+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Batı Rönesansın İslama Etkisi Nedir? Hangi Alanlarda Olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Batı Rönesansın İslama Etkisi Nedir? Hangi Alanlarda Olmuştur
  Batı Rönesansına Islamın Etkisi Nedir? Hangi Alanlarda Olmuştur 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Batı Rönesansın İslama Etkisi Nedir? Hangi Alanlarda Olmuştur

  Batıdaki Rönesans Hareketi Nelerdir? Batıdaki Rönesans hareketinin özellikleri Nedir?
  Batıdaki Rönesans Hareketi Nelerdir? Batıdaki Rönesans hareketinin özellikleri Nedir?
  Rönesans "Yeniden doğuş" anlamına gelen bir süreçtir. 15. yüzyılda başlayan bir süreç aynı yüzyıl içinde bütün Avrupa'ya yayıldı. Bu yenilikte Roma ve Grek başarılarının yeniden cezalandırılması istemi vardır. Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu.

  1)Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir 2)İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir 3)İnsanın sürekli faal olması şerefli birşeydir ve 4)Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur anlayışı hakimdir.

  Rönesans döneminin yaratıcılığının esas yürütücü gücü tüccarlardır. Bunlar en karlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginlikleri sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar. Rönesans; Floransa Venedik İngiltere Portekiz Hollanda gibi küçük kent-devletlerinde ya da metropollerde doğmuştur.

  Nihayet 11. yüzyılın sonundan itibaren başlayan Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar Müslüman ülkelerdeki parlak medeniyetle ilk defa karşı karşıya geldiler. Daha sonra bu medeniyet Endülüs Emevileri vasıtasıyla Avrupa’ya geçti. İslam alimlerinin fen sahasında verdiği eserler Avrupa dillerine çevrildi ve okutuldu. Böylece batıda ilmi sahada ilerleme ve teknik gelişmelerin temeli atılmış oldu.

  Avrupa’da sanat ve bilimin geliştirilmesi canlandırılması için girişilen ve daha sonra Rönesans adı verilen asıl hareket ise 1453’te İstanbul’un fethini müteakip ilk defa ciddi bir şekilde İtalya’da ortaya çıktı. Hareketin öncülüğünü İtalya’nın yapmasının en önemli sebepleri şunlardır:

  1. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethettikten sonra isteyen bilim adamlarının İtalya’ya gidebileceklerini bildirmesi: İslam medeniyeti ve ilmi hareketleri hakkında en fazla bilgiye sahip bulunan bu Bizanslı alimlerin bilim ve sanat alanında yaptıkları çevirmeler ve yazdıkları eserlerin yayınlanması sonunda İtalya’da yaşayan insanların bilgi ufukları genişledi ve derinleşti.

  2. Doğu dünyası ile en çok İtalya gemicilerinin münasebette bulunmaları ve bunların İslam ülkelerindeki zenginlik refah nizam intizam adalet ve iman hürriyetini her vesileyle dile getirmeleri.

  3. Ortaçağ Avrupa’sında en zengin memleketin İtalya olması: İtalya’da bulunan Cenova Venedik Piza ve Floransa şehirleri Haçlıları barındırmaktan ve baharat ticaretini ellerinde tutmaktan dolayı dünyanın en zengin şehirleri haline gelmişlerdi. Zamanla bu şehirlerde devlet idaresi tüccar prenslerin veya sadece tüccarların eline geçti. Bu zenginler de aynen İslam ülkelerinde şahit oldukları uygulamalara benzer olarak şairleri sanatkarları fikir adamlarını himayeye ve teşvik etmeye başladılar.

