+ Yorum Gönder
Eğlence ve Muhabbet ve Forumda Başlığı Olmayan Konular Forumunda Türk Musikisi Nedir, Türk Musikisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türk Musikisi Nedir, Türk Musikisi
  TÜRKÇE’DE SÖZLÜ MUSİKİ

  t-rk-musikisi.jpg

  A-KAR: Türk Sanat Musikisi’nde dindışı vokal musikinin en büyük ve melodi bakımından en süslü eserlerine verilen isimdir. Karların sözleri dörtlü, altılı, sekizli şiir kıtaları olabilir. Bestecinin sanat gücünü gösterdiği bu büyük eserler; genellikle büyük, bazen de aksak olmayan küçük usullerle ölçülmüştür. Kar, klasik faslın ilk eseri olup, çok ağır üsluplu, ciddi ve tasavvufi bir izlenim bırakan eserlerdir.

  B-KAR-I NATIK: Konuşan kar anlamına gelmektedir. Birbirini takip eden çeşitli makamların seyirlerini gösterir bir biçimde yapılmışlardır. Genelde kara başlanan makam, aynı zamanda bitiş makamı olarak kullanılmıştır. Büyük ve küçük usullerle bestelenmişlerdir.

  C-KARÇE: Çok kısa bir kardır.

  D-BESTE: Sözler ve nağmelerin birbirine bağlanması anlamına gelen bestenin klasik fasılardaki yeri kardan sonradır. Şarkılardan başlıca farkları üsluplarının özelliği büyük usullerle yapılmalarıdır. Besteler genellikle üç veya dört bölümden meydana gelirler.

  E-AĞIR SEMAİ: Her bakımdan besteye benzeyen ağır semailer klasik fasılda besteden sonra yer alır. Ağır semailerin bestelerden tek ayrıcalığı besteler gibi büyük usulerle değil genellikle son zamanlı aksak semai ile usulü ile ölçülmesidir.

  F-YÜRÜK SEMAİ:Klasik formun sözlü son eseridir. Melodi ve yapısı ile her bakımdan ağır semailere benzer. onlardan farklı ise adını alan altı zamanlı yürük semai usulü ile ölçülmesidir.

  G-GAZEL:
  Klasik doğu şiirinin çok kullanılmış ve en kullanılmış şeklidir. Aruz vezirleri kullanılarak yazılmışlardır. Araplardan İranlılara onlardan da Türklere geçmişlerdir. www.alasayvan.net/ Beş ile onbeş beyit arasında yazılmışlardır. Türk Sanat Musikisi’nde beste ve semai şeklindeki eserlerin güfteleri çoklukla gazellerden seçilmişlerdir.

  H-ŞARKI: En az dört olmak üzere 5, 6, 7, 8 veya 12 mısralı küçük usullerle ölçülüp bestelenmiş musikimizin günümüzde en revaçta formudur.
  Genellikle şarkılarım:
  1. Mısrasına : Zemin,
  2. “ “ : Nakarat,
  3. “ “ : Meyan,
  4. “ “ : Nakarat denir.

  I-KÖÇEKÇE VE TAVŞANCALAR: Köçek im verilen genç erkeklerle, çengi ismi verilen kızlar tarafından oynanmak üzere bir takım toplanan türkü şeklindeki eserlerle, havaların hepsine birden köçekçe veya tanşanca denilmektedir. Bu türkü ve havalar bazen halk eserlerinden, bazen de sanat musikisi eserlerinden alınmışlardır.

  J-TÜRKÜ: Köy ve kasabalarda oturan Türk halkının bağlama, cura, divan sazı, zurna, davul, darbuka, kemençe ve kabak kemane gibi kendine özgü enstrümanlarla çalıp söyledikleri yöresel özelliklere sahip pek çoğunun bestekarı bilinmeyen sözlü eserlere denilir. Türkülerimizde sözler halk edebiyatımızdan edebi değer taşıyan hece vezniyle yazılmış şiirlerden alınmış olup folklörümüzün konusu içine giren bir türdür.

  K-FASIL: Aynı makamda çeşitli formdaki www.alasayvan.net/ eserlerin sıralanması ile yapılan programlara denir. Zamanla fasıllarda önce ağır semai ve yürük semailer ile şarkılar ağırdan hareketliğe doğru eklenmeğe başlanmıştır.

  L-TAKIM: Bir bestekarın aynı makamda peşrev, birince beste, ikinci beste, ağır semai, yürük semai, saz semaisinden oluşturduğu eserler topluluğuna verilrniş isimdir. Takım olabilmesi için bu eselerin aynı makamda, adı geçen formlarda ve aslında aynı bestekar tarafından bestelenmiş olması gerekmekte ise de aynı makamda ancak değişik bestekarlar tarafından bestelenen eserlerden de takım yapılabilmektedir.
 2. DİLAN
  Üye

  Türkiye'de müziğin çeşitliliği kadar başka diğer ülkelerde yoktur. Çeşitli estrumanlar eşliğinde duygu ve düşünceleri farklı tarzlarda dile getirerek güzel bir sanat icra edilmiştir.
+ Yorum Gönder