyaçlara göre (özür grubu tanınmalı ve buna göre tedbir alınmalıdır.) adapte eden öğretmenlerin, bu çocukların kapasitesinin tümünü kullanabilme fırsatı bulabilmesine yardımcı olmalarını hedefler. Bu çerçevede kaynaştırma eğitiminin yararlarını şu şekilde özetlemek mümkündür
  - Çocuk normallerle birlikte olup, bazı davranışlarını akranlarından öğrenecektir.
  - Toplumun özürlülerin sorunlarını bilmesi için onlarla birlikte yaşamasının birincil koşul olduğu düşünülürse, sorunları bilen ve gören toplum bu sorunlara çözüm arayacak ve normaller bu tür çocuklarla birlikte yaşamayı öğrenecektir.
  - Kaynaştırma gerçekçi benlik (durumun olduğu gibi kabullenilmesi ve gizil güçlerini kullanmaya yönelme) açısından yarar sağlar.

  Ayrıca normal akranları içinde eğitim gören çocuğun sosyal gelişiminin özürlüler için açılan sınıflardan çok daha olumlu olması kaynaştırma eğitiminin bir diğer faydasıdır.

  ÖZÜR TÜRLERİNE GÖRE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMİ


  ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMİ

  Tanım : Kapsamlı olarak zihinsel engellilik; doğumdan önce, doğum sırasında ve gelişim sürecinde, çeşitli nedenlerle zihin gelişimlerinde ve fonksiyonlarında oluşan sürekli yavaşlama, duraklama ve gerileme gösteren ve bunun sonucu olarak etkili uyumsal davranışlarda gerilik ve yetersizlik gösteren sürekli bir durumdur.

  Zihinsel özürlüler genel olarak ikiye ayrılırlar :
  1. Zeka bölümü 25-44 arasında olan Öğretilebilir zihinsel özürlüler,
  2. Zeka bölümü 45-75 arasında olan Eğitilebilir zihinsel özürlüler.
  Üzerinde duracağımız grup eğitilebilir zihinsel özürlüler olacaktır. Çünkü ilköğretimlerde eğitilebilir öğrenciler, diğer normal öğrencilerle aynı sınıfta öğrenim görebilmektedirler.


  EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
  ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI

  Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde ilk öğretimin amaçlarına paralel dört amaç tespit edilmiştir. Bunlar :
  1. Kendini anlamak ve gerçekleştirmek.
  2. İnsan ilişkileri kurmak ve gerçekleştirmek.
  3. Ekonomik beceriler geliştirmek.
  4. Uygar sorumluluk kazandırmak ve geliştirmek.

  Bu temel amaçların özel hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir :
  1. Kendini anlamak ve gerçekleştirmek.
  - Sağlığını koruyucu temel bilgileri benimser, gerekli sağlık ve temizlik alışkanlığını kazanır.
  - Kazalara karşı uyanık ve tedbirli olmayı öğrenir.
  - Çevredeki bütün canlı ve cansız varlıklara değer verir, onları sever ve korumayı öğrenir.
  - Okuma-yazma ve hesaplama gibi temel bilgileri ve becerileri kavrar.
  - Öğrenme merak ve hevesini geliştirir.
  - İyi düşünme ve doğru hüküm verme alışkanlıklarını kavrar.
  - Görev ve sorumluluk duygusunu kazanır.
  - Boş zamanlarını hoş ve yararlı kullanma alışkanlıklarını kazanır.
  - Doğal güzelliklere ve güzel sanatlara karşı ilgi ve hayranlık duymayı öğrenir.
  - Ana dilini düzgün ve doğru kullanmayı öğrenir.
  - Güvenilir bir karakter geliştirir, başarılı olduğu zaman aşırı öğünmelerden sakınmayı, başarısızlık karşısında ümitsizliğe düşmemeyi öğrenir.
  2. İnsan ilişkileri kurmak ve geliştirmek :
  - İyi bir aile hayatının dayandığı temel ilkeleri kavrar, payına düşen sorumlulukları öğrenir ve benimser.
  - Başkaları ile birlikte yaşamayı ve birlikte çalışmayı öğrenir.
  - İnsan ve insanlığa saygı duymayı öğrenir.
  - Nezaket kurallarını öğrenir.
  3. Ekonomik beceri geliştirmek :
  - Toplumun bağımsız ve etkin bir üyesi olabilmek için çalışmanın ve iyi bir üretici olmanın gerekliliğine inanır.
  - İyi bir tüketici olmanın aile ve memleket ekonomisindeki yerini ve önemini kavrar.
  - İnsan gücünün ve iyi bir mesleğe yönelmenin, meslekte uyum kurma ve verimli olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemini kavrar.
  4. Uygar sorumluluk kazandırmak ve geliştirmek :
  - Sosyal etkinliklere katılır ve sosyal anlayış kazanır.
  - Çeşitli durumlarda hoşgörüye sahip olur.
  - Din, milliyet, renk vb. ayrılıkları dikkate almadan insanlarla ilişki kurar.
  - Kanunlara uyar.
  - Demokratik yaşamın en iyi toplum düzeni olduğuna inanır ve ona bağlılık duyar.
  EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN
  SÜREKLİ YAŞAM İLKELERİ

  Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde amaçlanan hedefler doğrultusunda, bu çocuklarda sürekli yaşam için gerekli olan ve aşağıda açıklanan hususların, öğrenim süresince işlevsel hale getirilmesine özel bir önem gösterilmelidir.

  1. Fikirlerle iletişim kurma :
  Genellikle konuşma, dinlenme, okuma-yazma ve aritmetik temel alışkanlıkları, beceri ve davranışlarının öğrenilmesi.
  2. Kendini anlama ve başkalarıyla iyi geçinme :
  Bireyin kuvvetli ve zayıf yönlerini ve ona uyum sağlaması için gerekli olan alışkanlıkları, beceri ve tavırları, toplumda demokratik yaşam için gerekli olan davranışları ve becerileri kazanmak.
  3. Yakın ve uzak yerlere seyahat etmek :
  Şehir içinde yakın çevresinden başka şehirlere, uzak mesafelere seyahat etmek için gerekli temel alışkanlıkları, tavırları ve becerileri kazanmak.
  4. Sosyal, teknolojik ve fiziksel çevreye uyum sağlamak:
  Sosyal imkanları ve töreleri, teknik alet ve araçları kullanma ve uyum sağlamada gerekli olan temel alışkanlıkları ve davranışları, becerileri kazanmak.
  5. Sağlığını korumak :
  Ferdi beslenme, beden hareketleri, beden bakımı, dinleme, hastalıklardan korunma önlemleri ve batımı, sağlığını korumak için gerekli temel alışkanlıkları, davranış ve becerileri kazanmak.
  6. Yaşamını kazanmayı öğrenme :
  Kendisine uygun işi seçmesi, o işe göre hazırlanması ve bir iş bulması ile iyi bir işçi olması için gerekli temel alışkanlıkları, davranış ve becerileri kazanmak.
  7. Emniyetli yaşamayı öğrenme :
  Oyunda, işte ve hareket halinde, tehlikeli durumlarda emniyetini sağlamak için gerekli temel alışkanlıkları, davranış ve becerileri kazanmak.
  8. Ev işleri yapmayı öğrenme :
  Bireyin kendi kendine beslenme, giyinme ve ailesine yardım için gerekli temel alışkanlık, davranış ve becerileri kazanmak.
  8. Parasını iyi ve uygun biçimde kullanma :
  Kazandığı parayı bütçesine göre en uygun biçimde kullanabilmek için gerekli olan temel alışkanlık, bilgi ve becerileri kazanmak.
  9. Zamanı hoş ve yaralı kullanmayı öğrenme :
  Zamanını öldürmeden hoş ve sağlıklı etkinliklere katılabilmek için temel alışkanlık, davranış ve becerileri kazanmak.
  10. Güzellikten hoşlanma ve güzel şeyler yapma :
  İyi bir görünüm içinde bulunmak, bunu devam ettirmek, el işleri, müzik, resim, dans ve halk oyunları ile kendini ifade etmeyi öğrenmek.


  EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE GÖZÖNÜNE ALINACAK ESASLAR

  Çocukların istenilen davranışları göstermeleri veya göstermemeleri türlü sebeplere dayanır. Uygun davranışların geliştirilmesi için aşağıdaki esasların göz önünde bulundurulması gerekir :

  A. Kavramları basitleştirerek öğretim alanına sokmak :
  Zihinsel engelli çocuklar için soyut kavramlar güç öğrenilir. Somut ve fonksiyonel kavramlar tercih edilmelidir. Zihinsel engelli çocuk bir defada pek çok kavram öğrenemez. Öğretile bilinecek kavramların sayıları sınırlandırılmalı, kavramlar çocuğa tek tek öğretilmelidir. Bir kavram iyice öğretilmeden diğer kavrama geçilmemelidir. Aynı kavramlar çeşitli durum ve ilişkileri içerisinde çocuğa öğretilmelidir.
  B. Kısa süreli konular ele almak :
  Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların uzun konuları takip etmek yönünden dikkat ve yetenekleri yeterli değildir. Bu sebeple ünite bütünlüğü içinde ele alınacak konular, kısa süreli zaman dilimleri içinde, küçük bölümler halinde işlenmelidir.

  C. Öğrenme , rastlantıdan ziyade programlara bağlı ve öğretmen gözetiminde yapılmalıdır:
  Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların kavrayış seviyeleri dikkate alınarak, etkinlikler anlamlı parçalara bölünmeli, bölümler sırasıyla iyice kavratıldıktan sonra devam edilmelidir.

  D. Öğretim çocuğun gelişim düzeyine uygun olmalı :
  Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun öğrenme düzeyi tespit edilmeli ve öğrenime o seviyeden başlanarak devam edilmelidir.

  E. Öğretimde çocuğun gelişim düzeyine uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır :
  Bu çocuklar için kullanılacak araçlar çevredeki gerçek araçlar olmalıdır. Karmaşık parçalı araçlar yerine, az parçalı basit araçlar seçilmeli, araçların parçaları yerine bütünü ve işlevi ele alınmalıdır.

  F. Sınıftaki günlük çalışmalar,düzeye uygun ve basit olmalı :
  1. Ferdi eğitim etkinliklerin çıkış noktası olmalıdır.
  2. Öğrencilerin başarılı çalışmaları mutlaka görülmeli, değer verilmeli, gerekirse ödül verilmelidir.
  - Çocuğa başarabileceği görevler verilmeli.
  - Doğru yanıtlayabileceği sorular sorulmalı.
  - Gerekirse görevi yerine getirmede yardım edilmeli.
  - Çocuğun başarısız olduğu noktada bırakılmamalı.
  3. Olumsuzdan daha çok olumlu ifade kullanılmalıdır.
  4. Güven sarsıcı sözlerden ve isteklerden kaçınılmalıdır.
  5. Maddi ceza verilmemelidir.
  6. Acele ve telaşlı emirler yerine, sakin ifadeler kullanılmalıdır.
  7. Sınıfta konuşmalarına olduğunca fazla yer verilmelidir.

  G. Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun eğitiminde, ailenin önemi göz önünde bulundurularak, öğretmen veli işbirliği sağlanmalı, aile eğitimi çalışmaları yapılmalıdır.
  Çocuğun seviyesinin tespiti, uygulanacak eğitim programı, çocukta görülen bazı davranış bozuklukları, aile rehberliği gibi konularda İl rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünden yardım istenmelidir.

  H. Öğretmen ağır öğrenen çocuğu ileri eğitim kademelerine değil, iş yaşamına hazırladığını iyi bilmelidir.
  O bir önder olacak değildir, yaşamını kafasıyla değil, elleriyle kazanacaktır. Bu bakımdan ona yaşamı boyunca kullanacağı temel bilgi ve becerileri kazandırmaya çalışmalıdır.

  I. Tekrara önem veriniz :
  Geç ve güç öğrenirler, çabuk unuturlar. Bu çocukların eğitiminde en aza indirilmiş beceri bilgiler üzerinde sık tekrara önem veriniz.