  Rönesans üzerinde derin araştırmalar yapan Burkhard: “Rönesans insanın keşfedilmesidir.” demektedir. Gerçekten de ortaçağda Avrupa’da insanın hiçbir kıymeti yoktu. Engizisyon mahkemelerinde yüzbinlerce insan haksız yere ve çok defa sırf servetlerini ele geçirebilmek için öldürüldü. Papazlar çeşitli menfaatler karşılığında günahları affediyorlardı. Hatta Cennetten yerler satıyorlardı. Mantık ve insani esaslar kaybolmuştu. İslam alimlerinin kitaplarını okuyarak dünyanın döndüğünü ilan eden Galile ve daha pekçok düşünür çeşitli işkenceler görmüş pekçoğu öldürülmüştür. Bu itibarla Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanısıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Rönesansın öncüleri sanat faaliyetlerinin yanısıra edebiyat tarih ve arkeolojiye de önem verdiler. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarzı terk edilerek barok ve rokoko üslubu geliştirildi. Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü sadelik ve tabiiliktir.

  Bu şekilde İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti. İtalya’daki rönesans hareketinde eski Yunan ve Roma ediplerinden Tacitus Sophokles Domosten Platon Çiçeron ve Virgil’in eserleri tekrar ortaya çıkarıldı. İtalyan fikir adamı ve yazarlarından Machiavel (1469-1530) Ariosto (1474-1535) Tasso (1544-1595) yetişip eserler verdiler. Machiavel’in Hükümdar adlı eseri meşhurdur. Ressamlardan Rafael (1483-1520) aynı zamanda heykeltraş mimar ve edebiyatçı da olan Leonardo da Vinci (1452-1591) Mikelanj (1475-1564) bu devirde İtalya’da yetişen sanatkarlardır. Fransa edebiyat ve fikir sahalarında İtalya’yı geçerek; Ronsard (1525-1585) Montaigne (1533-1592) Rabelais (1495-1555) mimarlıkta Louvre Sarayını yapan Pierre Loscot Tuileries Sarayını yapan Jean Bullant resimde de François Clouet yetiştiler. Fransız krallarından I. François (1515-1547) zamanında Collège de France kuruldu. Almanya’da daha çok dini alanda değişiklikler oldu. Almanya’da hümanizm akımında Erasmus (1467-1536) Röklen (1452-1522) Luther (1483-1546) resimde Albrecht Dürer (1471-1528) yetişti. İngiltere’de tiyatro sahasında eserleriyle tanınan Şekspir (1564-1610) İspanya’da Donkişot yazarı Cervantes (1547-1616) ressam Velasquez (1599-1660) Hollanda’da ressam Rembrand (1607-1669) Polonya’da İslam alimlerinden sonra Avrupa’da ilk defa dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik (1473-1543) yetiştiler. Rönesans devrinde yapılan eserler Avrupa’da hala mevcuttur. Ressam ve heykeltraşların tablo ve heykelleri müzelerde bulunmaktadır.
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Rönesans Hareketleri

  XV. ve XVI.yy.da Avrupa'da edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki yeniliklerin ve sanat anlayışının tümüne Rönesans denir.

  Kelime anlamı " Yeniden Doğuş " demektir.

  Nedenleri :
  *Ortaçağdan beri yapılan çalışmaların XV. ve XVI. yy. da olgunlaşması.
  *XV. ve XVI. yy.da büyük sanatkarların yetişmiş olması
  *Matbaanın bulunmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin kolayca yayılması.
  *Coğrafya keşifleri sonucu zenginleşen Avrupa'da sanattan ve edebiyattan zevk duyan bir sınıfın oluşması
  *Yazar şair ve sanatçıları koruyan ve destekleyen varlıklı kişilerin olması
  *Avrupa'nın İslam medeniyetini tanıması ( Endülüs Emevilerinin etkisi )
  *İstanbul'dan İtalya'ya göç eden Bizans bilginlerinin etkisi ( Antikite' yi tanıtmaları )

  Rönesans İtalya'da başlamış Fransa Almanya İngiltere XVII.yy.da da İspanya ve Hollanda' ya yayılmıştır.


  İtalya'da Başlamasının Nedenleri :
  Coğrafi Konumu: Akdeniz ülkesi olarak Antikite ve İslam Kültür ve Uygarlığı ile tanışmıştır.

  Ekonomik Durumu: Akdeniz ticaretiyle uğraştığından İtalyan şehirleri zenginleşmişlerdi.

