+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda alt dişlere sabit protez yapıldı alışmam ne kadar surecek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  alt dişlere sabit protez yapıldı alışmam ne kadar surecek
  alt dişlerime sabit protez yapıldı alışa bilmem için oneriniz bu hassasiyetler agrı gerginlik konuşma yemek normal olarak ne zaman yiye bilicem 2. Mine
  Devamlı Üye

  Diş Protezi, Diş Protezleri Hakkında Bilgiler
  Diş Protezi Hakkında Bilgi Eksik dişlerinizin yaptığı işleri yapmak üzere diş hekimi tarafından yapılan yapay dişlere protez diyoruz
  Ağzımızda 32 tane diş vardır 1-2 diş eksikliği oldu-ğunda hemen bu dişlerin görevleri diğer dişler üzerine yüklenir ve sorun kendiliğinden çözülmüş olur Özellikle arkada ve görünmüyorsa estetik olarak da sorun çıkarmaz Hasta, ağzında olup bitenlerden habersiz, yıllarca dişsiz idare edebilir
  Bir diş kaybettiğinizde ağzınızda bir hareket başlar Çekilen dişin boşluğu, yanındaki dişler, dokular harekete geçer
  Çekilen diş boşluğundaki kemik erimeye başlar Dişler vasıtası ile dişleri saran çene kemiklerine çiğneme sırasın-da kuvvet uygulanır bu kuvvet de kemiklerin güçlü bir şekilde kalmasını sağlar Oysa diş çekildiğinde bu bölgeye eskisi gibi basınç gelmeyecektir Kemik de arlık kendisine gerek duyulmadığını düşünerek günden güne eriyecektir
  Diş hekimliğinde bir söz vardır “diş dişi arar” Çekilen dişin komşuları hemen boşluğa doğru kayar daha doğrusu eğilir Dişler dik pozisyonda iken gelen çiğneme kuvvetlerini köklerden dik olarak kemiğe iletmek üzere program-lanmıştır ama dişler eğildiğinde kuvvetler de eğimli olarak köke iletilir bu da kök ve kemik arasındaki anlaşmayı bo-zar Ayrıca oluşan eğim nedeni ile diş ve dişeti arasındaki ilişki de bozulmuş, anormal boşluklar meydana gelmiştir Bu boşluklarda gıda ve plak birikimi çok daha fazla olur ve böylece hem çürük hem dişeti sorunu ortaya çıkar Çe-kilen dişin üst komşusu da diş boşluğuna doğru uzar Bir taraftan eğilen dişler, bir taraftan uzayan diş sonucu ağzın dengesi zincirleme bir şekilde tamamen bozulur Bu den-gesizlik çiğneme kuvvetlerinin de dengesiz oluşmasına ne-den olur, dolayısıyla eklemlere gelen yük de dengesizdir Bu da uzun vadede çene eklemi sorunlarına neden olur Oluşan diş boşluğunu doldurmaya çalışan dil ve dudakta az da olsa büyüme başlar Ayrıca besinler yeterince çiğnenmeden yutulduğu için beslenme, mide sorunları gibi genel sağlığınızı da etkileyen birçok sorunun da kaynağı olacaktır
  Dişiniz çekildiğinde fazla vakit geçirmeden diş hekimi tarafından yapılacak iyi bir protez ağızda kalan dişlerin çoğunu sanki diş çekilmemiş gibi kandırır Kimse yerinden kıpırdamaz Ama bir korsan hekime diş yaptırmaya kal-karsanız kendinize çekimden daha fazla zarar verebilirsi-niz Kesim sırasında su kullanmayı sevmeyen korsanlar dişlerinize gerekli şekli vermeye çalışırken dişlerinizi öldü-rür Yaptığı işlemler sonucu hepatit, AİDS gibi tehlikeli hastalıkları size bulaştırabilir, kullandığı kalitesiz metaller-le kansere bile yol açabilecek maddeleri ağzınıza yerleşti-rir Ağızdaki mükemmel dengeden ve nasıl korunacağın-dan habersiz oldukları için çene eklemlerinizin tüm siste-mini bozarlar Bir korsana diş yaptıracağınıza bırakın dişleriniz eğilsin
