+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Demokrasinin Tarihi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demokrasinin Tarihi Hakkında Bilgi
  demokrasinin tarihi hakkında bilgi kısaa 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Demokrasinin Tarihi Hakkında Genel Bilgi

  Demokrasi; Eski Yunan’a dayanan bir kavramdır. Yunanca’da halk anlamına gelen “demos” ile güç, kudret, iktidar ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bu noktadan hareketle kavrama, halkın kendi kendisini yönetmesi anlamı da yüklenmektedir.


  demokrasinin-tarihi-2.jpg

  Antik Yunan’ın site devletlerinden Atina M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllar arasında sistemin uygulama örneğine tanıklık etmiştir. Aristophones, Ksenophon, Sofokles, Epikür, Aristoteles, Eflatun ve Socrates’in düşünce olarak katkıda bulundukları demokrasi Atina’da bir çeşit yönetim sistemi olarak siyasi tarihteki yerini almıştır. Bu ilk uygulamanın zemini şehir devletinin temel belirleyicisi olan “site” dir. Site görünürde şehir halkının tümünü ifade eden bir kavram gibi olsa da gerçekte durum bundan farklıydı. Bir kere kadınlar ve köleler site halkının dışında kabul edildiklerinden halk kavramı toplumun tüm kesimlerini kapsamıyordu.

  Atina sitesinde nüfusun bir kısmını esirler teşkil ederdi. Atina uygulaması büyük çoğunluğu site dışına itmekle kalmıyor, bu ilk örneğinde halk (demos) kavramın ayrıntılardan ayıklayarak adeta homojen bir anlama (elitizme) indirgiyordu. O bakımdan Atina’da “demos” buna hak kazanmış homojen bir kitledir. Bu homojen kitlenin sosyolojideki karşılığı “cemaat” “sınıf” ya da “klan”dır. Cemaatin sosyolojik bir olgu olduğu yerde ise birey yerine cemaatin ortak ruhu, irade ve çıkarları söz konusudur. Dolayısıyla böyle bir uygulamada bireyin çıkarları yerine sitenin çıkarları önde gelir.

  Site, ortak iradesi, kolektif mülkiyet uygulaması ve doğal dayanışma boyutuyla bir çeşit cemaat toplumudur. O nedenle eski Yunan’da birey yok, klan, sınıf ve site vardır. Demokrasinin kamusal alanı olan gerçek zemininde işte bu tanımlanmış mensubiyetler yer alır. Oysa demokrasilerin ayırt edici öğesi bireydir, vatandaştır. Vatandaş kavramı aynı zamanda demokrasinin kamusal alanının en temel belirleyicisidir.


 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Demokrasinin Tarihsel Gelişimi Özet


  Demokrasi çağımızın en mühim siyasi olgularından biridir. Bu terimin kökeni 13. yüzyıldan gelmektedir. Fakat demokratik manada ilk hareketin kaynağı antik yunan zamanındadır. Milattan geçen bu senelerde günümüzle karşılaştırılamaz olsa da demokratik düzenler işlenmekteydi. Yunanlılar devletlere site adı vermişlerdi ve bu kümelerin birleşmesi şeklinde bir toplulukta yaşıyorlardı. Başlarında bir meclis vardı ve erkeklerden oluşuyordu. Ülke burada alınan kararlarla yönetiliyordu. Roma Hukuku, Roma devletinde vatandaş haklarının ve insan haklarının kavramsal olarak gelişmesi sayesinde oluşmuştur. Magna Karta Sözleşmesi kral yetkilerini sınırlandırmasıyla önemli bir tarihsel gelişme olma özelliğini taşır. 1215 senesinde İngiltere’de imzalanan sözleşme kralın sınırsız yetkilerini ortadan kaldırmıştır. Gutenberg 1450 senesinde matbaayı icat edince Avrupalı okur yazar oranı artış gösterdi. Yönetimler konusunda bilinçlilik arttı ve bu durum Reform ile Rönesansın gelişini sağladı. Halklar ayaklanmaya başladı ve merkezi krallıklar ile derebeyliklerin sonu yaklaştı. Halklar artık kendi iradesiyle kendi yöneticilerini seçecekti. Fransız İhtilali krallık yönetimlerinin sonu oldu. Milliyetçilik ve demokrasi akımı milli devletler kurulmasını sağladı. Seneler ayaklanmalar ve çatışmalar ile geçti fakat sonunda halk kazançlı çıktı. Demokrasi Avrupa başta olmak üzere hızla dünyaya yayılmaya başladı. 1808 senesinde Sened-i İttifak ile Osmanlı devletinde padişah yetkileri sınırlandırılmıştır. Mebusan Meclisinin açılması birinci ve ikinci meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti demokrasi yönetimini tercih etmiştir ve yönetim artık halk egemenliğine aittir. Günümüze kadar demokrasimiz çok evreden geçmiştir ve gelişmeye devam etmektedir.

+ Yorum Gönder