+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Muhasebe vergi uygulamaları staj dosyası doldurma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muhasebe vergi uygulamaları staj dosyası doldurma
  muhasebe vergi uygulamaları staj dosyasıdoldurma 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  2. HAFTA  4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI

  Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar şeklinde bir sınıflandırma yolunu seçmiştir.

  Vergi usul kanunu ise tacirleri defter tutma bakımında ikile ayırmıştır:

  A- Birinci Sınıf Tacirler: Bilanço esasına göre,
  B- İkinci Sınıf Tacirler: İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.
  (V.U.K.176)

  B. İkinci Sınıf Tacirler

  1. İkinci Sınıf Tacir Olabilme Unsurları

  • Vergi Usul Kanununun 177. Maddede yazılı olanların, yani l. Sınıf tüccarların dışında olan gerçek usulde vergiye tabi tüccar erbabı,
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler;
  • Yeni işe başlayan işletme sahipleri;

  • Kendi isteğiyle ikinci sınıfı tercih edenler;

  • Hizmet işleriyle uğraşanlar veya nakli işleriyle uğraşanlar,yıllık brüt kazançlarının 3.600.000.000TL.aşmayanlar;

  • Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

  2- İkinci Sınıf Tacirlerin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

  İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutarlar;
  l- İşletme Hesabı Defteri
  2- Günlük perakende satış ve hasılat defteri

  a) İşletme Defteri

  İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterdir. İşletme defteri ciltli,sayfaları karşılıklı, sıra numaralıdır. İşletme defterinin karşılıklı iki sayfasının sol tarafı gider kısmını, sağ tarafı ise gelir kısmını teşkil eder. İşletme defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı, son satırı ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. İşlemler gider ve gelir sayfalarına sıra numarası ile yazılır.

  Defterin gider kısmında; satın alınan mallar ile hizmet karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderlerle bunlar için ödenen katma değer vergileri yer alır.

  Defterin gelir kısmında; satılan mal bedeli ve yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen ve edilmeyen paralar ile işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer bütün gelirlerle bunlarla ilgili hesaplanan katma değer vergileri yer alır.

  Gayri menkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki 189. maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunur. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır;

  a- Sıra Numarası , b- Kayıt Tarihi , c- İşletmenin Türü , d- Meblağ (Tutar)

  b) Günlük Perakende Satış Ve Hasılat Defteri

  İkinci sınıf tacirlerin günlük perakende satışları ile yaptıkları hizmet karşılığında tahsil ettikleri paralar ve işletme faaliyetlerinden elde edilen diğer tüm gelirlerden yapılan hasılatların yazıldığı bir defterdir. Günlük perakende satış ve hasılat defteri ciltli ve sayfaları birbirini takip eden sıra numaralıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterinin her sayfasının ilk satırı bir önceki sayfanın toplamının devredildiği, devreden toplam satırı son ise sayfa toplamının yazıldığı toplam satırıdır. Günlük perakende satış ve hasılat defterine sadece günlük perakende satışlar yazılır. Günlük kasa defteri gibi günü gününe yazılması gereken bir defterdir.
  İŞE BAŞLAMA

  Vergi Dairesi İle İlgili İşlemler

  1. İşe Başlama Bildirimi

  Madde 153 aşağıda yazılı olan mükelleflerden işe başlayanlar durumu vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedirler.

  1) Vergiye tabi ticaret ve sanat erbapları
  2) Serbest meslek erbabı
  3) Kurumlar vergisi mükellefleri
  4) Kollektif ve adi komandit şirketlerin komandite ortakla

  Kazançları teşekkürler cellotin forumürü usulde tespit edilenler ise vergi karnesi almak için vergi dairesine başvurulur.

  Tacirler vergi dairesine işe başlama sayılan bir işyeri açmak, ticaret siciline kayıt olmak durumlarında faaliyete başlamadan önce vergi dairesine işe başlama dilekçesiyle başvururlar. Bu dilekçeye ;


  1) Dilekçe
  2) Nüfus cüzdan sureti
  3) İkametgah
  4) Kira kontratı
  5) Noterden imza sirküleri

  Bu belgelere vergi dairesine başvurur, vergi dairesine bir yoklama memuru tarafından iş yerini kontrol ettirir ve şahsa 10 tuşlu bir sicil numarası verir ve şahıs tüm işlemlerini bu numara ile takip eder.
  1. HAFTA
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  İŞE BAŞLAMA DİLEKÇESİ
  İzmir, 15.10.2002  Vergi Dairesi Müdürlüğüne
  Avcılar

  01.10.2002 tarihinde Avcılar Saray Mah. Yeşil Sok. no:46 ‘da Gül unvanı altında iş yeri açmak istiyorum. Yıllık gelir vergisi, KDV ve Muhtasar sicil numaralarımın verilmesini bilgilerinize arz ederim.


