+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda türkiye'nin işsizliği hakkında ingilizce makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  türkiye'nin işsizliği hakkında ingilizce makale
  türkiyenin işsizliği hakkında ingilizce makale bulabıleceğim bir yer bılen varmı acaba ? şimdiden teşekkürler 2. Mine
  Devamlı Üye

  İşsizlik Sigortasının Potansiyel Faydaları Nelerdir?

  İşsizlik sigortası, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal gelişmenin sağlanması ve gelirin toplumda adil ve dengeli bir biçimde paylaştırılmasını amaçladığı için sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir.
  Ülkeler, işsizliğin sonuçlarını giderici, geçici gelir kayıplarını tazmin edici politikalar uygulamak zorundadırlar.
  Bu politikaların temel araçlarından birisi de işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortası aşağıdaki potansiyel faydaları sağlayabilmektedir.

  1- İşsiz kalınan süre içinde; sigortalı işsizlerin gelir kaybı bir ölçüde işsizlik ödeneği ile karşılandığından, sigortalı işsizler niteliklerine daha uygun işler arayacaklardır. Bu işgücü verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, işsizlerde ve aile fertlerinde gelir kaybı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar bir ölçüde önlenecektir.

  2- İşsizlik sigortası sağladığı gelir güvencesiyle, işsizlerin alım güçlerini belli ölçüde koruduğundan toplam talep üzerinde olumlu etki yapacaktır.

  3- İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için sigortalı çalışanlar ahlak ve iyi niyet kurallarına daha fazla sadakat göstermek zorunda kalacaklarından verimlilik artacak ve işgücü devri azalacaktır.

  4- İşsizlik sigortası kapsamında verilecek olan eğitimler ile sigortalı işsizlerin nitelikleri artırılacaktır.

  5- Kayıt dışı istihdamın kayda alınmasında etkili olacaktır.

  6- İşgücü piyasasına yönelik (iş-çalışan-işyeri) veri tabanı oluşturulmasına olanak sağlayıp, doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi sağlanacak ve böylelikle verimlilik ve çalışanların mutluluğu artacaktır.

  7- İşsizlik sigortası gelirleri ile oluşturulan Fon, üretken alanlarda, istihdam artışı sağlayan ve bölgelerarası dengesizliği giderici yatırımlara yönlendirildiğinde, ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.
 3. Mine
  Devamlı Üye
  What are the Potential Benefits of Unemployment Insurance?

  Unemployment insurance, as well as economic growth, social development and ensuring a fair and balanced allocation of income in society for the social aims of the principle of statehood is a requirement.
  Countries, the results of unemployment relief, a temporary loss of income required to implement compensatory policies.
  One of the main tools of these policies of unemployment insurance. Unemployment insurance can provide the following potential benefits.

  1 - Unemployment in the period incurred, the insured loss of income of the unemployed with unemployment benefits have been met to some extent, characteristics of the insured unemployed people will look for suitable jobs. This positive effect on labor productivity. In addition, the unemployed and the family members will be prevented to some extent negative effects that may occur due to loss of income.

  2 - Unemployment insurance is provided by the guarantee, to some extent protects the purchasing power of the unemployed will make a positive impact on aggregate demand.

  3 - Unemployment allowance for the insured employees are eligible to the rules of morality and good will have to show more loyalty kalacaklarından labor productivity will increase and decrease speed.

  4 - The training will be given the scope of unemployment insurance will be increased with the characteristics of the insured unemployed.

  5 - unregistered employment will be effective in the record.

  6 - The labor market (job-working-business) data base allows the creation of letting the right person to be provided right job placement, and thus will increase productivity and employee happiness.

  7 - Unemployment insurance fund revenues generated by the productive areas, the employment-enhancing investments and reduction of regional imbalance leading them, will contribute to the country's economy.
+ Yorum Gönder


türkiyede işsizlik ingilizce,  işsizlik konulu ingilizce