  İ. İlgi ve dikkatlerini uyanık tutmak :
  Dikkatleri dağınık ve dikkat süreleri kısadır. Sık sık dikkatlerini toplayıcı hareketler yapmalı, ilgi duymadığı konular üzerinde fazla durulmamalı, dersler elden geldiğince somutlaştırılmalıdır.

  J. Genelleme yapamazlar :
  Zihinsel engelli çocuklar genelleme yapamazlar, bir konuda öğrendiği kuralı bir başka konuya aktaramazlar. Bu bakımdan her konuda gerekli olan bilgi ve becerileri ayrı ayrı öğretmek gereklidir.  ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMLERİ

  Tanım : Çeşitli nedenlerle bir organını veya fonksiyonunu kaybetmiş ve bütün düzeltmelere rağmen iskelet, eklem, sinir sistemi ve kaslarından eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanamayacak ölçüde sakatlanmış olanlara ortopedik özürlüler denir. Çoğu zaman ortopedik özürlü kimselerde tanımda yer alan bozuklukların birkaçı birden yer alır.
  Ortopedik özürlü çocukların eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanmaları, durumları elverdiği ölçüde normal okullarda ve sınıflarda yapılmalıdır. Zaten ülkemizde ortopedik özürlüler okulu sadece Ankara'da mevcuttur. Bu yüzden ortopedik özürlü çocukların normal okullarda kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretim görmeleri hem bireyin sosyal yönden gelişmesi açısından faydalı, hem de zorunlu duruma gelmektedir.

  ORTOPEDİK ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BAZI ÖZELLİKLER

  Ortopedik özürlü çocukların büyük çoğunluğunda iskelet ve devinimsel bozukluklar belirgin şekilde görülür. Bu belirtileri üç ana grupta toplamak mümkündür:

  1. Fiziki belirtiler: Bel kemiği ve omurga çarpıktır. Omuz ve kalça aynı hizada değildir. Kol ve bacak uzunlukları farklıdır. Bedenin duruşları ve vaziyet alışları normalden farklıdır. Kol, bacak, diz, dirsek, omu, boyun, omurga, el deformasyonlarına sık rastlanır.
  2. Devimsel davranış belirtileri: Denge ve yürüyüş bozuklukları, motor koordinasyon zayıflığı.
  3. Sık sık rastlanan şikayetler: Genellikle sırt, kol, eklem ve adale ağrılarından şikayet ederler.


  EĞİTİMLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR

  1. Ortopedik özürlü çocukların durumu mümkün olduğu kadar erken belirlenmeli, çocuğun psikolojik, sosyal ve tıbbi bir incelemesi yapılmalıdır.
  2. Çocuğun sahip olduğu genel ve özel yetenekler belirlenmeli ve ona göre uygun yöntem ve araçlar sağlanması yoluna gidilmelidir.
  3. Ortopedik özürlü çocuğun sosyal ve ekonomik durumu ile yakın çevresinde bulunan kişilerin özüre karşı tutum ve tavırları bilinmelidir.
  4. Ortopedik özürlünün eğitim yeri belirlenirken (bölüm-sınıf-sınıfta oturacağı yer) özürün türü ve derecesi göz önüne alınmalıdır.
  5. Ortopedik özürlü çocuklar mümkün olduğu kadar normallerle birlikte eğitim görmelidir.
  6. Özel araç ve gereçler sağlanmalı ve eğitimde yararlanılmalıdır.
  7. Ortopedik özürlü çocuğun eğitiminin başarıya ulaşabilmesi için kendisine ve ailesine sürekli ve etkin bir rehberlik hizmeti verilmelidir.
  KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE ALINACAK ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNE YAPILACAK REHBERLİK