  Protez dişler görevlerini yapmak için ağızda kalan do-kulardan ve dişlerden destek almak zorundadır
  Diş çekimi sonucu yapılan protezleri ikiye ayırıyoruz
  Sabit protezler: Halk arasında çakma diş, yapıştır-mak diş de denilen ve hasta tarafından takılıp çıkarılama-yan protez şeklidir Destek olarak ağızdaki sağlam dişler-den faydalanılır
  Hareketli protezler: Damak, çelik damak, kara da-mak gibi adlarla da bilinen, hasta tarafından takınılıp çı-karılan dişlerdir Bu protezlerde ise desteği dişler ve ağız-daki dokular birlikte karşılar
  Protezin sabit mi, hareketli mi olacağına ağzınızın du-rumu, ağızdaki diş sayısı ve dişlerin konumu karar verir Örneğin tüm büyük azı dişleriniz çekilmişse yani arka böl-gede hiç diş yoksa, isteseniz de sabit protez yapılamaz Sa-bit protezde destek için ayaklara ihtiyaç vardır Bu ayak görevi ağzınızdaki sağlam dişlere düşer Eğer boşluğun sağında ve solunda ayak olabilecek diş yoksa -implant ha-riç- sabit diş yapılamaz İmplant halk arasında çeneye çivi çakmak olarak bilinir Asıl olarak çene kemiği içine yer-leştirilen, titanyumdan imal edilmiş, diş kökünü taklit eden parçalardır Çene kemiğine bir operasyonla yerleştirilirler Yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında implantın etrafında ke-mik oluşur Daha sonra yerleştirilen bu titanyum kökün üstüne diş yapılır Geleceğin diş hekimliğidir Eğer maddi durumunuz elveriyorsa, her zaman tercihiniz implanttan yana olmalıdır
  Protez yapımında çok çeşitli maddeler kullanılır Por-selen en sık duyduğunuz maddedir Sabit ve hareketli pro-tezde kullanılır Protez yapımı diş teknisyenleriyle ortak bir çalışmayı gerektirir Diş hekimi muayenehanede hasta ağzını diş yapımına hazırlar Ölçüyü alır ve laboratuara gönderir Diş teknisyenleri ise modeller üzerinde dişleri yaparlar Hasta ağzına uyumu yine diş hekimi tarafından sağlanır
  İyi bir protez; iyi bir ekip, iyi bir laboratuar, kaliteli malzeme ve sabırlı bir hasta ile ortaya çıkar Tüm bu un-surlardan biri eksik olduğunda başarılı bir protez yapmak zordur
  Sabit Protezler
  Doktor tarafından yapıştırılan ve takılıp çıkarılamayan protezlerdir
  Kron (kaplama)
  prü
  Lamineyt
  Pivo (vidalı diş)
  Kron: Sabit protezlerdir Tek bir dişte madde kaybı çoksa yani çürük ya da kırık çok fazla ise ve dolgu ile çö-züm sağlanamıyorsa kron (kaplama) yapılır Dişin boşluğu dolgu maddesi ile doldurulur sonra diş, belirli kurallar dahi-linde küçültülür ve üstüne hazırlanan kaplama yapıştırılır
  prü: Diş çekimi yapılmışsa destek yandaki komşu dişlerden sağlanır Boşluğun sağındaki solundaki dişler kü-çültülür, protezde çekilmiş diş yerine yapılan gövde, destek dişler üzerine yapılan kaplamaya bağlanarak yapıştırılır
  Lamineyt: Genelde ön dişlerin, estetik sorunlarını te-davi etmek için dişlerden fazla madde kaldırmadan yapı-lan protezlerdir Bunları takma tırnaklar gibi düşünebilirsi-niz İnce tırnak gibi porselen plakalar hazırlanır Dişlerin de sadece ön yüzünden çok az madde kaldırılarak yatak hazırlanır ve özel kuvvetli yapıştırıcılarla dişin yüzeyine bu porselen yapraklar yapıştırılır Pahalıdır ama estetik bir görünümü vardır Çoğu sanatçının ön dişlerinde kullandığı protez tipi budur
  Pivo (vidalı diş): Vidalı dişler implantla karıştırılır Implantta diş kökünü taklit eden parça çene kemiğine yer-leştirilir, vidalı dişte ise dişin kökü ağızdadır vida dişin kö-kü içine yerleştirilir Bu tarz yapılmış protezlere pivo adı verilir Dişinizdeki çürük ya da kırık, kaplama kron bile yapılamayacak kadar fazlaysa ve kalan kök uygun şartlan taşıyorsa, bu durumda kök içi temizlenir, kanal tedavisi ya-pılır ve kökün yarısına kadar olan bölümüne vida yerleşti-rilerek üstüne kaplama yapılır İyi bir hekim tarafından ka-liteli malzeme ile yapıldığında uzun yıllar size hizmet eder, böylece komşu dişler de kesilmekten kurtulmuş olur
  Sabit protezlerde destek olarak kullanılacak dişler anestezi altında kesilerek protez yapımına hazırlanır (Diş-lerin küçültülmesi işlemine kesim denir) Ve bildiğiniz vızıltılı aletlerle dişe gerekli şekil verilir
  Sabit protez yapımında dikkat edilecek noktalar:
  Öncelikle dişler doktorlar tarafından üye olarak he-saplanır Bunu şu şekilde açıklayabiliriz Bir tek eksik dişi-niz varsa sağındaki ve solundaki dişler kesilerek bir köprü hazırlanır Dolayısıyla böyle bir köprüye 3 üye denir Eğer iki eksik dişiniz varsa ve ikisi yan yana ise yine boşluğun sağı, solu kesilir Bu sefer 4 üye köprü yapılır; ama iki tane dişiniz eksik ve bunlardan biri alt çenede biri üst çenede ise, her iki bölgede üç üyeli 2 tane köprü, dolayısıyla top-lam 6 üye diş yapılacaktır Üye sayısı protezin fiyatını et-kiler Sabit protezler üye sayısına göre hesaplanır
  Korsan muayenehanelerde bu fiyatlar 25 dolara ka-dar düşebilir ki bu fiyat normal kullanılabilir bir sabit pro-tezin toplam masrafı bile değildir Protez yapımında çalı-şılan laboratuar ve kullanılan malzeme kalitesi çok önem-lidir Ucuz protezler, bir yıl içinde estetik parçaları kırılan, sararan, kararan dişlere dönüşür Kenar uyumları iyi değil-dir Bu da protezin altında kalan dişin çürümesine ve hem dişin hem de protezin kaybına neden olur Lütfen piyasa fiyatlarının çok altında bir protezi yaptırmaya kalkmayın Dişinizi düşünüyorsanız böyle bir protez yaptıracağınıza dişsiz gezin, ağzınıza daha az zarar verirsiniz Hem çok ucuz hem kaliteli bir protez olamaz kendinizi kandırmayın
  Sabit protezde ilk önce destek dişler anestezi altında kesilerek hazırlanır Bazı kurallar çerçevesinde küçültülür Bu işlem sırasında dikkat etmeniz gereken önemli konu-lardan biri kesim sırasında bol su kullanılması, diş yanık kokusunun burnunuza gelmemesidir Diş kesimi ve çürük temizleme esnasında kullanılan, hastaların bayıldığı vızıltılı aletlere aerotor, başlık diyoruz Bu cihazlar çok hızlı dönerek dişi keser Ve ortaya sürtünme nedeniyle hatırı sayılı bir ısı çıkar Aynı zamanda aeretorun ucundan so-ğutma için çıkan suyla dişler bir taraftan yıkanır bir taraf-tan da soğutulur Bazı korsan hekimler bu soğutmanın önemini bilmezler, sadece temizlik için basit bir yıkama olarak görürler Oysa fazla ısı diş sinirlerinizin ölmesine neden olabilir Dişlerinizin dolgu yapılırken, kesim yapılır-ken susuz ortamda hazırlanmasına asla izin vermeyiniz
+ Yorum Gönder