  Gereğinin yapılmasını arz ederim.  Saygılarımla,

  Soykan Sevgis  Ek: 1) Nüfuz cüzdanı sureti
  2) İkametgah
  3) İmza Sirküleri (Noterden)
  4) Kira Kontratı

  NOT: Muhtasar beyannamemi 3 aylık vereceğim.
  3. HAFTA  3. VUK. ‘NA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELERİN BASIMI VE TASDİKİ

  Tasdik Ettirilecek Defterler
  a) Yevmiye ve Envanter Defteri
  b) İşletme defteri
  c) Çiftçi İşletme Defteri
  d) İmalat ve istihsal Vergisi Defteri
  e) Nakliyat Vergisi Defteri
  f) Yabancı Nakliyat Kurumlarının Nakliyat Defteri
  g) Serbest Meslek Kazanç Defteri
  h) Günlük Kasa Defteri
  i) Günlük Perakende Satış ve Hasılat Defteri

  Tasdik Zamanı
  a- Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
  b- Hesap dönemleri maliye bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterlerin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda ;
  c- Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme, yeni bir mükellefiyete girme tarihinden önce, Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde;
  d- Tasdike tabi defterlerin dolmasıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce;
  e- Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemi maliye bakanlığınca tespit edilenlerde bu dönemin ilk ayı içerisinde tasdik yenilemeye mecburdur.

  Tasdik Şekli
  a- Ciltli defterlerin tasdiki esnasında sayfaların sıra numarası ile teselsül ettiğine bakılarak bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mührünü basılarak olunur.
  b- Müteharrik yapraklı yevmiye defterleri kullanmalarına maliye bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıda ki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar kullanılmadan tasdiklenir.

  Devre Sonu Tasdik
  Yevmiye defterlerinin son sahifesi son kayıttan sonra dönem sonunda yani ocak ayının sonuna kadar notere daha sonra ilave yapılmasını önlemek için “Görüldü” ibaresi yazılarak tasdiklenir.
  VERGİ DAİRESİNE HİTABEN BASIM İZİN DİLEKÇESİ

  İzmir, 12.12.2002


  Vergi Dairesi Müdürlüğüne
  Avcılar

  Dairenizde 1170016439 sicil nolu mükellefim. Avcılar Vatan Mah. Kiraz Sok. No:42 ‘da açmış olduğum muhasebe bürosu için aşağıda yazılı olan fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, perakende satış fişini matbaada bastırmak için basın izin belgesini almak istiyorum.


  Gereğini bilgilerinize arz ederim.


  Saygılarımla,


  Soykan Sevgis  BELGELER : 1 adet fatura
  5 adet sevk irsaliyesi
  4 Adet irsaliyeli fatura
  3 adet perakende satış fişi  4. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI VE BİLDİRİMİ

  Perakende satış yapan birinci ve ikinci sınıf tacirler ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilen satış fişinde;

  • Satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı,soyadı ya da unvanı,
  • Adresi,
  • Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Satılan malların cinsi,bedeli ve toplamı,
  • Müteselsil fiş numarası,
  • İşlem tarihi,
  • Cihazın onaylandığını gösteren sembol ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir.

  Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce vergi dairesine bildirmek ve bunlara ait levhayı tasdik ettirerek işyerlerine asmak mecburiyetindedirler. Her iş günü sonunda mutlaka “Z Raporu” alınması ve saklanması zorunluluğu vardır. Ayrıca her ay sonunda “Z Raporu” alınır.

  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT İZİN DİLEKÇESİ


  İzmir, 12.12.2002


  Vergi Dairesi Müdürlüğüne
  Bağcılar

  Dairenizde 1170016439 sicil nolu mükellefim. Avcılar Vatan Mah. Kiraz Sok. No:42 ‘da açmış olduğum muhasebe bürosu için ödeme kaydedici cihazlara ait levha belgesi almak istiyorum.


