+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Etkili Öğrenme Nasıl Gerçekleşir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Etkili Öğrenme Nasıl Gerçekleşir
  Etkili Öğrenme Nasıl Gerçekleşir


  “Çocuklar nasıl daha etkin ve daha kolay öğrenirler?” sorusuna verilecek yanıt, öğretmenlerin öğrenme ve öğretim ortamlarını planlamalarında hareket noktası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenin hem bütün boyutlarıyla çocuğun gelişimini hem de çocuğun nasıl öğrendiğini bilmesi gerekir.

  Çocukların öğrenmeyle ilgili özellikleri şunlardır (Tuğrul, 2002; Edwars ve Spinqate, 1995):

  - Çocuklar beş duyunun fonksiyonuyla öğrenirler.
  - Çevrelerindeki kişi, olay, durum ve nesneleri gözlemleyerek öğrenirler.
  - Başkalarını örnek alarak model yoluyla öğrenirler.
  - Öğrenme sürecinin planlamadan, uygulama ve değerlendirme aşamasına kadar her aşamasında katılımcı olduklarında öğrenirler.
  - Anlama/kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerin dinamik etkileşimiyle öğrenirler.
  - Çocuklar çevreleriyle (yaşıtlarıyla, ebeveynleriyle, öğretmenleriyle, malzemelerle vb. ) etkileşim içinde öğrenirler.
  - Problem çözerken, soruların cevaplarını araştırırken öğrenirler.
  - Karar verme ve uygulama sürecinde deneme yanılma pratikleriyle öğrenirler.
  - Bir hedef doğrultusunda beraber çalışırken öğrenirler.
  - İlgi alanlarında ve gereksinimleri doğrultusunda öğrenirler.
  - Bildiklerini bir başkasına öğretirken öğrenirler.
  - Modelleri gözlemleyerek ve gözlemlerini yaşama aktararak öğrenirler.
  - Çeşitli aktivitelerle (müzik, drama, sanat, dans, fen, edebiyat, spor, bilgisayar vb. ) öğrenirler.
  - Formel ve formel olmayan yollarla öğrenirler.
  - Bireysel, küçük ve büyük grup çalışmalarıyla öğrenirler.
  - Davranışlarının sonuçları hakkında geribildirim aldıklarında öğrenirler ve bunun neticesinde davranışlarındaki isteklilik ve bilinçlilik artar.
  - Çocuklar farklı konu alanlarının birbirleriyle bütünleştirildiği anlamlı aktiviteler sayesinde öğrenmeyi gerçekleştirirler. Anlamlı ve çocuğun daha önceki deneyimleriyle ilgili aktivitelere dayalı eğitim programları, öğrenmeyi kuvvetlendirir ve çocukların öğrendikleri şeyler arasında ilişki kurmalarını kolaylaştırır.
  - Çocuklar bir konu üzerinde derinlemesine araştırma yaptıklarında öğrenirler.

  Çocukların öğrenme sürecinden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri için, çocukların bireysel öğrenme gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Bu da, çocukların gelişimsel özelliklerinin, ilgi ve gereksinimlerinin bilinmesini gerektirir. Çocuklar farklı şekillerde düzenlenmiş çocuk gruplarında (bireysel, büyük grup ya da küçük grup) öğrenirler. Bu nedenle, geliştirilecek öğretim modelleri çocukların bireysel ve grupla öğrenme gereksinimlerini karşılayacak özelliklerde ve içerikte olmalıdır. Bireyselleştirilmiş öğrenme ortamı çocuğun diğer çocuklardan ayrılarak izole bir şekilde tek başına kaldığı bir öğrenme ortamı değildir. Öğrenmenin bireyselleştirilmesinden anlatılmak istenen, çocuğun kendi öğrenme hızında ve öğrenme alanında istediği şekilde gelişmesine izin vermektir. Öğrenmenin bireyselleştirilmesi önemli olmakla birlikte, çocukların sosyal bir varlık olması itibariyle, grup içindeki öğrenmelerinin de güçlendirilmesi sosyal bir gerekliliktir.

  Öğretmenin etkili olması, etkili öğrenme için önemlidir, ancak gerekli olan tek koşul değildir. Öğretmenin çocuğun öğrenme kapasitesi, öğrenme stilleri, öğrenme ilgileri ve daha önceki bilgi ve deneyimleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi ise öğretmenin çocukla etkileşimli bir ortam içinde bulunması, çocuğun kendini ifade edebileceği aktif katılımlı bir sürece dahil olmasıyla mümkün olabilir. Karşılıklı etkileşime dayalı iletişimlerde öğretmenlerin çocukların öğrenmeleriyle ilgili dolaysız bir şekilde güvenilir bilgi sahibi olmaları söz konusudur. Öğretim ortamının çocukların kişiselliğine göre ayarlanması öğrenmenin niteliğini artırır.

  Etkili öğretimin amaçları;
  - çocukları öğrenmeye karşı istekli kılmak
  - çocukların öğrenme kapasitelerini arttırmak
  - öğrenmeye güdülenmelerini arttırmak
  - öğrenmeyi anlamlı hedefler üzerine kurmak
  - öğrenmeyi anlamaya dayandırmak
  - ilgi alanlarını genişletmek
  - çocuğun kendi öğrenme kapasitesini ve öğrenme stillerini anlamasına dönük öz farkındalığını geliştirmektir.

  Çocukların nasıl öğrendiklerine ilişkin bildiklerimiz her çocuk için genellenebilecek yargılar değildir. Çünkü her çocuğun ilgi alanı diğerinden farklıdır ve her çocuk diğerinden farklı şekilde öğrenir. Çocukları birbirinden ayıran, özgün kılan, düşünme yapılarındaki farklılıklardır. Çocukların bireysel farklılıklarına göre düzenlenecek öğretme etkinlikleri, etkili öğretim yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de öğrenmek hayat boyu sürüyor Öğrenme stilleri, “görsel,” “işitsel,” ve “dokunsal” olarak üçe ayrılıyor.
+ Yorum Gönder