+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda insan hakları ile ilgili yazı bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  insan hakları ile ilgili yazı bilgi
  insan hakları nsl bısıdır bılmıom ama ınsan hakları ınsan gb olmsı gerekıoooo 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  insan hakları ile ilgili yazı

  --------------------------------------------------------------------------------

  insanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir

  İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır

  İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı19 Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır

  Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir

  24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti

  İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur

  İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ
  1 Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar Akıl ve vicdan sahibidirler; birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar

  2 Herkes ırk, renk, cins, din, siyasal ya da başka herhangi bir ayrılık gözetmeksizin, bildiride yazılı bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir

  3 Yaşamak, özgürlük ve can güvenliği herkesin hakkıdır

  4 Hiç kimseye işkence, zulüm, onur kırıcı ceza ya da işlem uygulanamaz

  5 Yasalar önünde herkes eşittir

  6 Hiç kimse yasalara aykırı olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz, sürülemez

  7 Herkes davasının bağımsız bir mahkemede görülmesi hakkına sahiptir

  8 Herkesin özel hayatı, ailesi, konutu ve haberleşmesi yasayla korunmalıdır

  9 Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, hiçbir ırk, renk, din şartına bağlı olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir; aile, toplumun temel öğesidir Toplum ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir

  10 Herkes mal ve mülk edinme hakkına sahiptir

  11 Herkesin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü vardır

  12 Herkesin çalışma, işini özgürce seçme ve işsizlikten kurtulma hakkı vardır

  13 Herkesin eğitim hakkı vardır, ilk eğitim parasızdır

  14 Kölelik ve kulluk yasaktır

  15 Herkes nerede olursa olsun yasalar çerçevesinde korunur

  16 Bütün insanlar Anayasaya uygun olarak yargı organına başvurma hakkına sahiptir

  17 Bir suç işlemekten sanık olan herkese, savunması için gerekli bütün haklar sağlanmaktadır

  18 Herkes dilediği devletin ülkesinde gezebilir, dilediği an terk edebilir veya ülkesine geri dönebilir

  19 Herkes işkence karşısında yabancı bir ülkeye kaçabilir Kaçtığı ülkede kendisine “Sığınmış İnsan” muamelesi yapılmalıdır

  20 Her insan bir vatandaşlığa sahiptir

  21 Her insanın düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır

  22 Hiç kimse düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz

  23 Herkes toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir Hiç kimse bir derneğe girmek için zorlanamaz

  24 Herkes doğrudan doğruya veya özgürce seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır

  25 Kişinin sosyal güvenliğe kavuşturulması, uluslar arası işbirliği ya da devletin kaynaklarına uygun olarak gerçekleştirilir

  26 Herkes dinleme, eğlenme, çalıştıktan sonra ücretli tatil yapma hakkına sahiptir

  27 Herkes güzel sanatların her dalında çalışmak ve bu çalışmalara katılmak hakkına sahiptir

  28 Bütün insanlar bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir sosyal düzeni hak etmiştir

  29 Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder

  30 Bu bildirinin hiç bir maddesinin, devlet, toplum ya da kişiler tarafından yok edilmesi için çalışma yapılamaz

  Her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta “İnsan Hakları Haftası” olarak kutlanır Hafta süresince kişi hakları belirtilir, insanca yaşamanın önemi anlatılır İnsan sevgisinin herkese aşılanması sağlanır İnsan haklarına saygı göstermeyen kişi ve milletler asla barışı sağlayamazlar  AÇIKLAMA – 2 –


  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır

  İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir İnsan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu değildir Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak bu yaşantıya örnek olarak verilebilir Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu hissettiler Bu hoşnutsuzluklarını ortaya koyarak 1215 yılında İngiltere’de Kral John’a karşı haklarını savunmak amacıyla bazı istekler ortaya koydular Ortaya konan bu kararlı tavır karşısında kral bir antlaşma metnini kabul etmek zorunda kaldı Hazırlanan Özgürlükler Belgesi kabul edildi İnsan hakları konusunda sözden öteye geçilmiş oldu Artık insan hakları metne dökülmüş, insanların kısıtlanamayacak bazı hakları güvence altına alınmış oluyordu İnsanların yaşayışlarında, hayati konularda eşit haklara sahip oldukları fikri 1776 yılında Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi ile de pekişmeye başlamış oldu İnsan hakları ile ilgili bir başka çalışma Fransız İhtilali zamanında yapılmış ve 1789 yılında İnsan Hakları Bildirisi yayımlanmıştır Bütün bu çalışmalar insanların daha çağdaş yaşama isteğinin birer ürünüdür Zamanında insan haklarının tam ve hiçbir ayrım yapmadan korunmaması bu zorunluluğu kaçınılmaz kılmıştır Sözde var olması, tam uygulanmasını sağlamamıştır Yapılan eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı eziyetler insan kişiliğini zedeler olmuştur

  Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır Bu sebeple tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır

  İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır

  Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir
+ Yorum Gönder