  Özel eğitimde aileye yapılacak rehberlik, normal okullarınkinden daha çok önem kazanmaktadır. Aile bireyleri çocuğun özründen dolayı değişik bir hava içinde olabilirler. Pek çok aile olup bitenden dolayı kendisini suçlu hisseder. Bazı aileler özürlü bir çocuğu kendilerine yakıştıramaz ve kabul etmek istemezler. Bazıları ise yaşadıkları suçluluk duygusundan dolayı çocuğu aşırı koruma gibi bir tutum içine girebilirler. Problemin gerçek mahiyetini bilemeyen aile endişe içinde paniğe kapılabilir. Nereye başvuracaklarını bilemez, çaresizlik içinde olabilirler. Tüm bu saydıklarımız özel eğitime muhtaç çocukların aileleri için "aile rehberliği"ni daha bir önemli ve zorunlu hale getirir.
  Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik rehberlik hizmetini yürütecek kurum ve kuruluşlar : İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, okul idaresi, okul rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleridir. Ana-babalar okuldan ve dolayısıyla rehberlik çalışmalarından birtakım beklentiler içinde olurlar. Özel eğitime muhtaç çocukların velilerinin ortak isteklerinden birisi problemin ne olduğunu bilmek istemeleridir. Bundan sonra ise "ne olacağını" bilmek isterler. Çocuğun bundan sonraki hayatı ne olacaktır? Eğitim görebilecek midir? Bir meslek edinebilecek midir? Bu ve bunun gibi sorular velilerin kafasını en çok meşgul eden sorulardır. İlgili kişiler ve kurumlar bu sorulara nedenli, gerçekçi ve dikkatli cevap verirlerse sonuç o denli iyi olur.

  KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN BAŞARILI OLMASINI SAĞLAYACAK İLKELER

  1. Kaynaştırma eğitimine alınacak öğrencilerin sayısı aynı sınıfta mümkünse belli bir sayıyı geçmemelidir.
  2. Çocuğun sosyal yönden akranlarıyla kaynaştırılması ve yeteneklerini azami derecede kullanmasını sağlayacak yöntemin seçilmesi gerekir.
  3. Özürlü çocuğun ailelerinin okul idaresi ve öğretmen tarafından bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekir.
  4. Öğretmen özürlü çocukların eğitimi konusunda çeşitli programlarla bilgilendirilmeli. (Bu konuda İl Rehberlik Araştırma Merkezi kaynak temin edebilir).


  EĞİTİM ORTAMLARI VE PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ

  Eğitim öğretim ortamlarında öğretmen, okul, program, kitap ders araçları ve bütün eğitim teşkilatı kaynaştırma eğitimine alınan çocukların daha iyi yetiştirilmelerinde başlıca unsurlardır. Bu unsurlar, ancak, çocukların bedeni, zihni ve sosyal alanlardaki istidat ve kabiliyetlerine göre ele alındığında yararlı olabilir.
  Eğitim ortamı düzenlenirken kaynaştırma eğitiminden yararlanacak öğrencileri mevcudu az olan sınıflara yerleştirmek esastır. Ayrıca öğrencilerin belirli zamanlarda destek eğitimi alması amacıyla uygun araç ve gereçlerle düzenlenmiş kaynak odalar oluşturmak gerekmektedir.
  Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilerin özellikle bazı sosyal faaliyetlere katılmaları ve sorumluluk almaları sağlanmalıdır.
  Kaynaştırma eğitimine alınan çocuklarla yapılacak çalışmalarda, eğitim amaçlarına ulaşabilmek için, uygulanacak metot ve teknikler büyük önem taşır. Eğitim ve öğretim çalışmalarında bu çocukların bedeni, ferdi, grup etkinliklerinde öğretmen en uygun metot ve teknikleri uygulamaya çalışmalıdır. Kaynaştırma eğitimi programına alınan eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar sınıf seviyesinin altında oldukları için, öğretmen etkinliklerde çocuğun ferdi özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Çalışmalarda ihtiyaca göre, takrir, soru-cevap, gözlem, inceleme gösteri, iş-proje deney vb. metot ve teknikleri kullanılabilir.
  Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar öğretmenden etkilendikleri kadar, sınıftaki diğer öğrencilerden de etkilenirler. Özellikle öğretmen bu çocukların akranlarıyla etkileşimde bulunmalarına özen göstermelidirler.
  Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilerin eğitiminde bulunduğu sınıfın programı esas alınır. Ancak programlar öğrencinin özür ve özellikleri dikkate alınarak gerekli ekleme ve çıkarmalar yapılarak uygulanır.
  Kaynaştırma eğitimine alınan eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların eğitiminde "Eğitilebilir Zihinsel Özürlüler Eğitim Programı" esas alınmalıdır.
  Kaynaştırma eğitiminde öğrencinin kendi yaş grubu içinde bütün olarak yetiştirilmesi esastır. Öğrencinin yıllık başarısı bütün derslerde ve ders dışı eğitici çalışmalarda uygulanan programlar doğrultusunda,öğrencinin ilgi, kabiliyet ve özel yetenekleri dikkate alınarak özürlerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarıyla değerlendirilebilir.
  Özel eğitime muhtaç çocukların pratik yaşam için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatılması, günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözebilme yeterliğine ulaştırılması bu çocuklara verilecek eğitimin odak noktasını oluşturmalıdır.

  KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINI BAŞARIYA ULAŞTIRMADA GEREKLİ UNSURLAR :

  Hazırlık : Kaynaştırma eğitimine başlamadan önce personeli ve özürlü çocuğun akranlarını yani öğrencilerle ön hazırlık yapılmalıdır.
  Okulun Atmosferi : Sınıf öğretmenleri özürlü çocuklarla ilgili önyargılarından arındırılmalıdır. Okulda kaynaştırma uygulamaları ile ilgili olumlu bir hava yaratılmalıdır.
  Düzenleme : Kaynaştırma eğitim programının gereksinimlerini karşılayabilmek için ; sınıfın durumu,plan ve müfredatta gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Özürlü öğrenciler için uygun eğitsel metot,materyal ve destek hizmetler sağlanmalıdır.
  Personel ve Aile : Sınıf öğretmenleri,yöneticiler ve anne-babalar özürlü çocuğun eğitim uygulamalarının ve planın bir parçası olmalı;aralarında iyi bir iletişim sistemi geliştirilmeli; gerekli olan yönetim desteği,personel ve para kaynakları sağlanmalıdır.

  Neler Yapılabilir?

  Özel eğitime muhtaç çocukların ailelerine yönelik rehberlik hizmetlerinin ilk önce ailelerin eğitimi ile başlaması gerekir. Öğretim yılı boyunca ayda bir olmak üzere bu çocukların velileri toplantıya çağrılır. Toplantıda Rehberlik Araştırma Merkezi, okul idaresi ve sınıf öğretmenleri hazır bulunur. Velilere kaynaştırma "eğitimi-özele eğitim-özürlü çocukların özellikleri" gibi konularda bilgiler verilir. Gerekirse basılı kaynak veya broşür dağıtılır.
  Ailelerle yapılacak toplu görüşmeler, konferanslar, gösterilecek filmler veya verilecek broşürler çoğu kere aileye kendi çocuğunun adını ve aileyi açığa çıkarmadan özrün mahiyetini, alınması gereken tedbirleri ve bu konuda aileye düşen görevlerin neler olduğunu, ailenin okul ve sınıf ile nasıl işbirliği yapması gerektiğini açıklama fırsatı vermektedir. Ayrıca veliler arsında yapılacak küçük grup toplantıları onların birbirlerine yardımcı olmalarına fırsat hazırlamakta ve verimli olmaktadır.
  Rehberlik hizmetleri okulun tümünü ilgilendiren ve hepsinin katılımını gerektiren bir hizmettir. Okulun müdüründen hizmetlisine kadar herkesin inanarak katılması sağlanmadığı takdirde harcanan emek ve zaman boşa gidecektir. Bu havanın yaratılması okul müdürüne ve rehberlik servisine düşmektedir. Okulda rehberlik gerçek ihtiyaç olarak hissettirilmelidir.
  Gerek rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde gerekse aile rehberliği gibi konularda İl rehberlik ve Araştırma Merkezi sürekli okullarımızın yanında olacak ve işbirliği içinde olacaktır.

+ Yorum Gönder


content