+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Atık Depolama Tesisleri Tebliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Atık Depolama Tesisleri Tebliği
  Atık Depolama Tesisleri Tebliği

  26 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27916
  TEBLİĞ
  Çevre ve Orman Bakanlığından:
  ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin maksadı, 5/7/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV’te yer alan atıklara uygulanacak ara depolama işlemlerini ve ara depolama tesislerinde bulunması gereken asgari şartları belirlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, atıkların 5/7/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-II/A’da sıralanan bertaraf tesisleri ile Ek-II/B’de sıralanan ve maddesel geri kazanım yapan veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan enerji üretim lisansı olan geri kazanım tesislerine ulaştırılmalarından önce güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde depolanmasını kapsar.
  (2) Başka bir mevzuatla ara depolanması yasaklanmış atıklar ile düzenlemesi başka mevzuatla yapılmış geçici depolama alanları ve toplama ayırma tesisleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.
  Hukuki dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
  a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8 inci, 11 inci ve 13 üncü maddesine,
  b) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine,
  c) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine,
  ç) 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine ve
  d) 11/3/2010 tarihli ve 27518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara,
  dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar ve Kısaltmalar
  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
  a) Ara depolama: Atıkların geri kazanım veya nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde depolanmasını,
  b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
  c) Bertaraf eden: Atıkların bertaraf işlemini yapan veya yaptıran Bakanlıktan Geçici Faaliyet Belgesi veya lisans almış gerçek ve tüzel kişileri,
  ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
  d) Lisans: Ara depolama tesisi kurmak isteyenlerin, konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belgeyi,
  e) OSB: Organize Sanayi Bölgelerini,
  f) Protokol: Tehlikeli atıklar için, ara depolama tesisi ile geri kazanım/bertaraf tesisleri arasında yapılan atıklara ilişkin müteselsilen sorumlu olduğunu belirten sözleşmeyi,
  g) TAKY: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğini,
  ğ) Taşıyıcı: Yurtiçi ve yurt dışında atıkların taşınması işleminin tümünü veya bir bölümünü gerçekleştiren atık taşıma lisansı olan gerçek ve tüzel kişileri,
  h) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Üretici ve taşıyıcı tarafından ortak doldurulacak, üretim noktasından atık bertaraf tesisine kadar kayıt ve beyanları içeren, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-9 A/B’de yer alan formları,
  ı) Üretici: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
  ifade etmektedir.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Kurallar
  Genel kurallar
  MADDE 5 – (1) Atıkların insan sağlığına ve çevreye risk oluşturmayacak şekilde güvenli depolanması ve geri kazanım/bertaraf tesislerine güvenli bir şekilde sevkini sağlayacak tedbirlerin alınması esastır.
  (2) Ara depolama tesisleri, atıkların türüne göre güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayacak işletim ve donatıma sahip olmak zorundadır. Tesise kabul edilecek atık içeriğinde radyoaktif madde bulunup bulunmadığının tespiti maksadıyla tesis girişinde radyasyon paneli bulunur.
  (3) Ara depolama tesisleri bölgesel hizmete yönelik olmak zorundadır. Tesisten atık geri kazanım/bertaraf tesisine taşıma mesafesinin, bertaraf maliyetini artırmayacak şekilde hem ekonomik hem de fiziksel olarak uygun olması gereklidir.
  (4) Birbirleriyle reaksiyona girebilecek atıkların depo alanı içerisinde ayrı bölmelerde depolanması esastır.
  (5) Başka bir mevzuatla ara depolanmasına izin verilmeyen atıklar depolama tesislerine kabul edilemez.
  (6) Ara depolama tesislerinde depolama süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın bir yılı geçemez. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılır.
  (7) Ara depolama tesislerinde patlayıcı ve radyoaktif atıkların depolanmasına izin verilmez.
  (8) Ara depolama tesisleri, maddesel geri kazanım yapan veya EPDK’dan enerji üretim lisansı olan geri kazanım tesisleri ve nihai bertaraf tesisleri ile atık kodu esasına dayanarak atıkların kabul edileceğine dair müteselsilen sorumluluk içeren protokolleri yapmak, yıllık olarak yenilemek ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
  (9) Tehlikeli atık ara depolama tesislerinde 21/11/2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan çevre yönetim birimine bağlı, tesiste mesul mühendis olarak görev yapacak tehlikeli atık yönetimi ve tehlikeli yük taşımacılığı konularında işletme mühendisi olarak deneyimli çevre mühendisi ve kimya mühendisi, tehlikeli atıkların dışındaki ara depolama tesislerinde Bakanlığımızdan Çevre Görevlisi Belgesi almış bir kişi ile tüm ara depolama tesislerinde laboratuar sorumlusu olarak görev yapacak en az 1 çevre mühendisi veya kimya mühendisi veya kimyager istihdam edilir.
  (10) Ara depolama tesisleri her yıl Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tarife ve talimat doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür.
  (11) Ara depolama tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.
  (12) Ara depolama faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler müteselsilen sorumludur.
  (13) Entegre atık bertaraf tesisi içinde yer alan ara depolama tesisleri ile Organize Sanayi Bölgelerinde OSB yönetimi tarafından münhasıran veya başka bir tüzel veya gerçek kişilik ile ortaklaşa kurulan ara depolama tesisleri hariç, ara depolama tesislerinin mülkiyetinin tesisi işleten gerçek veya tüzel kişiye ait veya en az 5 yıl süre ile kiralanmış olması zorunludur.
  (14) Ara depolama tesisleri işletmecileri, tesisin gerek işletilmesi sırasında gerekse işletme sonrası doğabilecek çevre zararlarının giderilmesi ve tesiste depolanan atıkların nihai bertarafı maksadıyla, lisans alma aşamasında mali fizibilite raporu ile belirlenen sabit yatırım maliyetinin en az 2 katı tutarında ve 500.000 TL’den az olmamak kaydı ile kesin ve süresiz teminat mektubunu Bakanlığa vermekle yükümlüdür.
  (15) Bu Tebliğ kapsamında yürütülen faaliyetler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmak zorundadır.
  (16) Ara depolama tesisi bölgesinde oluşan yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanır ve ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri sağlayacak şekilde arıtılır. Bu tür arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma katıları ve çamurlar mevzuata uygun şekilde bertaraf edilir.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  atık sistemi çevre ve orman bakanlığına bağlı bir sistem genelde fabrikarda yada tehlkeli atık içeren fabrikalarda pek olmasada atık ayrıştırma ve depolama bölümlerini olması gerekiyor kanuni bir sorunluluktur
+ Yorum Gönder