  Tarihsel Durumu: İtalya ; Roma Yunan ve Hellen uygarlıklarının izlerini ve birikimini taşıyan zengin bir uygarlık merkeziydi.

  Siyasal Durumu: Şehir devletleri şeklindeki yaşamda insanlar daha özgürdüler.

  Dinsel Nedenler: Roma Hıristiyanlığın dinsel merkeziydi. Papa bütün Avrupa'da etkili bir dini liderdi. Papa Hıristiyanlarca ziyaret edilir ve kilise'ye bağışta bulunulurdu.


  İtalya 'da Rönesans Hareketleri :
  1. Edebiyat Alanında :
  *İtalya'da Rönesans hareketleri " Hümanizma " ile başlamıştır. ( Antikite edebiyatının incelenmesidir.)
  *Yunanca Latince ve İbranice metinler Eflatun Napoli YeniRoma Akademilerinde incelenmiştir.
  *Hümanizmanın öncüleri ; Dante Petrark Bokaçius' dur. ( XIV.yy)
  *XV. ve XVI. yy.da Makyavel Gişarden Ariyosto ve Tosso Hümanizmanın önde gelen isimleridir.


  2. Güzel Sanatlar Alanında :
  a. Resim :
  *Anatomi Biliminin gelişmesi perspektifin incelenmesi insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans doğmuştur.
  *İtalya'da zamanla üç resim okulu oluşmuştur. Venedik Okulu ; daha çok manzara resmi yapmışlardır. ( Paysagiste) en önemli temsilcisi Tisiyen' dir. Floransa Okulu ; İnsan vücuduna perspektif ve Anatomi'ye değer vermişlerdir. Temsilcilerinden Ciyoto İtalyan resmini Bizans etkisinden kurtarmış ve resimde Rönesans'ın doğmasını sağlamıştır. Önemli temsilcileri Leonardo da Vinci Mikel Anj ( Mikelancelo ) dır. Roma Okulu ; Dini konuları işlemişlerdir.En önemli temsilcisi "Rafeal" ( Rafeal Sanzino ) dir.

  b. Mimarlık ;
  *Rönesans devrinin mimarları ortaçağ mimarisi olan Gotik tarzını terk etmişler ve yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır.
  *En önemli temsilcileri " Bramant " ve " Mikel Anj " dır.

  c. Heykeltıraşlık :
  *Antik dönem heykellerinin incelenmesi ve kopya edilmesiyle heykeltıraşlık gelişmiştir.
  *En önemli temsilcileri ; Donatello Giberti Mikel Anj dır.

  Rönesans Hareketlerinin Diğer Avrupa Ülkelerine Yayılması :
  İtalya' da başlayan Hümanizma ve Rönesans hareketleri; İtalya'nın Din ve Kültür merkezi oluşundan ve İtalya'nın Fransaİspanya ve Almanya arasında paylaşılamaması nedeniyle çıkan İtalya Savaşlarının etkisiyle batı Avrupa'ya yayılmıştır.  Fransa'da Rönesans :
  Kralların etkisi ve çalışmalarıyla başlamıştır. Önemli temsilcileri ; Rable ( Rabelais ) Ronsar ( Ronsard ) Montaigne Hümanizmada. Piyer Lesko Jan Bülan mimarideJan Gojon heykeltıraşlıkta Fransuva Klue resimde.

  İngiltere' de: En önemli temsilcisi Hamlet-Otello-Romeo ve Jülyet'in yazarı Şekspir ( Shakespeare) dir.

  İspanya' da: Don Kişot 'un yazarı " Cervantes "

  Hollanda' da: Ressam " Rambrand "  Rönesans'ın Sonuçları :
  *Özgür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı doğmuştur.
  *Skolastik Düşünceyi yıkmıştır. ( Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo felsefesinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş dogmatik durağan düşünce biçimi )
  *Avrupa'da bilim Rönesans'ının doğmasına ortam oluşturmuştur.
  *Din ve İnanışlar üzerindeki etkisiyle Reform hareketlerine yol açmıştır.
+ Yorum Gönder


rönesans hangi alanlarda etkili olmuştur,  rönesansın islama etkileri