  Gereğini bilgilerinize arz ederim.  Saygılarımla,


  Özlem Sönmez  EK : 1) Yazar kasa fişi
  2) 1 Nolu fiş


  4. HAFTA  B. DEFTERLERİN TASDİKİ

  Tacirler, yasaların göstermiş olduğu defterleri kullanmaya başlamadan önce notere tasdik ettirmek zorundadırlar. Noterler bu defterlerin her sayfasını mühürler, sayfa numaralarını yazar ve en sonuna da kaç sayfadan ibaret olduğunu ve ne amaçla kullanılacağını yazarak tasdik eder.

  Tasdik ettirilecek defterler yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerdir.

  Tasdik zamanları;

  • Yeni işe başlayanlar, işe başladığı tarihten itibaren bir ay içinde,
  • Öteden beri işe devam etmekte olanlar, defterleri kullanacakları yıldan önceki Aralık ayının sonuna kadar,
  • Hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler, defterleri kullanacakları hesap döneminden önceki yılın son ayına kadar,
  • Onaya bağlı defterlerin dolması halinde, bunları kullanmaya başlamadan önce,
  • Defterlerini gelecek yılda kullanmak isteyenler, hesap yılının ilk ayında,
  • Günlük defter (yevmiye defteri) ayrıca yeni yılın birinci ayının sonuna kadar notere teşekkürler cellotin forumürülür. Noterce son kaydın altına “GÖRÜLMÜŞTÜR” ifadesi yazılarak, mühürlenir ve imzalanır.

  Birinci Sınıf Tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerden tasdike tabi olanlar;

  • Yevmiye defteri
  • Envanter defteri
  • Günlük kasa defteri
  • Kambiyo senetleri defteri

  Defter-i Kebirin tasdik zorunluluğu yoktur. Ancak ticari davalarda geçerli belge olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’na göre tasdik ettirilmiş olma şartı aranır.

  İkinci Sınıf Tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterlerden tasdike tabi olanlar;

  • İşletme defteri
  • Günlük perakende satış ve hasılat defteri
  • Kambiyo senetleri defteri

  Eğer İkinci Sınıf Tacirler ayrıca bir envanter defteri tutarlarsa, bu defteri de tasdik ettirmek zorundadırlar.

  Yükümlünün işinin ya da mesleğinin gerektirdiği defterlerden tasdike tabi olanlar;

  • İmalat defteri
  • Hasılat defteri
  • Serbest meslek kazanç defteri
  • Çiftçi işletme defteri
  C. BELEDİYE İLE İLGİLİ BİLDİRİMLER

  1. İşyeri Açma İzin Belgesi

  Tacirlerin işyeri açmadan önce işyerinin bağlı bulunduğu yerin belediyesine müracaat ederek, işyeri ruhsatı almak mecburiyetindedir. Belediye ruhsata müracaatta bazı belgeler de düzenlenecektir.

  2. Reklam ve İlan Vergisi

  Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklamlar vergiye tabidir. İşyeri belediyeden bu vergi için vergi numarası alır. İşletmelerin astıkları tabelalarda bu vergiye tabidir.


  D. TİCARET SİCİL KAYDI

  Ticaret sicili, tacirlerin ve üçüncü kişilerin bilmelerinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari işletmeye ilişkin bilgi ve kayıtları kapsayan bir devlet sicilidir. Ticaret sicilinin; tacirin hukuki durumunu saptamak, üçüncü kişileri aydınlatmak, açıklık ve tacire ait bazı kazanılmış hakların korunmasına yardımcı olmak gibi değişik amaçları vardır.

  Tacirler ticaret siciline kayıt olmak zorundadırlar. Oda’ya kaydolan tacir Oda’nın hizmetlerinden yararlanır. Bunun karşılığı olarak da yıllık aidat ile munzam aidat öderler.

  Ticaret siciline kayıt, işletmenin bulunduğu mahaldeki ticaret siciline yapılmak mecburiyetindedir. Tescili yapılan işletmenin daha sonra tescil edildiğine dair ilan yapılır. İlan ise bütün Türkiye’ye etken olmak üzere, Ankara’da çıkan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır.

  Ticaret siciline ancak kanunların emrettiği hususlar kayıt ettirilir.

  Bir işletme kurulurken ticaret siciline müracaat edilir. Müracaatın yazılı olması mecburiyeti vardır. Dilekçeye gerekli belgeler de eklenerek müracaat edilir. Daha önce tescil edilmiş bir hususta değişiklik gerekiyorsa, değişiklikle ilgili talep aynı şekilde yapılır.

