+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Ekberiye ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Ekberiye ne demektir
  Ekberiye ne demektir


  Muhyiddin İbn Arabî'nin vahdet-i vücûd'cu tasavvuf felsefesine verilen ad. M. İbn Arabi'ye «Şeyh Ekber - En Büyük Şeyh» denilmesinden bu adı almıştır. Ekberiye mektebi İslâm âleminde en çok yayılmış olan bir tasavvuf cereyanı idi. Fakat onun tasavvufi felsefe karakteri daha ağır basar. Bu tasavvufî felsefenin Batı'da da çok tesiri olmuştur. Onu Batı'ya nakleden Reymond Lulle'dür. İbn Arabi'nin vahdet-i vücûd anlayışının Batı'da bilhassa Bruno ve Spinoza üzerine tesir ettiği muhakkaktır. Ayrıca Dante'nin «İlâhî Komedi» adlı meşhur eserinin konusunu, terkip tarzını ve manevî Miraç fikrini tamamen M. İbn Arabi'den aldığı İspanyol müsteşriki M. Asin Palacios'un derin ve sabırlı araştırmaları ile, kesinlik kazanmıştır. Asin Palacios metin karşılaştırması ile yetinmeyerek Dante'nin kaynaklarını incelemiş ve bunların Lâtince tercümeler yoluyla nasıl İslâmî eserlere, bilhassa M. İbn Arabi'nin «Kitab ül-İsra» ve «Futuhat ül-Mekkiyye»'sine dayandığını ortaya koymuştur.
  Ekberîliğin esasları şöyle özetlenebilir:
  1
  - Ekberîlik ideal bir birlik yani «vücud-ı Hakk» kabul ettiği için idealist bir panteizmdir. Fakat, Batı panteizminde olduğu gibi, bu ideal bir*lik, eşya ile karışmış değildir, ondan müstakildir, ona nüfuz eder, sonra çokluk halinde meydana çıkar. İdealist panteizmin zıddı, tabiatı hakikî varlık sayan naturalist panteizmdir.
  2
  - Ekberîliğe göre eşya yokluk(Adem)da sabittir. Yani yokluk da bir mevcudiyettir.
  3
  - Hâlk'ın (yaratılış) Hakk'a bağlı oluşu fikrinden ekberîler diyalektik bir anlayışa girerek hâlk ile Hakk'ın terkibine girerler.
  4
  - Allah'ın hakikati bilinemez, fikrinden hareketle eşyanın hakikatinin da bilinemiyeceğine, bunların gayb âlemine ait olması sebebiyle idrakimizi aştıklarına, bizim kendi kendimizi bilebileceğimize, eşyanın bilgisinin hakikî olamıyacağına kanaat ge*tirirler. Onlara göre vasıtasız ve yanılmadan bildiği*miz şey nefistir. İnsanın kendini bilmesi, insan varlığın büyük nüshası olduğundan, varlığı bilmesi demektir. Böylece insan, küçük âlemden (insandan) büyük âleme geçer: Nefsini bildiği için Allah'ını da bilir.
 2. Zahra
  Üye

  Ekberiye, Muhiddin Arabi tarafından kurulmuş olan bir Tarikattır. Fars Kökenli olan Muhyiddin İbn Arabinin öğretisine bağlı kalarak Vahdedi Vücud denilen okullara bağlı olan Sufileri tanımlamaktadır. Bir çok Alim tarafından öğretileri kabul görmemektedir.
+ Yorum Gönder