+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Karahanlı Devleti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Karahanlı Devleti Hakkında Bilgi
  Karahanlı Devleti maddeler halinde bilgiler

  (840 - 1212)

  -Karahanlılar Devleti, Uygurların dağılmasından sonra Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından Doğu ve Batı Türkistan'da kurulmuştur (840).

  -Karahanlı hükümdarlarından Satuk Buğra Han'ın etkisiyle Karahanlılar arasında İslâmiyet'in yayılması hızlanmış ve Karahanlılar Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devleti haline gelmiştir.

  -Türklerin İslâmiyet'e geçişlerinde ve Türk kültürüyle İslâm kültürünün kaynaşmasında etkili olan Karahanlıların parçalanmasında taht kavgaları etkili olmuştur.

  Kültür ve uygarlık alanında ilerleyen Karahanlılar;

  -Türkçeye önem vermişler ve resmi dil olarak kullanmışlardır.

  -Türk dilini ve kültürünü devam ettiren Karahanlılar ilk Türk - İslâm eserlerini ortaya koymuşlardır.

  -En önemli eserleri, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmut'un Divan'ı Lügati't Türk adlı eserleridir.

  -Türk - İslâm tarihinde ilk medreseleri kurarak eğitime önem vermişlerdir.

  -Türk tarihinde ilk kervansarayları kurarak ticareti geliştirmişlerdir.

  -Merkez Balasagun olmak üzere, 840 yılında Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kuruldu.

  -Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır.

  -920 yılında Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ettiler.

  UYARI : Karahanlılar, İslamiyet'i resmi dini olarak ilk kez kabul eden Türk devletidir. Bu devlet Türk kültürü ile İslam değerlerinin sentezini yapmıştır.

  -Türkler'in yaşadığı topraklar üzerinde kurulan bir devlet olduğu için Türkçe'yi resmi dil olarak kabul ettiler.

  -1042 yılında, Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldılar.
 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Karahanlılar döneminde Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan Divan'ı Lügati't Türk ilk Türk sözlüğü olarak bilinmektedir. 1072 yılında yazılmaya başlanmış ve 5 yıl sonra yani 1077 yılında da bitmiştir.
 3. Ömer
  Devamlı Üye
  KARAHANLILAR (840 - 1212)

  840 yılında Uygur Devleti'nin yıkılmasıyla o zamanki Uygur Devleti'nin sol yabgusu olan Kar-lukların lideri kendisine "Bozkırların Kağanı" adını ç vererek "Kara Kağan" unvanıyla Karahanlı Devle-ti'ni kurmuştur. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. Devleti oluşturan halk ise Karluk, Yağma, Çiğil ve Basmiller'den oluşuyordu.
  Karahanlı Devleti, Türk devletlerinin kuruluşuna uygun olarak sağ ve sol bölümlere ayrılmıştı. Büyük Kağan Bilge Kül Kadir Han merkez Balasa-gun'da, bağlı kağan ise Talas'ta bulunuyordu.
  Bazir Arslan ve Oğulçak Kadir Han zamanlarında Samanoğullarıyla mücadele edilmiştir. Bundan sonra başa geçen Satuk Buğra Han 934'de tahta geçtikten sonra kendisine sığınan bir Samani ileri-geleninden İslamiyet hakkında bilgi almıştır.
  960 yılında İslamiyeti kabul eden Satuk Buğra Han zamanında Karahanlı ülkesinde 200.000 ça-dırlık Türk milleti de Müslüman olmuştur. Böylece ilk Müslüman - Türk devleti olma özelliğini Örta Asya'da Karahanlılar almıştır. Orta Asya Türk kültürü ile İslam kültürü arasında bir bağ görevi kurmuşlardır.
  İlig Han zamanında 999 yılında Samanoğulları devletine son verilince Maveraünnehir bölgesi Ka-rahanlıların eline geçmiştir. İlig Han tüm Samani topraklarına sahip olmak isteyince Gazneli Mahmud tarafından durdurulmuş, söz konusu topraklar iki taraf arasında paylaşılmıştır. Ardından devlette büyük bir taht mücadelesi başlamış, sonuçta 1042 yılında devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
+ Yorum Gönder


karahanlılar devleti hakkında bilgi,  orra asyada kurulan ilk türk devletleri,  karahanl,  Karahanlı devleti hakkında önemli bilgiler maddeler halinde