  5. HAFTA  E. MESLEKİ ODA VE BİRLİKLERE KAYIT

  Tacirler meslek gruplarına göre çeşitli meslek kuruluşlarına karşı sorumlulukları vardır. Aynı zamanda işletme sahiplerinin mensup oldukları meslek kuruluşlarına üye olma koşulu aranır.

  ÖRNEĞİN; Doktorlar > Türk Tabipler Birliği Odasına
  Mimarlar > Mimarlar Odasına
  Mühendisler > Mühendisler Odasına
  Eczacılar > Eczacılar Odasına
  vb. örneklerini çoğaltabiliriz.

  İşyeri açıldığı tarihten itibaren bir ay çerisinde ilgili meslek kuruluşuna kayıt olmak zorundadır.

  Tacirler ayrıca, ticari faaliyetlerinden dolayı Ticaret Odasına ve Türkiye Ticaret Odaları Birliğine üye olabilirler. Bu odalar üyelerinin yasalar karşısında haklarını korumak ve mensuplarını işletme faaliyetlerinde onlara yardımcı olmak üzere her türlü tedbiri alırlar. Üyelerde, meslek kuruluşlarından üye olma sıfatıyla üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini isterler. Tacirler ayrıca iştigal konuları ile Borsa ve Borsalar Birliğinin de üyesi olabilirler.

  F. BAĞ-KUR’A MÜRACAT

  T.C. Anayasası “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” ilkesini benimsemiştir. Türkiye’de memurların sosyal güvenlik kurumu Emekli Sandığı, işçilerin sosyal güvenlik kurumu ise Sosyal Sigortalar Kurumudur.

  1. Giriş Bordrosunun Düzenlenmesi

  Bağ-Kur Kanununun 24. Maddesine göre sigortalı sayılanların tamamı Bağ-Kur’a kayıt olmak zorundadır. Bu kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde kuruma başvurarak, kurumca hazırlanan giriş bildirgesini doldurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Bu konuda meslek kuruluşları, vergi daireleri, belediyeler Bağ-Kur’a yardımcı olurlar. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar kurumca otomatik olarak kayıt ve tescil edilirler. Sigortalı Bağ-kur’dan bir giriş bildirgesi alıp doldurduktan sonra Bağ-Kur’a vermekle giriş işlemi yapılmış olur.


  2. Basamak Seçme

  Sigortalı sigortalılığının başladığı tarihte 50. madde belirtilen aylık gelir basamaklarından dilediğini seçer ve en geç üç ay içine kuruma vereceği giriş bildirgesi veya dilekçesinde yazılı olarak bildirirler. Sigortalının ödeyeceği primler ve bağlanacak aylıkların hesabında tespit edilen basamak göstergeleri her yıl bütçe kanunu ile kabul edilen kat sayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır.
  3. Basamak Yükseltme

  İlk beş basamakta, basamak yükseltme her yıl sonunda kurum tarafından sigortalının isteğine bırakılmaksızın kendiliğinden yapılır. Altıncı basamaktan sonra ise bulunduğu basamakta iki tam yılını doldurmadıkça yazılı talepte bulunmadıkça ve sıra dışında basamak yükseltilemez.

  4. Bağ-Kur Primlerinin Ödenmesi

  Sigortalı prim borçlarını ilgili ayın sonuna kadar kuruma ödemek zorundadır. Primler süresi içinde tam ödenmezse, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten başlayarak kanunla belirtilen gecikme zammı ödenir. Gecikme zammı, sadece prim alacaklarına uygulanır ve borç ödeninceye kadar devam eder. Dava ve icra soruşturması başlamış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil edilir.
 4. nşynk
  Yeni Üye
  ben bu yıl ticaret odasında staj yapıcam muhasebe öğrencisiyim ya ben ne yazabilirm dosyama bi örnek var mı??

+ Yorum Gönder


belediye ile ilgili bildirimler,  muhasebe ve vergi uygulamaları staj dosyası örneği,  muhasebe ve vergi uygulamaları staj defteri,  muhasebe ve vergi uygulamaları staj defteri örnegi,  muhasebe ve vergi uygulamaları staj dosyası örneği 2014,  UYGULAMALI MUHASEBE STAJ DOSYASI