+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Hava Emisyonu Konulu Çevre İzin Başvuruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Hava Emisyonu Konulu Çevre İzin Başvuruları
  Hava Emisyonu Konulu Çevre İzin Başvuruları


  Hava emisyonu konulu çevre izin başvurularında, işletmeciler ve Bakanlığımız İl Çevre ve Orman Müdürlüklerince aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik(ÇKAGİLHY) uyarınca, Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeleri uygun bulunan işletmelere geçici faaliyet belgesi verilmekte olup, müteakibinde işletmelerin Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

  ÇKAGİLHY uyarınca Geçici Faaliyet Belgesi alan ve müteakibinde hava emisyonu konusunda çevre izni başvurusunda bulunacak işletmelerin Ek-3C kapsamında “Emisyon Ölçüm Raporu”nu sunmaları gerekmekte olup, genel formatı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen söz konusu raporda geçen “Valilik Tespit Raporu” nun düzenlenmesinde aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir.

  1-Geçici faaliyet belgesi alan işletmelerin Çevre izin başvurusunda bulunmadan önce, işletmeleri adına “Valilik Tespit Raporu” düzenlenmesi amacıyla, sadece yazılı bir dilekçe ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunması,

  2-Bu talep üzerine, (İşletmeye geçici faaliyet belgesi verilmesinden sonraki süreçte), “işletmelere geçici faaliyet belgesi verilmesi aşamasında düzenlenen “İl Müdürlüğü Uygunluk” yazısında belirtilen hususların geçerliliğinin tespiti amacı ile”, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından işletmenin yerinde incelenerek aşağıda örneği verilen “Valilik Tespit Raporu” formatının doldurulması ve ıslak imzalı olarak işletmeye verilmesi,

  Valilik Tespit Raporu örneği


  VALİLİK TESPİT RAPORU FORMATI

  Çevre İzninin Konusu : Emisyon
  İlgili Yönetmelik : Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

  İşletmenin Adı :
  Yerinde Tespit Tarihi:

  1
  İşletmede bulunan emisyon kaynağı sayısı? Yakma Bacası
  Proses Bacası
  Proses dışı baca*
  Alan kaynak
  2 BACALARA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER ( Tablo 1 Doldurunuz)
  3 Sürekli ölçüm cihazı var mı?
  4 SÜREKLİ ÖLÇÜM CİHAZLARINA İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER
  Cihaz Kodu
  Takılı olduğu Baca Kodu
  Ölçülen parametreler
  Çalışır durumda mı?
  Ölçüm sonuçları elektronik ortamda kaydediliyor ve saklanıyor mu?
  5 Uygunluk yazısı esnasında tespit edilen hususlar halen geçerli midir?
  6 Diğer (Valilik tarafından belirtilmesi gereken diğer hususular)  *Üretim prosesi bacası olmayan, ortam tozsuzlaştırma/gazlaştırma vb. amaçlı olarak iç ortam havasını toz tutma/gaz arıtma sisteminde filtre ederek atmosfere veren bacalardır.  Tablo 1: Bacalara ilişkin detaylı bilgiler

  No Baca Kodu

  Baca
  Adı
  Ait olduğu ünite/tesis
  Temsil ettiği ünite sayısı Kullanım amacı

  (Yakma/Proses/Proses Dışı) Bacanın Tabandan Yüksekliği (m) Bacanın Çatıdan Yüksekliği (m) Emisyon Azaltıcı tedbirler (belirtiniz) On-line izleniyor mu?


  3-İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınan ıslak imzalı “Valilik Tespit Raporu”nun işletme adına çevre izni başvurusunda bulunacak yetkili(Yönetmelikte tanımlı kişi ya da kişiler) tarafından “Emisyon Ölçüm Raporu”na eklenerek sisteme yüklenmesi ve başvurunun bu şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Hava kirletici emisyonlar, Kentsel alanlardaki partikül konsantrasyonları; büyük ölçüde kaynak tiplerine ve emisyon paternlerine bağlıdır. Hava kirliliği ülkelerin sınırlarını aşan bir sorun olması nedeniyle çözüm çalışmalarının da uluslararası düzeyde ve işbirliği içinde olması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder