+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hazreti Mehdinin fiziksel özellikleri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Hazreti Mehdinin fiziksel özellikleri Hakkında Bilgi
  Hazreti Mehdinin fiziksel özellikleriTemel Özellikleri

  Son birkaç on yıldır yeryüzünde meydana gelen kargaşa, zulüm, terör ve savaş ortamı, fitneler, kıtlıklar, depremler Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da Müslümanları, Hz. Mehdi'nin geliş alametleri ve Mehdi'nin sıfatları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda öğrenilecek her yeni bilgi, Müslümanların heyecanını daha da artıracaktır.

  Hz. Peygamberimiz (sav) Müslümanlara, ahir zamanda Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışını müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz (sav) bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:
  Bu haber iman edenlerin şevk ve heyecanını arttıran çok büyük bir müjdedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisleriyle beraber, İslam alimleri de, yaşadıkları dönemlerden günümüze kadar ulaşmış el yazması eserleriyle, o zamandan bugüne, bu büyük müjdenin şevk ve heyecanını taşımışlar; inananlar için bu konunun canlı tutulmasına ve takibine vesile olmuşlardır. İşte içinde bulunduğumuz bu dönemde ortaya çıkan alametler bize, Hz. Mehdi'nin çıkışının yakın olduğunu göstermektedir.

  Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'nin ahlakı ve mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.
  Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi" tanıyacakları bildirilmektedir:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)
  Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi'nin tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi de ortaya çıktığında, Peygamberimiz (sav)'in tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bazı insanlar, bu mübarek şahsı tanımamazlıktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.

  GÜZEL VE NURLUDUR

  O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.
  (Mehdilik ve İmamiye, sf. 153 /İkdüd Dürer'den)
  Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 33/Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 22)
  Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.
  (Deylemi, c. IV, sf. 221, İbnu'l Cevzi, c. II, sf. 558; Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)
  O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
  (Ukayli “En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal”)
  Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.
  (Ukayli “En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal”)
  Güzel yüzlüdür. Yüzünün nurları ona azamet verir.
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
  Yüzünde parlak yıldız gibi bir renk vardır
  (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 12)
  Allah, Hz. Yusuf'un güzelliğini şu şekilde haber vermektedir:
  (Yusuf'a da "Çık, onlara (görün)" dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler (Yusuf Suresi, 31)
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  SİYAH SAÇLIDIR

  Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.
  (Mehdilik ve İmamiye, sf. 153/İkdüd Dürer'den)
  Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır.
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
  Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.
  (Ukayli “En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal”)

  YÜZÜNDE BEN OLMASI

  Mehdi gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli , açık alınlıdır.
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
  Yüzünde bir ben bulunacaktır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

  OMUZUNDA PEYGAMBER (SAV)'İN ALAMETİ VARDIR

  Mehdi'nin omuzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki alamet bulunacaktır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
  Omuzunda Peygamber (sav)'in alameti vardır.
  (Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 165; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 23)
  Omuzunda Peygamber (sav)'in nişanı vardır.
  (Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 163)
  Hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere Hz. Mehdi'nin iki omuzu arasında Hz. Muhammed (sav)'de olduğu gibi açık bir işaret olan "Peygamberimiz (sav)'in alameti" olacaktır. Peygamberimiz (sav)'in alameti, İslami kaynaklarda şu şekilde bildirilmektedir:
  Ebu Saib b. Yezid'den rivayet edilmiştir: "Gözüm Peygamberimiz (sav)'in iki omuzu arasındaki mühüre ilişti."
  (Sünen-i Tirmizi, 6/126)

  RENGİ

  Hz. Mehdi'nin rengi arabi…
  (İbn Hacer El Mekki; "El-Kavlü'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar", sf. 15-75)
  Not: Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır.
  Hz. Peygamber (sav)'in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi'nin de Peygamber Efendimiz (sav)'le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. Bir rivayette Resulullah (sav)'ın ten rengi şöyle tarif edilmektedir:
  Enes b. Malik, Peygamber (sav)'in rengi hakkında şöyle dedi: Beyaz idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu.
  (İbni Kesir, Şemail'ür- Resul, sf. 28)
  Esmerden maksat bembeyaz olmayıp az kırmızılığı ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin mübarek rengi, kırmızı ile karışık nurani beyaz idi.
  (İbni Kesir, Şemail'ür- Resul, sf. 28)

  GENEL GÖRÜNÜMÜ

  Hz. Mehdi'nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 36-29)
  Cismi, İsrail cismidir.
  (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 24)
  Mehdi sanki Beni İsrail'den bir şahısdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve akıllı)
  (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 23-30)
  O … heybetli bir şahısdır.
  (İkdüd dürer)
  Hz. Mehdi'nin bedeni İsraili'dir. Hz. Mehdi, sanki Beni İsrail ricalindendir (önde gelenlerindendir).
  (İbn Hacer El Mekki)
  (Dış görünüşü) sanki İsrailoğullarından bir insana benzemektedir.
  (Ukayli “En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal”)
  Sanki o, İsrailoğullarından bir insan gibidir.
  (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

  BOYU

  Mehdi, orta boylu olacaktır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
  Mehdi'nin adı Muhammed b. Abdullah'tır. O, orta boylu
  (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 11)
  Peygamber Efendimiz (sav)'in de aynı boyda olduğunu rivayetlerden öğrenmekteyiz:
  Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: Resulullah (sav) orta boylu idi. Bilindiği gibi hadiste geçen "Rab'a" kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy için uzun olan şahsa göre bir sınır vardır. Çünkü boyun sahibi kendi karışı ile yedi karış kadar olan boya normal boy denilir.
  (Tirmizi, Şemail-i Şerif, sf. 15)
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  GENİŞ VÜCUTLU OLMASI

  Hadislerde Hz. Mehdi'nin karnının, göğsünün, alnının, bacak aralıklarının, uyluklarının geniş olduğu bildirilmektedir. Alnının geniş olmasıyla orantılı olarak başı da büyük o lacaktır. Tüm bu tasvirlerden, Hz. Mehdi'nin tüm vücudunun geniş olduğu anlaşılmaktadır.
  İri gövdeli
  (Ukayli “En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal”)
  O, alnı açık… karnı büyük, iki uyluk arası açık…
  (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)
  İki uyluk arası açık
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
  Hz. Mehdi, Hz. Hasan'ın soyundandır. Bacakları aralıklıdır.
  (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)
  Onun alnı geniştir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır.
  (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

  ALNININ AÇIK VE GENİŞ OLMASI

  Hz. Mehdi'nin alnının açık ve geniş olmasına orantılı olarak başının da büyük olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.
  Mehdi bendendir Açık alınlıdır.
  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)
  Mehdi bizdendir, alnı açık
  (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)
  Alü Teala, benim neslimden, alnı açık , yeryüzünü adaletle doldurarak malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı gönderecektir.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)
  O, açık alınlıdır.
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)
  Muhakkak ki Allah, benim neslim içinde alnı açık (olan) bir şahıs gönderecektir.
  (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 11)

  KARNININ GENİŞ OLMASI

  O, alnı açık karnı büyük , iki uyruk arası açık
  (Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

  UYLUKLARI UZUNDUR

  Uylukları uzundur, rengi Arap rengidir.
  (Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 162-163)

  YÜRÜYÜŞÜ

  Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 32)

  YAŞI

  Hadislerde belirtilen Hz. Mehdi'nin gönderildiği yaşlardan kasıt, onun vazifeye başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır.
  Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
  40 yaşındadır. Diğer bir rivayete göre 30 ile 40 yaşındadır.
  (Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 16)
  Mehdi benim neslimdendir. O 40 yaşındadır. Sanki yüzü parlak bir yıldızdır
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi “Fevaidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

 4. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  SAKALI

  Sakalı bol ve sık olacaktır.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)
  Sakalı sıktır.
  (Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 163)  BURNU GÜZELDİR

  Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır.
  (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)
  O, açık alınlı, küçük burunlu…
  (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)
  O açık alınlı ve ince burunludur.
  (Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şail Yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 404)

  KAŞLARI VE GÖZLERİ

  O, açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü.
  (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Naim Erdoğan, sf. 163)
  Kaşı kavislidir.
  (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)
  Hz. Mehdi'nin kaşları araları açık
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
  Hadiste Hz. Mehdi'nin kaşlarının aralarının açık olmasıyla, gözü ve kaşı arasında mesafenin geniş olduğu ifade edilmektedir.

  DİŞLERİNİN GÜZELLİĞİ VE PARLAKLIĞI

  Dişleri parlak olacaktır.
  (Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
  Mehdi, gür sakallı, ön dişleri parlak
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si “Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar

+ Yorum Gönder